Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5)

Ke stažení:

Stáhnout vše

IDENTIFIKACE VÝZVY

Finanční alokace výzvy

minimální výše CZV na projekt:     500 000,00 Kč

maximální výše CZV na projekt:  2 000 000,00 Kč

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Číslo výzvy ŘO IROP

68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy MAS 11.
Opatření integrované strategie 

IROP 5 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podopatření integrované strategie  
Druh výzvy  Kolová
     

TERMÍNY

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 28.6.19 10:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 28.6.19 10:00
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ N/R
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 6.9.19 10:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ - MODIFIKACE prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu 30.9.19 10:00

 

Příjem žádostí prostřednictvím: https://mseu.mssf.cz/

 

ZACÍLENÍ PODPORY

Typy podporovaných projektů

Podporované aktivity dle strategie SCLLD MAS Vladař, aktivita "Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol":

Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol
Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích
(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Podpora může být poskytnuta na:

 - stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 - rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 - nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 - pořízení vybavení budov a učeben
 - pořízení kompenzačních pomůcek
 - zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání (včetně víceletých gymnázií) podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)
- budování bezbariérovosti škol

- ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita, navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.

Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání.

Území realizace

Území MAS Vladař vymezené ve schválené SCLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Oprávnění žadatelé

Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

 - školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy
 - další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 - kraje
 - organizace zakládané nebo zřizované kraji
 - obce  
 - organizace zakládané nebo zřizované obcemi
 - nestátní neziskové organizace
 - církve
 - církevní organizace
 - organizační složky státu
 - příspěvková organizace organizačních složek státu
Cílová skupina

Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

 - osoby sociálně vyloučené
 - osoby ohrožené sociálním vyloučením
 - osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
 - pedagogičtí pracovníci
 - pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působicích v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
 - žáci (studenti)

 

DŮLEŽITÉ: Osnovu Studie proveditelnosti u aktivity "Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol" je nutné převzít dle upravené verze MAS Vladař, která je dostupná ke stažení zde, v uvedených přílohách této výzvy. Jsou zde zapracované požadavky za MAS Vladař, které budou také hodnoceny v rámci formálního hodnocení a přijatelnosti projektu, dále jen "FNaP". Pokud žadatel nepřevezme upravenou verzi osnovy studie proveditelnosti této aktivity, vystavuje se riziku k nesplnění daného kritéria při hodnocení "FNaP", více viz. příloha směrnice č. 02 (kritéria pro hodnocení FNaP a VH) výše uvedené aktivity.

 

Webové odkazy na dokumenty výzvy č. 68:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Postup podání žádosti o podporu v systému MS2014+ naleznete v přílohách dokumentu "Specifická pravidla pro žadatele a příjemce", příloha č.1, pod názvem: P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+_fin

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 

Konzultační hodiny pro IROP - vyhlášené výzvy - v kanceláři MAS Vladař, Podbořany:

PO  8.30 – 13.00 hodin

ÚT  8.30 – 13.00 hodin

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání, si sjednejte konzultaci dopředu: na tel.: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale pouze po předešlé domluvě: na tel: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

 

Aktuality k tématu 11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5):

Stránky v této kategorii: 11. výzva IROP 5 - administrativní kroky, Avízo: 11.výzva MAS Vladař-IROP

© MAS Vladař 2016