Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Avízo: 1.výzva MAS Vladař - IROP 3 Vzdělávání

Aktivita - Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

MAS Vladař plánuje vyhlásit v červnu vyhlásti svou první výzvu v PO 2021 - 2027: 1. Výzva MAS Vladař - Opatření 3 - IROP 3 Vzdělávání_I.

 

Termín vyhlášení výzvy: ČERVEN 2023

Termín ukončení výzvy: ZÁŘÍ 2023

Typ regionu: MRR (méně rozvinutý region)

 

Alokace výzvy:

 • 34.000.000,00 Kč (CZV = 100%)
 • minimální výše CZV na projekt 350.000,00 Kč
 • maximální výše CZV na projekt (bude stanovena výzvou MAS, předpokládáme částku v rozmezí 2,5 až 3,0 mil. Kč)

 

Způsobilé výdaje projektu:

 • Při financování projektu bude využita paušální sazba ve výši 7 % na paušální náklady
 • Způsobilé výdaje se dělí na:
  • přímé výdaje, které musí být doloženy daňovými, účetními či dalšími doklady dle kapitoly 3.3.6.5 Specifických pravidel a na jejichž základě dojde k výpočtu paušálních nákladů
  • nepřímé, paušální náklady, jejichž výše je stanovena za pomoci paušální sazby a které není potřeba prokazovat daňovými, účetními či dalšími doklady
  • náklady, na jejichž financování je použita paušální sazba, nelze zahrnout mezi přímé výdaje projektu
 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a specifického cíle
 • musí přímo souviset s realizací projektu
 • musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2021 do data ukončení realizace projektu uvedeného Rozhodnutí/Stanovení výdajů
 • musí být doloženy průkaznými doklady

 

Dle schválené SCLLD MAS Vladař může být řešeno a podporováno:

 • Kvalitní zázemí pro formální i neformální vzdělávání je jedním z předpokladů pro zkvalitnění vzdělávání dle aktuálních potřeb společnosti a trendů. Cílem je podpořit investice do rozvoj a zkvalitnění zázemí pro formální  i neformální vzdělávání, zájmovou činnost, EVVO a celoživotní vzdělávání. Opatření se zaměřuje na modernizaci a obnovu vzdělávacích zařízení včetně vybavení, rozšíření kapacit vzdělávacích zařízení, na zázemí pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, rozšíření a vybudování zázemí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména na bezbariérovost vzdělávacích zařízení, odstranění nerovností ve vzdělávání. Součástí je také rekonstrukce, vybudování a vybavení učeben, včetně venkovních učeben a prostor pro vzdělávání. Opatření zahrnuje zajištění dostatečného množství pedagogických, nepedagogických pracovníků a školních psychologů
 • Kvalitní zázemí je jedním z předpokladů pro zkvalitnění vzdělávání. Opatření se zabývá budováním, rekonstrukcí, rozšířením, modernizací podpůrné infrastruktury pro vzdělávání jako jsou tělocvičny, školní jídelny a kuchyně, zahrady, sportovní a jiná hřiště, sociální zázemí, prvky pro bezbariérovost vzdělávacích zařízení, blízké okolí školy

 

Hlavní podporované aktivity:

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi
 • vnitřní konektivita škol
 • školní družiny a školní kluby
 • učebny neúplných škol
 • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí
  • pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny)
  • pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety)
  • vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit

 

Odborné učebny ZŠ

Podporované odborné oblasti vzdělávání (přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi) jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV):

 • Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk)
 • Člověk a jeho svět
 • Matematika a její aplikace
 • Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)
 • Člověk a svět práce
 • Umění a kultura (pouze obor Výtvarná výchova) a průřezové téma RVP ZV:
  • Enviromentální výchova

Tyto oblasti a obory musí mít škola zpracované ve svém Školním vzdělávacím programu (ŠVP). Oblast Člověk a svět práce lze do ŠVP zapracovat a předložit aktualizovanou část ŠVP s první ZoU projektu.

 

Učebny neúplných škol

Neúplnou školou se v IROP rozumí základní škola, která neposkytuje z organizačních důvodů vzdělávání ve všech devíti ročnících, přičemž organizační důvody mohou být např. demografické, personální a prostorové. Neúplnou školou se v IROP rozumí také základní škola s malotřídním uspořádáním, tj. škola, která alespoň v jedné třídě vzdělává žáky z více ročníků (nemyšlena učebna jako prostor, ale třída jakožto organizační jednotka, která má svůj třídní výkaz, dle školského zákona). Definici neúplné školy musí základní škola naplňovat v okamžiku podání žádosti o podporu, což bude posuzováno na základě Tabulky pro ověření neúplných škol v IROP poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (viz odkaz v kapitole 7). Je možné, aby při realizaci projektu nebo v době udržitelnosti projektu došlo ke změně neúplné školy na školu úplnou.

 

!!! Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání !!!

 

Místní akční plán vzdělávání (MAP)
Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP. Školy či školská zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP, který se stane přílohou schváleného MAP. Tyto schválené dokumenty jsou zveřejněny na www.uzemnidimenze.cz. Hodnocení a kontrola se provádí na základě MAP platného v době ukončení příjmu projektovách záměrů ve výzvě MAS Vladař.

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.

 

potřebné odkazy:

Vazba na výzvu IROP - 48. výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, aktivita "Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol" (kapitola č. 3.3 = str. 33. až 57.)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - verze 2, platná od 28. 7. 2022

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP -  andrea.nipauerova@vladar.cz

(Konzultační hodiny v rámci výzev IROP: PO, ÚT, v čase od 8.30 - 13.00 hod., v kanceláři MAS Vladař, Masarykovo náměstí 22, Podbořany)

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 11.5.2023