Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ / 9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5) /

Avízo: 9.výzva MAS Vladař-IROP

Ke stažení:

Stáhnout vše

MAS Vladař plánuje vyhlásit v červnu tuto výzvu:

VÝZVA č.9. IROP 5 -  Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

aktivita: "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání"

 

Dle schválené SCLLD MAS Vladař může být řešeno a podporováno:

 • Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol.
 • Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky)

 

Způsobilé výdaje projektu:

 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a specifického cíle 2.4
 • musí přímo souviset s realizací projektu
 • musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2014 do data ukončení realizace projektu uvedeného Rozhodnutí/Stanovení výdajů
 • musí být doloženy průkaznými doklady
 • nesmí přesáhnout výši výdajů uvedenou v každé jednotlivé smlouvě, uzavřené s dodavatelem, příp. jejích dodatcích.

 

Hlavní podporované aktivity:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek.

 

Stavebně upravené prostory (učebny, jídelna, sborovna, ředitelna) podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově dostupné. Základním požadavkem je zajištění bezbariérové toalety a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z IROP. Další stavební úpravy podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. jsou způsobilým výdajem v hlavní aktivitě a žadatel popisuje potřebnost těchto úprav ve Studii proveditelnosti (osnova je přílohou č. 4A těchto Pravidel). Pokud je zařízení již bezbariérové a dostupnost prostor bude zajištěna, žadatel popíše tento stav rovněž ve Studii proveditelnosti.

 

Termín vyhlášení výzvy: ČERVEN 2019

Termín ukončení výzvy: SRPEN 2019

 

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.

potřebné odkazy:

Vazba na výzvu č.68 / IROP / integrované projekty CLLD - Zvyšování lvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživitní učení: https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, pouze aktivita "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání" (kapitola č. 3.1 = str. 11. až 30, ostatní všeobecné informace kapitola 1. až 3., 4. až 11.). : https://www.irop.mmr.cz/getmedia/4bafc2cf-1d26-4883-b389-95f202c067f8/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-2.pdf.aspx?ext=.pdf

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce: https://www.irop.mmr.cz/getmedia/6f92fe90-a06e-459a-acaa-68c2b291e410/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-12_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP - andrea.nipauerova@vladar.cz

(Konzultační hodiny v rámci výzev IROP: PO, ÚT, v čase od 8.30 - 13.00 hod., v kanceláři MAS Vladař, Podbořany - Masarykovo náměstí 22)

 

Pozn.: Směrnice č. 01 "Interní postupy MAS Vladař o.p.s. pro hodnocení a výběr projektů, ošetření střetu zájmů Operační program IROP" je dostupná ve verzi 03 / 2019 (platná a účinná verze dnem 28. 1. 2019), která se vztahuje k vyhlášeným výzvám v roce 2019, a dle níž bude řízen celý proces vyhlašování výzev a hodnocení přijatých žádostí pro rok 2019.

Aktuality k tématu Avízo: 9.výzva MAS Vladař-IROP:

© MAS Vladař 2016