Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ / 11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5) /

Avízo: 11.výzva MAS Vladař-IROP

Ke stažení:

Stáhnout vše

MAS Vladař plánuje vyhlásit v červnu tuto výzvu:

VÝZVA č.11. IROP 5 -  Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

aktivita: "Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol"

 

Dle schválené SCLLD MAS Vladař může být řešeno a podporováno:

 • Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání
 • Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v klíčových kompetencích
  • v oblastech komunikace v cizích jazycích
  • v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd
  • ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
 • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

 

Způsobilé výdaje projektu:

 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a specifického cíle 2.4
 • musí přímo souviset s realizací projektu
 • musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2014 do data ukončení realizace projektu uvedeného Rozhodnutí/Stanovení výdajů
 • musí být doloženy průkaznými doklady
 • nesmí přesáhnout výši výdajů uvedenou v každé jednotlivé smlouvě, uzavřené s dodavatelem, příp. jejích dodatcích.

 

Hlavní podporované aktivity:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu (dle přílohy č. 7B těchto Pravidel),

 

!!! Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání !!!

Krajský akční plán vzdělávání (KAP)
Předložené projektové žádosti musí být v souladu s rámcem pro investice do infrastruktury KAP. Školy či školská zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP, který se stane přílohou schváleného KAP. Tyto schválené dokumenty budou zveřejněny na www.uzemnidimenze.cz. Hodnocení se provádí na základě MAP platného v době ukončení kolové podvýzvy MAS.

 

Učebny, výukové prostory a další školní pracoviště podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově dostupné. Tato podmínka se nevztahuje na výjimky uvedené v nařízení vlády č. 211/2010 Sb. (příloha č. 2. kategorie 1; 2; 4 a 6), o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Základním požadavkem je zajištění bezbariérové toalety a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do učebny (prostor) podpořené z IROP. Další stavební úpravy podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. jsou způsobilým výdajem v hlavní aktivitě a žadatel popisuje potřebnost těchto úprav ve Studii proveditelnosti (osnova je přílohou č. 4C těchto Pravidel). Pokud je vzdělávací zařízení již bezbariérové a dostupnost výukových prostor bude zajištěna, žadatel popíše tento stav rovněž ve Studii proveditelnosti.

 

Termín vyhlášení výzvy: ČERVEN 2019

Termín ukončení výzvy: SRPEN 2019

 

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.

potřebné odkazy:

Vazba na výzvu č.68 / IROP / integrované projekty CLLD - Zvyšování lvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživitní učení: https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, pouze aktivita "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání" (kapitola č. 3.3 = str. 53. až 72, ostatní všeobecné informace kapitola 1. až 3., 4. až 11.). : https://www.irop.mmr.cz/getmedia/4bafc2cf-1d26-4883-b389-95f202c067f8/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-2.pdf.aspx?ext=.pdf

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce: https://www.irop.mmr.cz/getmedia/6f92fe90-a06e-459a-acaa-68c2b291e410/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-12_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP - andrea.nipauerova@vladar.cz

(Konzultační hodiny v rámci výzev IROP: PO, ÚT, v čase od 8.30 - 13.00 hod., v kanceláři MAS Vladař, Podbořany - Masarykovo náměstí 22)

 

Pozn.: Směrnice č. 01 "Interní postupy MAS Vladař o.p.s. pro hodnocení a výběr projektů, ošetření střetu zájmů Operační program IROP" je dostupná ve verzi 03 / 2019 (platná a účinná verze dnem 28. 1. 2019), která se vztahuje k vyhlášeným výzvám v roce 2019, a dle níž bude řízen celý proces vyhlašování výzev a hodnocení přijatých žádostí pro rok 2019.

Aktuality k tématu Avízo: 11.výzva MAS Vladař-IROP:

© MAS Vladař 2016