Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 /

Integrovaný regionální operační program (IROP)

IROP je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života v různých částech České republiky formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí. MAS Vladař implementuje na svém území tento program v podobě integrovaného nástroje CLLD.

Hlavními oblastmi, do nichž bude podpora v rámci výzev MAS Vladař směřovat, je vzdělávání, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání a kulturní památky.

Integrovaný regionální operační program je rozdělen celkem do pěti prioritních os:

 • Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
 • Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
 • Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj
 • Prioritní osa 5: Technická pomoc

Místní akční skupina Vladař bude vykonávat aktivity prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje v prioritní ose čtyři. Prioritní osa 4 podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3.

AKTUALIZACE tabulky k 05. 02. 2021

Opatření - fiše MAS Vladař v programovém rámci IROP, programové období 2014 - 2020

Opatření - fiše

Název opatření

Alokace na celé programové období

Změna alokace, přesun na výzvy z důvodu finančního převisu, kurzový rozdíl

95% v období 2014 - 2020

Kurzový rozdíl

Zbývající alokace

Čerpané finance z evropských fondů (vyplacené a zazávazkované s vazbou na vydané PA, celková částka uvedena včetně finančních převisů výzev)

95% v období 2014 - 2020

Plán vyhlášení výzvy v roce 2021

IROP 1

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

16.560.000,00 Kč

15.325.000,00 Kč

00,00 Kč

2.602.483,91 Kč

12.722.516,10 Kč

ANO - zbývající alokace 2.602.483,91 Kč

IROP 2

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

3.310.000,00 Kč

3.310.000,00 Kč

0,00 Kč

00,00 Kč

3.553.547,83 Kč

NE - převis alokace 243.547,82 Kč

IROP 3

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

22.080.000,00 Kč

20.628.411,00 Kč

1.451.589,00 Kč

2.461.751,48 Kč

18.166.659,53 Kč

NE - alokace 2.461.751,48 Kč

IROP 4

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

11.040.000,00 Kč

5.325.000,00 Kč

5.715.000,00 Kč

00,00 Kč

6.657.617,10 Kč

NE - převis alokace 1.332.617,10 Kč

IROP 5

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

55.210.000,00 Kč

56.445.000,00 Kč

00,00 Kč

00,00 Kč

59.283.394,64 Kč

NE - převis alokace 2.838.394,66 Kč

IROP 6

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kultruního dědictví

2.210.000,00 Kč

2.210.000,00 Kč

0,00 Kč

00,00 Kč

2.210.000,00 Kč

NE - vyčerpaná alokace

Celková alokace IROP (programové období  2014 - 2020)

110.410.000,00 Kč

103.243.411,00 Kč

7.166.589,65 Kč

5.064.235,39 Kč

102.593.735,20 Kč

viz Harmonogram výzev 2021

Poznámky k tabulce:

 • Částky jsou uvedeny ve výši 95% - Evropské fondy / příspěvek Unie
 • Vysvětlení alokace IROP 2014 - 2020
  • celková částka 102.593.735,20 Kč je uvedena včetně převisů na IROP 2, IROP 4 a IROP 5
  • bez převisů daných opatření / fiší IROP je tedy částka potom v celkové výši 98.179.175,62 Kč
  • součet částky 98.179.175,62 Kč a zbývající alokace na IROP 1 a IROP 3, tedy 5.064.235,39 Kč je celkem 103.243.411,00 Kč, což je celková alokace operačního programu IROP, která byla MAS Vladař o.p.s. schválena a přidělena pro své území na programové období 2014 - 2020 i po zkrácení s vazbou na kurzový rozdíl CZ / EUR
 • Uvedená data v tabulce "Opatření - fiše MAS Vladař v programovém rámci IROP, programové období 2014 - 2020" jsou aktuální k 05. 02. 2020
 • Dne 15. 12. 2020 byl sestaven Harmonogram výzev pro rok 2021, platný od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
 • INFORMACE k jednotlivým fiším IROP MAS Vladař
  • IROP 1 - v roce 2021 bude vyhlášena výzva, pod číslem 16.
  • IROP 2 - alokace byla vyčerpána v celé výši, převis alokace 243.547,82 Kč
  • IROP 3 - zbývající alokace bude využita na posílení 14. výzvy IROP 4 a 15. výzvy IROP 2, dále bude zbývající alokace přesunuta na posílení 16. výzvy IROP 1
  • IROP 4 - alokace byla vyčerpána v celé výši, převis alokace 1.332.617,10 Kč
  • IROP 5 - převis alokace 2.838.394,66 Kč
  • IROP 6 - alokace byla vyčerpána v celé výši
  • Zbývající alokace aktuálně k 5. 2. 2021 činí 5.064.235,39 Kč, kdy v roce 2020 vznikl převis na 14. výzvě IROP 4 ve výši 1.332.617,10 Kč a na 15. výzvě IROP 2 ve výši 243.547,82 Kč. Zbývající alokace pro rok 2021 na IROP 3, která je ve výši 2.461.751,48 Kč bude využita na posílení 14. výzvy IROP 4 a 15. výzvy IROP 2 dle vuvedeného převisu daných výzev a dále bude přesunuta na posílení chystané 16. výzvy IROP 1.

ARCHIV tabulky k 31. 12. 2020

Opatření - fiše MAS Vladař v programovém rámci IROP, programové období 2014 - 2020

Uvedená data byla aktuální k 03. 01. 2020. Přesnější informace naleznete v harmonogramu výzev pro rok 2020 - verze 03 / platnost dokumentu od 01. 09. 2020 do 31. 12. 2020.

ARCHIV tabulky k 31. 12. 2019

Opatření - fiše MAS Vladař v programovém rámci IROP, programové období 2014 - 2020

Uvedená data byla aktuální k 31. 1. 2019. Přesnější informace naleznete v harmonogramu výzev pro rok 2019 - verze 03 / platnost dokumentu od 29. 7. 2019 do 31. 12. 2019.

 

Doba UDRŽITELNOSTI projektů IROP:

 • programové období 2014 - 2020
 • platné pro všechny vyhlášené výzvy MAS Vladař v období 2014 - 2021
 • udržitelnost je doba, po kterou příjemce musí zachovat výstupy projektu v souladu
 • k udržení výstupů je příjemce zavázán v Podmínkách právního aktu, ve kterém je stanovená doba udržitelnosti a povinnosti příjemce
 • pokud není ve Specifických pravidlech uvedeno jinak, doba udržitelnosti je stanovená na pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP, tzn. následující den po datu nastavení centrálního stavu PP 41 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO v MS2014+
 • bližší informace viz článek ze dne 15. 2. 2021 na stránkách ww.vladar.cz
 • nebo také informace naleznete na stránkách centrumu regionálního rozvoje "CRR", zde www.crr.cz

 

Výzvy MAS Vladař:

 

Avízo výzev MAS Vladař (výzvy, které se budou vyhlašovat):

ROK 2021

ROK 2020 - ARCHIV

 • 14. výzva IROP 4, 15. výzva IROP 2
 • 16. výzva IROP 3 - vyhlášení této výzvy bylo zrušeno a v roce 2021 se bude vyhlašovat pod číslem 16. výzva zaměřená na podporu bezpečnosti v dopravě, tedy IROP 1, viz informace zveřejněné dne 16. 10. 2020 a dále informace zveřejněné dne 6. 1. 2021

ROK 2019 - ARCHIV

ROK 2018 - ARCHIV

 • 3. výzva IROP 5, 4. výzva IROP 5, 5. výzva IROP 1, 6. výzva IROP 4

 

Programový rámec IROP dle schválené strategie MAS Vladař a vazba na výzvy, ve kterých bude MAS Vladař vyhlašovat:

 

HARMONOGRAM výzev IROP

 

INTERNÍ postupy MAS Vladař IROP

 

OBECNÁ PRAVIDLA pro žadatele a příjemce

Aktuality k tématu Integrovaný regionální operační program (IROP):

Stránky v této kategorii: Harmonogram výzev 2021_2, Harmonogram výzev ARCHIV 2019, ARCHIV - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, Harmonogram výzev ARCHIV 2017 - 2018, AKTUÁLNÍ verze - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, 1.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. (IROP3), 2.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. (IROP4), 3.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5), 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5), 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1), 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4), Interní postupy IROP - směrnice č. 01, IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, IROP 2 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, IROP 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, IROP 5 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, IROP 6 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, IROP 2 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, 7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2), 8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6), 9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5), 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5), 11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5), 12.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II. (IROP1), 13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1), Avízo: 14.výzva MAS Vladař-IROP, Avízo: 16.výzva MAS Vladař-IROP - ZRUŠENO !!!, Harmonogram výzev 2020_1, ARCHIV tabulky k 31. 12. 2019, Avízo: 15.výzva MAS Vladař-IROP, Harmonogram výzev 2020_2, 14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III., 15.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2), Harmonogram výzev 2020_3, Harmonogram výzev 2021_1, ARCHIV tabulky k 31. 12. 2020, Avízo: 16.výzva MAS Vladař-IROP, Harmonogram výzev ARCHIV 2020, 16.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1), 17.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení V. (IROP5)

© MAS Vladař 2016