Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 /

Integrovaný regionální operační program (IROP)

IROP je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života v různých částech České republiky formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí. MAS Vladař implementuje na svém území tento program v podobě integrovaného nástroje CLLD.

Hlavními oblastmi, do nichž bude podpora v rámci výzev MAS Vladař směřovat, je vzdělávání, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání a kulturní památky.

Integrovaný regionální operační program je rozdělen celkem do pěti prioritních os:

 • Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
 • Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
 • Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj
 • Prioritní osa 5: Technická pomoc

Místní akční skupina Vladař bude vykonávat aktivity prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje v prioritní ose čtyři. Prioritní osa 4 podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3 a to konkrétně z těchto specifických cílů:

Prioritní osa 4 podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3 a to konkrétně z těchto specifických cílů:

 • SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy;
 • SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof;
 • SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi;
 • SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání;
 • SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví;
 • SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení;
 • SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví;
 • SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

 

Výzvy MAS Vladař:

 • 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)
  • stanovení datumu výchozí hodnoty indikátoru v datové položce s názvem "DATUM VÝCHOZÍ HODNOTY INDIKÁTORU"
  • seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě 25.6.2018 od 13.00 hodin, bližší informace zde: školení žadatelů k 6. výzvě
  • informace ze semináře k 6. výzvě MAS Vladař pro žadatele
  • 6. výzva MAS Vladař IROP UKONČEN příjem žádostí o podporu ke dni 20.7.2018, viz. také článek
  • podáno celkem 1 žádost, viz. seznam přijatých žádostí
  • infomrace pro žadatele, jak nyní bude MAS Vladař postupovat po ukončeném příjmu žádostí
  • 17. 8. 2018 byl UKONČEN proces hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu (FNaP), viz. také článek
  • 17. 8. 2018 se konalo hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař žádostí o podporu 4. výzvy MAS IROP 5, kdy součástí programu tohoto jednání bylo předání žádostí o podporu 6. výzvy MAS Vladař, které splnily podmínky hodnocení "FNaP" k dalšímu kroku hodnocení - věcné hodnocení, viz. více na str. 12. až 13. zápis z jednání
  • 23. 8. 2018 se konalo hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, výstupem z jednání je zápis a seznam nedoporučených projektů k financování, viz. více na str. 3. až 4. zápisu z jednání
  • seznam nedoporučených žádostí (projektů) k financování, viz. také článek
  • 1. 10. 2018 se konalo jednání Kontrolní komise MAS a zástupců MAS Vladař, kdy byla řešena podaná žádost o přezkum proti výsledkům věcného hodnocení ze strany žadatele, více viz. článek
  • 18. 10. 2018 se konalo hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, výstupem z jednání je zápis a seznam doporučených projektů k financování, viz. více na str. 2. až 3. zápisu z jednání
  • seznam doporučených žádostí (projektů) k financování, viz. také článek
  • 31. 10. 2018 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS a zástupců MAS Vladař, výstupem jednání je zápis, seznam vybraných projektů k financování nebyl ze strany "RK MAS" schválen a proto není zatím k dispozici, viz. také článek
  • seznam vybraných projketů doporučených k financování - seznam nebyl ze strany Rozhodovací komise MAS schválen a potvrzen, tudíž není zatím jako příloha dostupný
  • 23. 11. 2018 se konalo jednání Kontrolní komise MAS a zástupců MAS Vladař, kdy byla řešena podaná stížnost proti postupu MAS ze strany žadatele proti rozhodnutí výběru projektů Rozhodvací komise MAS Vladař, více viz. článek
  • 11. 12. 2018 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS a zástupců MAS Vladař, výstupem jednání je zápis a seznam vybraných projektů k financování, viz. také článek
  • seznam vybraných projektů doporučených k financování

 

Avízo výzev MAS Vladař (výzvy, které se budou vyhlašovat):

ROK 2019

ROK 2018

 

Programový rámec IROP dle schválené strategie MAS Vladař a vazba na výzvy, ve kterých bude MAS Vladař vyhlašovat:

 

HARMONOGRAM výzev IROP:

 

Interní postupy - směrnice č. 01 "Interní postupy MAS Vladař o.p.s. pro hodnocení a výběr projektů, ošetření zamezení střetu zájmů Operační program IROP":

 • Interní postupy verze 01, platná a účinná dnem 4. 10. 2017_ARCHIV (verzi 01 nahrazuje platný dokument verze 02)
 • Interní postupy verze 02, platná a účinná dnem 22. 1. 2018
 • Interní postupy verze 03, platná a účinná dnem_v současné době je tato verze ve schvalovacím procesu

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP:

 

Zadávání veřejných zakázek v operačním programu IROP :

V níže uvedených dokumentech a odkazech, naleznete potřebné a užitečné informace pro zadávání veřejných zakázek v operačním programu IROP "Integrovaný regionální operační program" na období 2014-2020, kdy se těmito příručkami řídí všeobecně žadatelé v programu IROP včetně žadatelů, kteří podávají své žádosti přes výzvy MAS Vladař.

 • MS2014+ modul "Veřejné zakázky", dokument platný od 22.8.2017, viz. složka MS2014+ postupy / dokument ke stažení  "Upozornění na změnu administrace veřejných zakázek v MS2014+ od 22. 8. 2017"
 • Stanovisko ŘO IROP k postupu dle MPZ po nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb.
  • AKTUÁLNÍ platná verze - příloha č. P3 dokumentu Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, vydání / verze 1.11, platnost od 15. 05. 2018, ve složce Obecná pravidla pro žadatele a příjemce / aktuálně platná verze / zip soubor přílohy uvedeného dokumentu
  • ARCHIV - přílohy Obecných pravidel pro žadatele a příjemce / zip soubor přílohy uvedeného dokumentu
  • AKTUÁLNÍ platná verze - vydání / verze 1.11, platnost od 15. 05. 2018, potřebné informace v kapitole č. 5 a č. 6 viz. níže uvedená textace, citovaná z tohoto dokumentu
  • ARCHIV - dokumentu Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
   
  5. Investiční plánování a zadávání zakázek (str. 93)
  5.1. Investiční plánování (str. 93)
  5.2. Veřejné zakázky dle ZZVZ/ ZVZ (str. 95)
  5.3. Zakázky, které nespadají pod působnost ZZVZ / ZVZ (str. 100)
  5.4. Společná ustanovení o povinnostech dodavatele (zhotovitele) pro výběrová a zadávací řízení (str. 105)
  5.5. Společná ustanovení o postupu CRR/ŘO IROP pro výběrová a zadávací řízení (str. 106)

  6. Speciální úprava předkládání dokumentace u zakázek na stavební práce (str. 107)
  6.1. Základní pravidla předkládání dokumentace dodatečných stavebních prací (str. 107)

 

Realizace SCLLD MAS Vladař probíhá prostřednictvím: Výzva č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS


Konzultační hodiny pro IROP v kanceláři MAS Vladař: od 1.3.2018 nás naleznete v nových prostorách na adrese Masarykovo náměstí 22, Podbořany - kancelář MAS Vladař v 1. patře budovy (vchod v průjezdu po pravé straně)

PO  8.30 – 13.00 hodin

ÚT  8.30 – 13.00 hodin

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání, si sjednejte konzultaci dopředu: na tel.: +420 724 168 451 nebo e-mail:  andrea.nipauerova@vladar.cz

Termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale pouze po předešlé domluvě: na tel: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Aktuality k tématu Integrovaný regionální operační program (IROP):

Stránky v této kategorii: 1.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. (IROP3), 2.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. (IROP4), Avízo: 3.výzva MAS Vladař-IROP, Avízo: 4.výzva MAS Vladař-IROP, Avízo: 5.výzva MAS Vladař-IROP, Harmonogram výzev 2017-2018_1, Harmonogram výzev 2017-2018_2, Harmonogram výzev 2017-2018_3, 3.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5), Avízo výzvy 6. IROP 4, 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5), 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1), 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4), Harmonogram výzev 2017-2018_4, Harmonogram výzev 2019_1, Avízo: 7.výzva MAS Vladař-IROP, Avízo: 8.výzva MAS Vladař-IROP, Interní postupy IROP - směrnice č. 01

© MAS Vladař 2016