Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

15.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)

Ke stažení:

Stáhnout vše

IDENTIFIKACE VÝZVY

Finanční alokace výzvy

změna 01 - navýšení alokace

MODIFIKACE, navýšení alokace ke dni 18. 02. 2020:

2.159.061,35 Kč (CZV)

"PŮVODNÍ alokace výzvy: 1.902.694,35 Kč (CZV)"

Finanční alokace výzvy

minimální výše CZV na projekt:      500 000,00 Kč

maximální výše CZV na projekt:  1 902 694,35 Kč

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Číslo výzvy ŘO IROP

69. výzva IROP - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy MAS

15.

Opatření integrované strategie 

IROP 2 - Zvýšení připravenosti k řešení a řázení rizik a katastrof

Druh výzvy 

Kolová

TERMÍNY

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 30.6.20 10:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 30.6.20 10:00
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ N/R
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

31.8.20 10:00

 

Příjem žádostí prostřednictvím: https://mseu.mssf.cz/ 

 

ZACÍLENÍ PODPORY

Typy podporovaných projektů

Podporované aktivity dle strategie SCLLD MAS Vladař

Cílem je zajistit připravenost na řešení rizik zejména přizpůsobením vybavenosti složek IZS a zajištěním odolnosti území. Podporovaná budou opatření, která přispějí k eliminaci rizik, katastrof a zaručí efektivní řešení, řízení nových rizik a důsledků změn klimatu, jako jsou přívalové a dlouhotrvající intenzivní srážky, nadprůměrné sněhové srážky, masivní námrazy, povodně, déletrvající sucha, vichřice, sesuvy, rozsáhlé požáry či mimořádné události antropogenního původu.

Podpora může být poskytnuta na:
Posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:
- odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz;
- výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi;
- výkon činností spojených s extrémním suchem;
- výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.

Území realizace 

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.
Exponované území vymezené seznamem obcí s rozšířenou působností (viz příloha č. 5 Specifických pravidel) a zároveň území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Oprávnění žadatelé

 - Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR

 - hasičské záchranné sbory krajů

 - Záchranný útvar HZS ČR

 - obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) - jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně)

 - Ministerstvo vnitra - policejní prezidium ČR

 - krajská ředitelství Policie ČR

 - kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů

 - státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působnost

Cílová skupina

Obyvatelé ČR, orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu, složky integrovaného záchranného systému.

 

 

DŮLEŽITÉ: Osnovu Studie proveditelnosti je nutné převzít dle upravené verze MAS Vladař, která je dostupná ke stažení zde, v uvedených přílohách této výzvy. Jsou zde zapracované požadavky za MAS Vladař, které budou také hodnoceny v rámci formálního hodnocení a přijatelnosti projektu, dále jen "FNaP" a věcného hodnocení "VH". Pokud žadatel nepřevezme upravenou verzi osnovy studie proveditelnosti této aktivity, vystavuje se riziku k nesplnění daného kritéria při hodnocení "FNaP" a "VH", více viz. příloha směrnice č. 02 (kritéria pro hodnocení FNaP a VH) výše uvedené aktivity.

 

Webové odkazy na dokumenty výzvy č. 69:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 • povinné přílohy Obecných pravidel pro žadatele a příjemce https://irop.mmr.cz/getmedia/3203127b-51c5-4e3f-9a56-8bc01d9f17af/Prilohy_OP_vydani_1-13-final.zip.aspx?ext=.zip
 • Veřejné zakázky "SAMOSTATNÝ MODUL v systému ISKP14+ / MS2014+"
  • příloha obecných pravidel pro žadatele a příjemce č. 35
  • dostupná také ke stažení zde u výše uvedených příloh ke stažení
  • modul Veřejné zakázky je v systému IKSP14+/MS2014+ vytvořen jako samostatný, aby v něm žadatel mohl neomezeně řešit potřebné stavy své veřejné zakázky
  • příručka pod přílohou č. 35 je důležitá pro žadatele a příjemce, aby správným způsobem provedl při podání žádosti také správné podání veřejné zakázky "VZ", dále nastavil správný administrativní stav "VZ", aby "VZ" po podání žádosti o podporu byla v systému tzv. viditelná
 • Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020
  • příloha obecných pravidel pro žadatele a příjemce č. 3, dostupná ke stažení i zde
  • příloha vychází z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek, která je Řídicím orgánem pro potřeby IROP upravena a některá pravidla a postupy se tak nemusí shodovat. Je-li v dalším textu odkazováno na Metodický pokyn (případně MP), je tím myšlena tato příloha (příloha č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce). Metodický pokyn obsahuje 5 příloh, přičemž tyto přílohy jsou nezávazné
  • ŘO IROP zavazuje příjemce a žadatele IROP povinnostmi obsaženými v tomto MP níže uvedeným způsobem.
   • Příjemci jsou povinni postupy upravenými v tomto MP zadávat zakázky, které nezadají v některém zadávacím řízení dle § 3 ZZVZ. Postupy upravenými v tomto MP však nejsou povinni zadávat zakázky, které splňují podmínky pro použití výjimky stanovené v § 29, § 30 ZZVZ, a které splňují podmínky pro jejich zadání v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 3 a 5 a § 64 až 66 ZZVZ.
   • Příjemci nejsou povinni postupy upravenými v tomto MP zadávat zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota je nižší než:
    a) 500 000,- Kč bez DPH nebo
    b) 2 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty v případě zakázky na stavební práce, pokud je zakázka zadávána příjemcem, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 %
    !!! Příjemci jsou však v těchto případech povinni dodržet ustanovení odst. 6.1 a 6.5 tohoto MP !!!
   • Příjemci nejsou povinni postupy upravenými v tomto MP zadávat zakázky malého rozsahu na služby nebo dodávky v případech, kdy tyto zakázky zadali jako dlouhodobé, a to nikoli pro jednotlivý projekt, ale pro standardní činnosti zadavatele, pokud cena těchto zakázek odpovídá cenám v místě a čase obvyklým, smluvní podmínky se kvůli realizaci projektu nemění a zároveň tyto zakázky byly zadány alespoň 6 měsíců před zahájením realizace projektu, nebo podáním žádosti o podporu, podle toho, který z úkonů zadavatel učinil dříve

 

Konzultační hodiny pro IROP - vyhlášené výzvy - v kanceláři MAS Vladař, Podbořany:

PO  8.30 – 13.00 hodin

ÚT  8.30 – 13.00 hodin

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání, si sjednejte konzultaci dopředu: na tel.: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale pouze po předešlé domluvě: na tel: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Aktuality k tématu 15.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2):

Stránky v této kategorii: 15. výzva IROP 2 - administrativní kroky

© MAS Vladař 2016