Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

IROP 2 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Ke stažení:

Stáhnout vše

Podporované aktivity:

 • Technika pro integrovaný zácranný systém
 • Stanice integrovaného záchranného systému

Struktura financování v operačním programu IROP 2:

 • Podpora bude poskytována formou dotace
 • Podíl financování z celkových způsobilých výdajů
  • EFRR 95 %
  • příjemce 5 %

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Způsobilé výdaje:

 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a specifického cíle 1.3
 • musí přímo souviset s realizací projektu
 • musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2014 do data ukončení realizace projektu uvedeného v Rozhodnutí/Stanovení výdajů
 • musí být doloženy průkaznými doklady (faktura, doklad o úhradě, předávací protokol, smlouvy s dodavateli apod.), pro aktivitu "Technika pro integrovaný zácranný systém" navíc platí podmínky dle přílohy č. 6 Dokladování způsobilých výdajů projektu
 • nesmí přesáhnout výši výdajů uvedenou v každé jednotlivé smlouvě, uzavřené s dodavatelem, příp. jejích dodatcích

 

Specifický cíl strategie:

1.4.3 Zkvalitňování vybavení a zázemí složek IZS

Název opatření:

IROP2: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Vazba na specifický cíl IROP:

Tematické zaměření: SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Vazba na investiční prioritu: SC 4.1 Komunitně vedený místní rozvoj

Popis opatření:

Cílem je zajistit připravenost na řešení rizik zejména přizpůsobením vybavenosti složek IZS a zajištěním odolnosti území. Opatření přispějí k eliminaci rizik a katastrof a zaručí efektivní řešení a řízení nových rizik a důsledků změn klimatu jako jsou přívalové a dlouhotrvající intenzivní srážky, nadprůměrné sněhové srážky, masivní námrazy, povodně, déletrvající sucha, vichřice, sesuvy, rozsáhlé požáry či mimořádné události antropogenního původu.

Projekty budou v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“, respektive „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 - 2020“.

Na řešení adekvátních rizik mohou čerpat pouze projekty s místem realizace v ORP uvedených v následující tabulce (s vyznačením zvýšeného rizika):

Tabulka - viz dokument Programový dokument IROP, Příloha 5 - Území vymezené pro specifický cíl 1.3

Seznam obcí s rozšířenou působností (ORP), jejichž správní území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí, způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek

Název ORP

Sucho

Orkány a větrné smrště

Sněhové srážky, masivní námrazy

Havárie nebezpečných látek

Karlovy Vary

X

X

X

X

Kadaň

X

X

X

 

Žatec

X

 

 

X

Typy projektů:

 • Stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci – realizovány budou stavební úpravy stávajícího objektu, v odůvodněných případech stavba nového objektu a pořízení potřebného vybavení či technologií. Bude se jednat například o:
  • výstavbu nových garážových prostor s cílem řádného garážování techniky, uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy a zajištění kontinuální připravenosti techniky a prostředků k nasazení
  • pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje elektrické energie pro nouzový provoz stanice
 • Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:
  • odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz;
  • výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi;
  • výkon činností spojených s extrémním suchem;
  • výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.
Jednotky SDH obcí nemají nárok na vybavení pro výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi a pro výkon činnosti v souvislosti s únikem nebezpečných látek (nejsou určeny pro zásahy na nebezpečné látky z důvodu vysoké zdravotní rizikovosti zásahu pro hasiče a omezené možnosti ochranných pomůcek).

Příjemci podpory:

 • MV – generální ředitelství HZS ČR;
 • HZS krajů;
 • Záchranný útvar HZS ČR;
 • obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně);
 • MV - Policejní prezidium ČR;
 • krajská ředitelství Policie ČR;
 • kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů;
 • státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

Minimální a maximální výše:

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

Principy preferenčních kritérií:

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Výsledky:

INDIKÁTORY VÝSLEDKU

Kód NČI2014+

název indikátoru

5 75 20

Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS

INDIKÁTORY VÝSTUPU

Kód NČI2014+

název indikátoru

5 70 01

Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS

5 75 01

Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS

  © MAS Vladař 2016