Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ukončen proces hodnocení FNaP 11. výzva IROP Mas Vladař

Dne 12. 11. 2019 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 11. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podpoření infrastruktury středních škol a vyšších odborných škol celého území MAS Vladař.

Dne 18. 11. 2019 se koná pracovní jednání členů Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař (vedoucí pracovník SCLLD a manažer operačního programu IROP), kde budou předány předsedovi Výběrové komise MAS žádosti o podporu, které splnily podmínky FNaP a mohou být tak zařazeny do dalšího procesu hodnocení - věcné hodnocení projektů, kdy budou přiřazeni hodnotitelé na jednotlivé projekty / žádosti o podporu k vypracování hodnotících posudků.

Dne 2. 12. 2019 se koná hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, kde budou ze strany hodnotitelů předány vypracované hodnotící posudky níže uvedených žádostí o podporu a na základě toho budou vypracované kontrolní listy věcného hodnocení včetně dalších dokumentů, které vyplynou ze samotného jednání Výběrové komise MAS, jako jsou například seznam doporučených projektů, nedoporučených projektů a seznam náhradních projektů. Úspěšne vyhodnocené žádosti o podporu budou následně postoupeny k poslednímu kroku hodnocení ze strany MAS Vladař, kdy tento administrativní krok má v kompetenci Rozhodovací komise MAS a to výběr projektů, které budou / nebudou doporučeny k financování včetně projektů nebo budou součástí seznamu náhradních projektů.

Seznam předaných žádostí o podporu, které splnily podmínky FNaP:

  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012470 - Pořízení laboratoře a techniky pro zemědělské a technické obory vzdělání - Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace, okres Louny

Galerie :

Článek vyšel : 15.11.2019