Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Ke stažení:

Stáhnout vše

Podporované aktivity:

 • Terminály a parkovací systémy
 • Telematika pro veřejnou dopravu
 • Bezpečnost dopravy

Struktura financování v operačním programu IROP 1:

 • Podpora bude poskytována formou dotace
 • Podíl financování z celkových způsobilých výdajů
  • EFRR 95 %
  • příjemce 5 %

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Způsobilé výdaje:

 • musí být vynaloženy v souladu s cíli IROP a specifického cíle 1.2
 • musí přímo souviset s realizací projektu
 • musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2014 do data ukončení realizace projektu podle Rozhodnutí
 • musí být doloženy průkaznými doklady (faktura, doklad o úhradě, předávací protokol, smlouvy s dodavateli, viz dále Dokladování způsobilých výdajů)
 • nesmí přesáhnout výši výdajů uvedenou v každé jednotlivé smlouvě uzavřené s dodavatelem, popř. jejich dodatcích
 • musí být dodržen motivační účinek, výdaje v rozporu s motivačním účinkem jsou považovány za nezpůsobilé (platné pouze pro aktivitu "Terminály a parkovací systémy")

 

Specifický cíl strategie:

1.1.1 Podpora zvyšování bezpečnosti v dopravě a rozvoj udržitelných forem dopravy

Název opatření:

IROP1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Vazba na specifický cíl IROP:

Tematické zaměření: SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Vazba na investiční prioritu: SC 4.1 Komunitně vedený místní rozvoj

Popis opatření:

Analytická část ukázala, že hustota dopravní sítě v území je nedostatečná a neodpovídá rozvojovým potřebám území. Mezi ně patří řídké pokrytí rychlostní cestami a silnicemi I. třídy, podfinancování údržby silnic II. a III. třídy a chybějící (či nezrekonstruované) chodníky. V některých úsecích tak neodpovídá kapacita komunikace reálnému tranzitu se všemi vedlejšími negativními důsledky.

Z toho důvodu a i díky zpětné vazbě samospráv i občanů je potřeba, aby opatření cílilo na zvyšování bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Pro chodce – budování bezbariérových chodníků, přechodů, radarových semaforů a dalších bezpečnostních prvků, které na zdejších komunikacích chybí nebo neodpovídají dopravním předpisům.

Typy projektů:

 • Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu (VHD) – systém P+R (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD), K+R (forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na VHD), zázemí pro VHD, výstavba návazných systémů B+R (prostor pro bezpečné uschování kola s možností přestupu na VHD). Součástí projektu může být doplňkově zeleň v okolí přestupních terminálů, budov a na budovách, budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol.
 • Výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů (ITS) a dopravní telematiky pro veřejnou dopravu, zavádění nebo modernizace informačních systémů pro cestující, komunikačních systémů řidičů veřejné dopravy s dispečinkem, rezervačních, odbavovacích a platebních systémů pro veřejnou dopravu
 • Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací, doplňkově lze do projektu zařadit zeleň

Příjemci podpory:

 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí
 • provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné linkové dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Minimální a maximální výše:

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

Principy preferenčních kritérií:

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Výsledky:

INDIKÁTORY VÝSLEDKU

Kód NČI2014+

název indikátoru

7 51 20

Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě

7 63 10

Podíl cyklistiky na přepravních výkonech

INDIKÁTORY VÝSTUPU

Kód NČI2014+

název indikátoru

7 04 01

Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy

7 40 01

Počet vytvořených parkovacích míst

7 50 01

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě

7 52 01

Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě

7 64 01

Počet parkovacích míst pro jízdní kola

  © MAS Vladař 2016