Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5)

Ke stažení:

Stáhnout vše

IDENTIFIKACE VÝZVY

Finanční alokace výzvy

minimální výše CZV na projekt:     500 000,00 Kč

maximální výše CZV na projekt:  2 631 578,94 Kč

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy ŘO IROP 68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
Číslo výzvy MAS 9.
Opatření integrované strategie  IROP 5 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Podopatření integrované strategie  
Druh výzvy  Kolová

TERMÍNY

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 20.6.19 10:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 20.6.19 10:00
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ N/R
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 2.9.19 10:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ - MODIFIKACE prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu 30.9.19 10:00

Příjem žádostí prostřednictvím: https://mseu.mssf.cz/

 

ZACÍLENÍ PODPORY

Typy podporovaných projektů Podporované aktivity dle strategie SCLLD MAS Vladař, aktivita "Infrastruktura předškolního vzdělávání":
Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání
Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče dětí do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
 - stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 - rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 - nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 - pořízení vybavení budov a učeben
 - pořízení kompenzačních pomůcek
Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:
 - mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu (včetně mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců),
 - dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb.,
 - služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost) a služeb péče o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (volná živnost, obor činnosti 72) podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,
 - spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).
Území realizace  Území MAS Vladař vymezené ve schválené SCLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
Oprávnění žadatelé Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání:
 - zařízení péče o děti do 3 let
 - školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
 - další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti
 - kraje
 - organizace zřizované kraji
 - organizace zakládané kraji
 - obce  
 - organizace zřizované obcemi
 - organizace zakládané obcemi
 - nestátní neziskové organizace
 - církve
 - církevní organizace
 - organizační složky státu (dále jen "OSS")
 - příspěvková organizace organizačních složek státu (dále jen "PO OSS")
Cílová skupina Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání
 - osoby sociálně vyloučené
 - osoby ohrožené sociálním vyloučením
 - osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
 - pedagogičtí pracovníci
 - pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působicích v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
 - děti do 3 let
 - děti v předškolním vzdělávání

 

DŮLEŽITÉ: Osnovu Studie proveditelnosti u aktivity "Infrastruktura předškolního vzdělávání" je nutné převzít dle upravené verze MAS Vladař, která je dostupná ke stažení zde, v uvedených přílohách této výzvy. Jsou zde zapracované požadavky za MAS Vladař, které budou také hodnoceny v rámci formálního hodnocení a přijatelnosti projektu, dále jen "FNaP". Pokud žadatel nepřevezme upravenou verzi osnovy studie proveditelnosti této aktivity, vystavuje se riziku k nesplnění daného kritéria při hodnocení "FNaP", více viz. příloha směrnice č. 02 (kritéria pro hodnocení FNaP a VH) výše uvedené aktivity.

 

Webové odkazy na dokumenty výzvy č. 68:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Postup podání žádosti o podporu v systému MS2014+ naleznete v přílohách dokumentu "Specifická pravidla pro žadatele a příjemce", příloha č.1, pod názvem: P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+_fin

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 

Konzultační hodiny pro IROP - vyhlášené výzvy - v kanceláři MAS Vladař, Podbořany:

PO  8.30 – 13.00 hodin

ÚT  8.30 – 13.00 hodin

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání, si sjednejte konzultaci dopředu: na tel.: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale pouze po předešlé domluvě: na tel: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Aktuality k tématu 9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5):

Stránky v této kategorii: 9. výzva IROP 5 - administrativní kroky, Avízo: 9.výzva MAS Vladař-IROP

© MAS Vladař 2016