Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: ARCHIV - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

ZMĚNA - aktualizace obecných pravidel pro žadatele a příjemce k 1. 3. 2021

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 1. března 2021 byla vydána revize Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1.14.

Vážení žadatelé a příjemci podpory.

Řídící orgán IROP ke dni 1. 3. 2021 vydal další revizi Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Je nutné neopomenout, že žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, ale od data vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel, což je v tomto případě u Obecných pravidel pravidel pro žadtele a příjemce od 1. 3. 2021 verze 1.14.

Hlavní oblasti revize Obecných pravidel jsou uvedeny v následující tabulce, nicméně ŘO doporučuje se důkladně seznámit s kompletním přehledem změn. Zcela zásadní změnou v této revizi je přepracování systému finančních oprav v důsledku změny legislativy.

Celá pravidla

Zohlednění specifik podpory v rámci výzev REACT-EU.

Vyhlášení výzvy a předkládání žádosti o podporu

Úprava povinnosti předkládání povinných příloh pro projekty zařazené na seznam náhradních projektů.

Hodnocení a výběr projektů

Úprava některých lhůt a doplnění upozornění na možnost vyloučení projektů z administrace v případě neplnění zákonných povinností či úprav žádosti nad rámec výzvy k doplnění. Přepracování kapitolky ex-offo přehodnocení a doplnění kapitoly pro přehodnocení po vydání právního aktu. 

Investiční plánování a zadávání zakázek

Doplnění upozornění na dodržování souvisejících právních předpisů. Úprava pravidel pro předkládání dodatků. Doplnění dalších elektronických formátů pro předkládání výstupů z rozpočtového softwaru.

Speciální úprava předkládání dokumentace u zakázek na stavební práce

Odkaz na novou přílohu. Úprava pravidel pro předkládání dodatků. Doplnění dalších elektronických formátů pro předkládání výstupů z rozpočtového softwaru.

Účetnictví

Doplněno, že způsobilý výdaj nemusí být uhrazen přímo příjemcem podpory.

Způsobilé výdaje

Doplněna možnost využívat zálohové faktury, pokud to umožňují Specifická pravidla, a pravidla pro hotovostní platby. Upravena možnost zhodnocování majetku neoprávněných příjemců.   

Publicita

Úprava pravidel pro zpracování povinné publicity projektu. Doplněna pravidla publicity pro SC 6.1 a 7.1.

Změny v projektu

Úprava pravidel pro předkládání a schvalování změn ve vazbě na předmět změny a hodnocení projektu. Rozšíření možností změn v osobě příjemce. Odstranění povinnosti předkládat vyjádření nositele IN. Rozšíření výjimek při prodloužení realizace projektu za termín stanovený výzvou.

Seznam příloh

Aktualizace příloh, které se zabývají postupy v systému MS2014+ v návaznosti na změny v něm provedené. Nová příloha č. 37.

 

Webové odkazy:

  • Obecná pravidla pro žadtele a příjemce verze 1.14, platnost od 1. 3. 2021
  • povinné přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce verze 1.14, platnost od 1. 3. 2021

 

Informace pro Vás připravila:

  • manažer operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 3.3.2021