Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 /

Integrovaný regionální operační program (IROP)

IROP je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života v různých částech České republiky formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí. MAS Vladař implementuje na svém území tento program v podobě integrovaného nástroje CLLD.

Hlavními oblastmi, do nichž bude podpora v rámci výzev MAS Vladař směřovat, je vzdělávání, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání a kulturní památky.

Integrovaný regionální operační program je rozdělen celkem do pěti prioritních os:

 • Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
 • Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
 • Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj
 • Prioritní osa 5: Technická pomoc

Místní akční skupina Vladař bude vykonávat aktivity prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje v prioritní ose čtyři. Prioritní osa 4 podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3.

AKTUALIZACE tabulky k 03. 01. 2020

Opatření - fiche MAS Vladař v programovém rámci IROP, programové období 2014 - 2020

Opatření - fiche

Název opatření

Alokace na celé programové období

Čerpané finance z evropských fondů

95% v období 2017 - 2018

Kurzový rozdíl

Zbývající alokace

Čerpané finance z evropských fondů

95% v období 2019

Plán vyhlášení výzvy v roce 2020

IROP 1

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

16.560.000,00 Kč

3.411.034,80 Kč

00,00 Kč

13.148.965,15 Kč

10.226.244,35 Kč

NE - zbývající alokace 2.922.720,80 Kč

IROP 2

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

3.310.000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

3.3310.000,00 Kč

1.502.440,20 Kč

ANO - alokace 1.807.559,80 Kč

IROP 3

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

22.080.000,00 Kč

18.166.659,52 Kč

1.451.589,00 Kč

2.461.751,48 Kč

00,00 Kč

ANO - alokace 2.461.751,48 Kč

IROP 4

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

11.040.000,00 Kč

3.325.000,00 Kč

5.715.000,00 Kč

2.000.000,00 Kč

00,00 Kč

ANO - alokace 2.000.000,00 Kč

IROP 5

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

55.210.000,00 Kč

36.306.530,28 Kč

00,00 Kč

18.903.469,72 Kč

18.903.469,72 Kč

NE - převis alokace 4.073.394,60 Kč

IROP 6

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kultruního dědictví

2.210.000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

2.210.000,00 Kč

2.210.000,00 Kč

NE - vyčerpaná alokace

Celková alokace IROP (programové období  2014 - 2020)

110.040.000,00 Kč

61.209.224,65 Kč

7.166.589,65 Kč

42.034.186,35 Kč

48.830.775,35 Kč

viz Harmonogram výzev 2020

Poznámky k tabulce:

 • Částky jsou uvedeny ve výši 95% - Evropské fondy / příspěvek Unie
 • Uvedená data v tabulce "Opatření - fiche MAS Vladař v programovém rámci IROP, programové období 2014 - 2020" jsou aktuální k 03. 01. 2020
 • Dne 19. 12. 2019 byl schválen Harmonogram výzev pro rok 2020, platný od 19. 12. 2019 do 31. 12. 2020
 • INFORMACE k jednotlivým fiším IROP MAS Vladař
  • IROP 1 - zbývající alokace bude formou žádostí o změnu přesunuta na IROP 5
  • IROP 2 - v roce 2020 bude vyhlášená výzva, pod číslem 16.
  • IROP 3 - v roce 2020 bude vyhlášená výzva, pod číslem 14.
  • IROP 4 -  v roce 2020 bude vyhlášená výzva, pod číslem 15.
  • IROP 5 - převis alokace 4.073.394,60 Kč / přesun alokace z IROP 1 poníží převis na 1.150.673,80 Kč
  • IROP 6 - alokacve byla vyčerpána v celé výši
  • Zbývající alokace v roce 2019 činila 42.034.186,35 Kč, kdy vznikl převis na 10. výzvě IROP 5 ve výši 4.073.394,60 Kč, zbývající alokace pro rok 2020 je 9.192.032,08 Kč, kdy částka 2.922.720,80 Kč z IROP 1 bude přesunuta na IROP 5

 

ARCHIV tabulky k 31. 12. 2019

Opatření - fiche MAS Vladař v programovém rámci IROP, programové období 2014 - 2020

Uvedená data byla aktuální k 31. 1. 2019. Přesnější informace naleznete v harmonogramu výzev pro rok 2019 - verze 03 / platnost dokumentu od 29. 7. 2019 do 31. 12. 2019.

Opatření - fiche

Název opatření

Alokace na celé programové období Podané projekty (2017 - 2018) Čerpané finance z evropských fondů Projekty v procesu hodnocení (ZOZ) Zbývající alokace programového období Plán vyhlášení výzvy v roce 2019

IROP 1

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

16.560.000,00 Kč

2

3.411.034,80 Kč

0,00 Kč

13.148.966,00 Kč

ANO

IROP 2

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

3.310.000,00 Kč

0

0,00 Kč

0,00 Kč

3.310.000,00 Kč

ANO

IROP 3

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

22.080.000,00 Kč

3

18.166.659,52 Kč

0,00 Kč

3.913.340,48 Kč

ANO

IROP 4

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

11.040.000,00 Kč

1

3.325.000,00 Kč

0,00 Kč

7.715.000,00 Kč

ANO

IROP 5

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

55.210.000,00 Kč

13

36.306.530,28 Kč

0,00 Kč

18.903.469,72 Kč

ANO

IROP 6

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kultruního dědictví

2.210.000,00 Kč

0

0,00 Kč

2.210.000,00 Kč

0,00 Kč

NE

Celková alokace IROP (programové období  2014 - 2020)

110.040.000,00 Kč

19

57.884.224,60 Kč

2.210.000,00 Kč

48.830.775,35 Kč

viz Harmonogram výzev 2019 (archiv)

 

Poznámky k tabulce:

 • Částky jsou uvedeny ve výši 95% - Evropské fondy / příspěvek Unie
 • ZOZ - závěrečné ověření způsobilosti
 • Uvedená data v tabulce "Opatření - fiche MAS Vladař v programovém rámci IROP, programové období 2014 - 2020" jsou aktuální k 31. 1. 2019
 • Dne 16. 04. 2019 byla provedena změna / aktualizace Harmonogramu výzev pro rok 2019, platný od 16. 04. 2019 do 31. 12. 2019
 • Změny čerpání zbývajících alokací pro programové období 2014 - 2020, které jsou aktuální k datu 16. 04. 2019 naleznte v článku "Aktualizace Harmonogramu výzev IROP 2019"
 • Aktualizace harmonogramu výzev pro rok 2019, k datu 29. 7. 2019, viz také článek

 

Výzvy MAS Vladař:

 • 11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5) - aktivita pro SŠ a VOŠ
  • seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě 18.7.2019 od 12.30 hodin, bližší informace zde: školení žadatelů k 11. výzvě
  • informace ze semináře k 11. výzvě MAS Vladař pro žadatele
  • Modifikace výzvy - 5. 8. 2019 byla zaslána žádost na ŘO IROP o provedení změny textace výzvy - prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu. V současné chvíli je výzva pro příjem žádostí UZAVŘENA, až bude v systému MS2014+ vyřešen administrativní proces "znovuotevření" výzvy, bude výzva opět otevřena a zpřístuněna žadatelům.
  • Modifikace výzvy - 6. 8. 2019 byla výzva OTEVŘENA a ZPŘÍSTUPNĚNA žadatelům - prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu do 30. 9. 2019, viz. článek
  • 11. výzva MAS Vladař IROP UKONČEN příjem žádostí o podporu ke dni 30.9.2019, viz. také článek
  • podáno celkem 1 žádost, viz. seznam přijatých žádostí
  • informace pro žadatele, jak nyní bude MAS Vladař postupovat po ukončeném příjmu žádostí
  • 12. 11. 2019 byl UKONČEN proces hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu (FNaP), viz. také článek
  • 18. 11. 2019 se konalo pracovní jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař žádostí o podporu 11. výzvy MAS IROP 5, kdy výstupem jednání bylo předání žádostí o podporu, které splnily podmínky hodnocení "FNaP" k dalšímu kroku hodnocení - věcné hodnocení, viz také článek o ukončení "FNaP"
  • 2. 12. 2019 se konalo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, výstupem z jednání je zápis a seznam doporučených projektů k financování, viz také zápis z jednání
  • seznam doporučených projektů k financování, viz také článek
  • 19. 12. 2019 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS a zástupců MAS Vladař, výstupem jednání je zápis a seznam vybraných projektů k financování, viz. také článek
  • seznam vybraných projektů doporučených k financování
 • 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5) - aktivita pro ZŠ
  • seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě 18.7.2019 od 09.00 hodin, bližší informace zde: školení žadatelů k 10. výzvě
  • informace ze semináře k 10. výzvě MAS Vladař pro žadatele
  • Modifikace výzvy - 5. 8. 2019 byla zaslána žádost na ŘO IROP o provedení změny textace výzvy - prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu. V současné chvíli je výzva pro příjem žádostí UZAVŘENA, až bude v systému MS2014+ vyřešen administrativní proces "znovuotevření" výzvy, bude výzva opět otevřena a zpřístuněna žadatelům.
  • Modifikace výzvy - 6. 8. 2019 byla výzva OTEVŘENA a ZPŘÍSTUPNĚNA žadatelům - prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu do 30. 9. 2019, viz. článek
  • 10. výzva MAS Vladař IROP UKONČEN příjem žádostí o podporu ke dni 30.9.2019, viz. také článek
  • podáno celkem 9 žádostí, viz. seznam přijatých žádostí
  • informace pro žadatele, jak nyní bude MAS Vladař postupovat po ukončeném příjmu žádostí
  • Modifikace výzvy - 7. 2. 2020 byla zaslána žádost na ŘO IROP o provedení změny textace výzvy - navýšení alokace výzvy. V současné chvíli je výzva ve stavu "POZASTAVENÁ", až bude v systému MS2014+ vyřešen administrativní proces "kontroly / ověření a schválení" výzvy, bude výzva opět přepnuta do stavu "UZAVŘENÁ" a bude zpřístuněna pro další řešení navazujících administrativních kroků MAS Vladař, viz. článek
  • Modifikace výzvy - 11. 2. 2020 byla schválena modifikace ze strany ŘO IROP - navýšení alokace výzvy CZV na částku celkem 17.898.426,09 Kč, viz textace výzvy, příloha č. 01_Textace 10. výzvy_MAS Vladař, výzva je opět zpřístupněna pro další potřebné administrativní kroky, a to Věcné hodnocení žádostí o podporu, viz článek
  • 12. 02. 2020 byl UKONČEN proces hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu (FNaP), viz. také článek
  • 2. 3. 2020 se konalo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, výstupem z jednání je zápis a seznam doporučených projektů k financování, viz také zápis z jednání
  • seznam doporučených projektů k financování, viz také článek
 • 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)
  • stanovení datumu výchozí hodnoty indikátoru v datové položce s názvem "DATUM VÝCHOZÍ HODNOTY INDIKÁTORU"
  • seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě 25.6.2018 od 13.00 hodin, bližší informace zde: školení žadatelů k 6. výzvě
  • informace ze semináře k 6. výzvě MAS Vladař pro žadatele
  • 6. výzva MAS Vladař IROP UKONČEN příjem žádostí o podporu ke dni 20.7.2018, viz. také článek
  • podáno celkem 1 žádost, viz. seznam přijatých žádostí
  • informace pro žadatele, jak nyní bude MAS Vladař postupovat po ukončeném příjmu žádostí
  • 17. 8. 2018 byl UKONČEN proces hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu (FNaP), viz. také článek
  • 17. 8. 2018 se konalo hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař žádostí o podporu 4. výzvy MAS IROP 5, kdy součástí programu tohoto jednání bylo předání žádostí o podporu 6. výzvy MAS Vladař, které splnily podmínky hodnocení "FNaP" k dalšímu kroku hodnocení - věcné hodnocení, viz. více na str. 12. až 13. zápis z jednání
  • 23. 8. 2018 se konalo hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, výstupem z jednání je zápis a seznam nedoporučených projektů k financování, viz. více na str. 3. až 4. zápisu z jednání
  • seznam nedoporučených žádostí (projektů) k financování, viz. také článek
  • 1. 10. 2018 se konalo jednání Kontrolní komise MAS a zástupců MAS Vladař, kdy byla řešena podaná žádost o přezkum proti výsledkům věcného hodnocení ze strany žadatele, více viz. článek
  • 18. 10. 2018 se konalo hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, výstupem z jednání je zápis a seznam doporučených projektů k financování, viz. více na str. 2. až 3. zápisu z jednání
  • seznam doporučených žádostí (projektů) k financování, viz. také článek
  • 31. 10. 2018 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS a zástupců MAS Vladař, výstupem jednání je zápis, seznam vybraných projektů k financování nebyl ze strany "RK MAS" schválen a proto není zatím k dispozici, viz. také článek
  • seznam vybraných projketů doporučených k financování - seznam nebyl ze strany Rozhodovací komise MAS schválen a potvrzen, tudíž není zatím jako příloha dostupný
  • 23. 11. 2018 se konalo jednání Kontrolní komise MAS a zástupců MAS Vladař, kdy byla řešena podaná stížnost proti postupu MAS ze strany žadatele proti rozhodnutí výběru projektů Rozhodvací komise MAS Vladař, více viz. článek
  • 11. 12. 2018 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS a zástupců MAS Vladař, výstupem jednání je zápis a seznam vybraných projektů k financování, viz. také článek
  • seznam vybraných projektů doporučených k financování

 

Avízo výzev MAS Vladař (výzvy, které se budou vyhlašovat):

ROK 2019

ROK 2018

 

Programový rámec IROP dle schválené strategie MAS Vladař a vazba na výzvy, ve kterých bude MAS Vladař vyhlašovat:

 

HARMONOGRAM výzev IROP:

Aktuality k tématu Integrovaný regionální operační program (IROP):

Stránky v této kategorii: 1.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. (IROP3), 2.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. (IROP4), Avízo: 3.výzva MAS Vladař-IROP, Avízo: 4.výzva MAS Vladař-IROP, Avízo: 5.výzva MAS Vladař-IROP, Harmonogram výzev 2017-2018_1, Harmonogram výzev 2017-2018_2, Harmonogram výzev 2017-2018_3, 3.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5), Avízo výzvy 6. IROP 4, 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5), 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1), 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4), Harmonogram výzev 2017-2018_4, Harmonogram výzev 2019_1, Avízo: 7.výzva MAS Vladař-IROP, Avízo: 8.výzva MAS Vladař-IROP, Interní postupy IROP - směrnice č. 01, IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, IROP 2 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, IROP 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, IROP 5 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, IROP 6 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, IROP 2 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, 7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2), 8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6), Harmonogram výzev 2019_2, Avízo: 9.výzva MAS Vladař-IROP, Avízo: 10.výzva MAS Vladař-IROP, Avízo: 11.výzva MAS Vladař-IROP, 9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5), 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5), 11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5), Avízo: 13.výzva MAS Vladař-IROP, Avízo: 12.výzva MAS Vladař-IROP, Harmonogram výzev 2019_3, 12.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II. (IROP1), 13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1), Avízo: 15.výzva MAS Vladař-IROP, Avízo: 14.výzva MAS Vladař-IROP, Harmonogram výzev 2020_1

© MAS Vladař 2016