Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5) 11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5) 9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ze semináře pro žadatele k 9., 10. a 11. výzvě MAS Vladař IROP

Dne 18. 7. 2019 se konal v kanceláři MAS Vladař, v Podbořanech, seminář pro žadatele k 9. výzvě IROP 5 / aktivita pro předškolní vzdělávání, 10. výzvě IROP 5 / aktivita infrastruktura základních škol, 11. výzva IROP 5 / aktivita infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Akce se zúčastnili žadatelé, kteří budou řešit podání žádsoti o podporu v rámci aktivit pro předškolní vzdělávání, infrastruktury základních škol a infrastruktury středních škol a vyšších odborných škol. Za MAS Vladař poskytla věcné informace k výzvě manažerka operačního programu IROP Andrea Nipauerová, dále proběhlo základní školení a seznámení žadatelů v systému ISKP 14+ / MS2014+. Tuto část můžeme za MAS Vladař uskutečnit dále jako další školení, které v případě dalšího zájmu bude po předešlé domluvě, respektive zájmu / přihášení, zajišťovat ing. Josef Ryšavý (viz. níže uvedený kontakt).

V příloze článku naleznete prezentaci k semináři výzvy, zápis ze semináře a další potřebníé přílohy jako výstup ze semináře.

 

DOTAZY ze semináře:

Dotazy na semináři byly cíleny převážně k hlavním podporovaným aktivitám a ke způsobilosti výdajů včetně dělení CZV (celkové způsobilé výdaje) a nezpůsobilé výdaje projektu, dále podmínky výzev jako u MŠ navyšování kapacit, u ZŠ venkovní učebny, u SŠ a VOŠ podpora řemeslných oborů dle předepsané přílohy č. P8A dokumentu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 68. výzvy / CLLD IROP.

Dále bylo konkrétně řešeno, že u 11. výzvy IROP 5 / aktivita pro "SŠ a VOŠ" v rámci podmínky zajištění bezbariérového přístupu mají školy udělenou výjimku a to v případě, pokud se jedná o druh školy, cituji:

"Učebny, výukové prostory a další školní pracoviště podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově dostupné. Tato podmínka se nevztahuje na výjimky uvedené v nařízení vlády č. 211/2010 Sb. (příloha č. 2. kategorie 1; 2; 4 a 6), o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Základním požadavkem je zajištění bezbariérové toalety a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do učebny (prostor) podpořené z IROP. Další stavební úpravy podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. jsou způsobilým výdajem v hlavní aktivitě a žadatel popisuje potřebnost těchto úprav ve Studii proveditelnosti (osnova je přílohou č. 4C těchto Pravidel). Pokud je vzdělávací zařízení již bezbariérové a dostupnost výukových prostor bude zajištěna, žadatel popíše tento stav rovněž ve Studii proveditelnosti."

 

Co nezapomenout před zahájením zpracování žádosti o podporu:

  • v kontrolních listech formálního hodnocení a přijatelnoti projektu a věcného hodnocení, mají žadatelé uvedeny referenční dokumnety, kde je patrné do jaké části žádosti či osnovy studie proveditelnosti se mají uvést požadované informace (konrolní listy v současné době u všech výzev této části probíhaji schvalovacím procesem ŘO, jakmile budou na stránkách dostupné, budeme opět včas informovat)
  • mít k dispozici správnou verzi dokumentů (uvedeno na dokumentech: vydání ...../ platnost od.....), jako jsou Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, Osnova studie proveditelnosti_verze upravená a doplněná MAS Vladař ("MŠ", "ZŠ", "SŠ a VOŠ") včetně uvedených příloh jednotlivých dokumentů, veškeré potřebné informace jsou uvedeny v textacích výzev MAS Vladař
  • dodržení pravidel v rámci podporovaných cílových skupin a oprávněných žadatelů
  • rozdělení výdajů v rozpočtu na ZPŮSOBILÉ (výdaje, které jsou součástí žádosti o podporu) a NEZPŮSOBILÉ (výdaje, které nejsou součástí žádostí o podporu, ale vyplývají z mého projektu jako součást realizace a budou zcela financovány z vlastních zdrojů žadatele)
  • nahrávání povinných příloh žádosti, pokud se nějaká předepsaná / uvedená příloha neslučuje s mým záměrem / projektem / realizací, uvádí se do této přílohy, že je NERELEVANTNÍ a též se nahraje do systému k žádosti o podporu v MS2014+ / ISKP14+
  • v osnově studie proveditelnosti se doporučuje, že pokud nějaká kapitola nebo odstavec se opět neslučuje s mým projektem, nemazat tuto část, ale opět uvést informace o relevantnosti vůči požadovaným údajům
  • POZOR na samostatný modul "VEŘEJNÉ ZAKÁZKY"
    • příloha č. 35. dokumentu Obecná pravidla pro žadatele a příjemce "POSTUP PRO PRÁCI S MODULEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY"

 

V případě dotazů, nejasností nebo řešení konkrétních případů v rámci zpracování žádosti o podporu a osnovy studie proveditelnsoti, kontaktujte: p. Nipauerová Andrea, tel: 724 168 451, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

V případě technické podpopry v systému MS2014+ / ISKP14+ kontaktujte: ing. Josef Ryšavý

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 26.7.2019