Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

IROP 6 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Ke stažení:

Stáhnout vše

Podporované aktivity:

 • Památky

Výzva je zaměřena na podporu revitalizací a zatraktivnění:

 • památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
 • památek zapsaných na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví,
 • národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
 • památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014.

Struktura financování v operačním programu IROP 6:

 • Podpora bude poskytována formou dotace
 • Podíl financování z celkových způsobilých výdajů
  • EFRR 95 %
  • příjemce 5 %

Způsobilé výdaje:

 • musí být vynaloženy v souladu s cíli IROP a specifického cíle 4.1 (věcné zaměření 3.1 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví),
 • musí přímo souviset s realizací projektu,
 • musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2014 do data ukončení realizace projektu uvedeného v Rozhodnutí/Stanovení výdajů,
 • musí být doloženy průkaznými doklady (viz příloha č. 12 těchto Pravidel - Dokladování způsobilých výdajů),
 • nesmí přesáhnout výši výdajů uvedenou v každé jednotlivé smlouvě, uzavřené s dodavatelem, příp. jejích dodatcích.

 

Specifický cíl strategie:

3.2.2 Obnova a rekonstrukce nemovitých kulturních památek neregionálního významu

Název opatření:

IROP6: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Vazba na specifický cíl IROP:

Tematické zaměření: SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního Dědictví

Vazba na investiční prioritu: SC 4.1 Komunitně vedený místní rozvoj

Popis opatření:

Podporována bude revitalizace a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. 1. 2014, památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 (Indikativní seznam NKP)

Typy projektů:

Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, obnova památek, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a zahrad u souborů památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Příjemci podpory:

Vlastníci památek, muzeí a knihoven nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících.

Minimální a maximální výše:

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

Principy preferenčních kritérií:

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Výsledky:

INDIKÁTORY VÝSLEDKU

Kód NČI2014+

název indikátoru

9 10 05

Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí

9 10 10

Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné

INDIKÁTORY VÝSTUPU

Kód NČI2014+

název indikátoru

9 05 01

Počet revitalizovaných památkových objektů

9 06 01

Počet revitalizací přírodního dědictví

9 08 01

Počet realizací rozvoje infrastrukturních opatření

  © MAS Vladař 2016