Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2) Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ze semináře pro žadatele k 7. výzvě MAS Vladař IROP

Dne 8. 4. 2019 se konal v kanceláři MAS Vladař, v Podbořanech, seminář pro žadatele k 7. výzvě - "7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2)"

Akce se zúčastnili žadatelé, kteří budou řešit podání žádsoti o podporu v rámci aktivity "Technika IZS". Za MAS Vladař poskytla věcné informace k výzvě manažerka operačního programu IROP Andrea Nipauerová, školení žadatelů v systému ISKP 14+ / MS2014+ bude po idnividuální domluvě zajišťovat ing. Josef Ryšavý (viz. níže uvedený kontakt).

V příloze článku naleznete prezentaci k semináři výzvy a zápis ze semináře.

 

DOTAZY ze semináře:

Dotazy na semináři byly cíleny převážně k hlavním podporovaným aktivitám a ke způsobilosti výdajů včetně dělení CZV (celkové způsobilé výdaje) a nezpůsobilé výdaje projektu.

Další část semináře a dotazů, směřovala na předané kontrolní listy, a uvedená jednotlivá kritéria, dle kterých budou hodnotitelé za MAS Vladař provádět jednotlivé kroky hodnocení. Kontrolní listy a směrnice č. 02 "kritéria pro hodnocení FNaP a věcné hodnocení" jsou dostupné ke stažení u textace výzvy MAS Vladař.

Co nezapomenout před zahájením zpracování žádosti o podporu:

 • v kontrolních listech formálního hodnocení a přijatelnoti projektu a věcného hodnocení, mají žadatelé uvedeny referenční dokumnety, kde je patrné do jaké části žádosti či osnovy studie proveditelnosti se mají uvést požadované informace
 • mít k dispozici správnou verzi dokumentů (uvedeno na dokumentech: vydání ...../ platnost od.....), jako jsou Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, Osnova studie proveditelnosti_verze upravená a doplněná MAS Vladař (Technika IZS, Stanice IZS) včetně uvedených příloh jednotlivých dokumentů, veškeré potřebné informace jsou uvedeny v textaci výzvy MAS Vladař
 • dodržení pravidel v rámci podporovaných cílových skupin a oprávněných žadatelů
 • rozdělení výdajů v rozpočtu na ZPŮSOBILÉ (výdaje, které jsou součástí žádosti o podporu) a NEZPŮSOBILÉ (výdaje, které nejsou součástí žádostí o podporu, ale vyplývají z mého projektu jako součást realizace a budou zcela financovány z vlastních zdrojů žadatele)
 • nahrávání povinných příloh žádosti, pokud se nějaká předepsaná / uvedená příloha neslučuje s mým záměrem / projektem / realizací, uvádí se do této přílohy, že je NERELEVANTNÍ a též se nahraje do systému k žádosti o podporu v MS2014+ / ISKP14+
 • v osnově studie proveditelnosti se doporučuje, že pokud nějaká kapitola nebo odstavec se opět neslučuje s mým projektem, nemazat tuto část, ale opět uvést informace o relevantnosti vůči požadovaným údajům
 • POZOR na potřebu získání stanoviska HZS kraje !!!
  • příloha č. 3. (takto číslovaná a uvedená v dokumentu Specifická pravidla pro žadatele a příjemce)  - Stanovisko HZS kraje pro aktivitu "Technika pro integrovaný záchranný systém" 
   • jedná se o přílohu č. 7A (tuto přílohu vyplňuje a dokládá žadatel u všech projektů obcí a státních organizací, zaměřených na jednotky sboru dobrovolných hasičů a jednotky HZS podniku s územní působností), lhůta pro vydání tohoto Stanoviska HZS kraje je 30 kalendářních dnů (ve složitých případech do 60 kalendářních dnů), tudíž by žadatel neměl s podáním žádosti o vydání stanoviska HZS kraje otálet, kdy jako přílohu žádosti žadatel dokládá zpracovanou STUDII proveditelnosti dle osnovy upravenou MAS Vladař, více informací nalezne žadatel přímo v příloze č. 8A, kde je přesně popsán postup a podmínky pro vydání stanovsika HZS kraje příslušné příloze č. 7A
   • v případě, že by žadatel pořizoval techniku uvedenou v normativech, která je označena 1* (viz dokument Specifická pravidla pro žadatele a příjemce na str. 16. až 27.) dokládá žadatel jako povinnou přílohu Stanovisko HZS kraje dle přílohy č. 11A

V případě dotazů, nejasností nebo řešení konkrétních případů v rámci zpracování žádosti o podporu a osnovy studie proveditelnsoti, kontaktujte: p. Nipauerová Andrea, tel: 724 168 451, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

V případě technické podpopry v systému MS2014+ / ISKP14+ kontaktujte: ing. Josef Ryšavý

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 10.4.2019