Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

3.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5)

Ke stažení:

Stáhnout vše
Identifikace výzvy
Finanční alokace výzvy 6.000.000,00 Kč (CZV)
Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy ŘO IROP 68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
Číslo výzvy MAS 3.
Opatření integrované strategie  IROP 5 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Podopatření integrované strategie  
Druh výzvy  Kolová
Termíny:
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 15.2.18 10:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 15.2.18 10:00
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ N/R
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 15.4.18 10:00

  Příjem žádostí prostřednictvím: https://mseu.mssf.cz/

Typy podporovaných projektů

Podporované aktivity dle strategie SCLLD MAS Vladař:
Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám
Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže a celoživotní vzdělávání – stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce:
- v oblastech komunikace v cizích jazycích
- v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd
- ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
Doplňková aktivita – podporováno bude zahrnutí zeleně v okolí budov

   
Území realizace  Území MAS Vladař vymezené ve schválené SCLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
   
Oprávnění žadatelé  - kraje
 - organizace zřizované nebo zakládané kraji
 - obce
 - organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 - nestátní neziskové organizace
 - církve
 - církevní organizace
 - organizační složky státu
 - příspěvkové organizace organizačních složek státu
 - školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy
 - další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
   
Cílová skupina  - osoby sociálně vyloučené
 - osoby ohrožené sociálním vyloučením
 - osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
 - pedagogičtí pracovníci
 - pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
 - žáci (studenti)
 - děti v předškolním vzdělávání
 - pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 - dospělí v dalším vzdělávání

 

Webové odkazy na dokumenty výzvy č. 68:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Postup podání žádosti o podporu v systému MS2014+ naleznete v přílohách tohoto dokumentu "Specifická pravidla pro žadatele a příjemce", příloha č.1, pod názvem: P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 

Aktuality k tématu 3.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5):

Stránky v této kategorii: Avízo: 3.výzva MAS Vladař-IROP, 3. výzva IROP 5 - administrativní kroky

© MAS Vladař 2016