Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

Avízo: 15.výzva MAS Vladař-IROP

Ke stažení:

Stáhnout vše

AKTUALIZACE ke dni 19. 5. 2020 - !!! došlo pouze ke změně pořadového čísla vyhlášení výzvy místo 16. výzva bude zařazena jako 15. výzva IROP 2 !!!

 

MAS Vladař plánuje vyhlásit tuto výzvu:

VÝZVA č.15. IROP 2 -  Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a kastrof

aktivita: "Technika pro integrovaný záchranný systém"

 

Dle schválené SCLLD MAS Vladař může být řešeno a podporováno:

 • cílem je zajistit připravenost na řešení rizik zejména přizpůsobením vybavenosti složek IZS a zajištěním odolnosti území. Opatření přispějí k eliminaci rizik a katastrof a zaručí efektivní řešení a řízení nových rizik a důsledků změn klimatu jako jsou přívalové a dlouhotrvající intenzivní srážky, nadprůměrné sněhové srážky, masivní námrazy, povodně, déletrvající sucha, vichřice, sesuvy, rozsáhlé požáry či mimořádné události antropogenního původu
 • projekty budou v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“, respektive „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 - 2020“.

Na řešení adekvátních rizik mohou čerpat pouze projekty s místem realizace v ORP uvedených v následující tabulce (s vyznačením zvýšeného rizika):

Seznam obcí s rozšířenou působností (ORP), jejichž správní území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí, způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek

Název ORP

Sucho

Orkány a větrné smrště

Sněhové srážky, masivní námrazy

Havárie nebezpečných látek

Karlovy Vary

X

X

X

X

Kadaň

X

X

X

 

Žatec

X

   

X

Viz. příloha č.5._Exponovaná území dokumentu "Specifických pravidel pro žadatele a příjemce"

 

Výzva bude zaměřena na:

Technika pro integrovaný záchranný systém - podpora aktivit zaměřených na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích (viz. příloha č. 5 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce) s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Projekt musí řešit alespoň jednu z následujících mimořádných událostí:
• sněhové srážky, masivní námrazy
• orkány a větrné smrště
• extrémní sucho
• havárie nebezpečných látek

 

Kdo si může v této výzvě podat žádost o podporu?

Oprávnění žadatelé: (výběr žadatelů dle území MAS Vladař z dokumnetu "Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - 69. výzva IROP / CLLD")

 • hasičské záchranné sbory (dále jen „HZS“) krajů
 • Záchranný útvar HZS ČR
 • obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), resp. jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) kategorie II a III podle přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • krajská ředitelství Policie ČR,
 • kraje (kromě hl. města Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů,
 • státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

 

Aktivita výzvy MAS Vladař:

Technika pro integrovaný záchranný systém

Lze podpořit pouze vybraná a vymezená území v MAS Vladař, které stanovují pravidla IROP pro programové období 2014 – 2020 dle Seznamu obcí s rozšířenou působností (ORP), jejichž správní území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí, způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek, kdy se jedná o tyto ORP v území MAS Vladař:

                                       sněhové srážky, masivní námrazy                   orkány a větrné smrště             sucho               havárie nebezpečných látek

 1. Karlovy Vary                             ANO                                                         ANO                                 ANO                               ANO
 2. Kadaň                                        ANO                                                         ANO                                 ANO                               ne
 3. Žatec                                          ne                                                             ne                                    ANO                               ANO

 

Stanice integrovaného záchranného systému

V rámci podporovaných aktivit, které jsou zacílené na stavby a stavební úpravy „zodolnění“ stanic HZS ČR, dle přílohy č. 9._Zajištení odolnosti a vybavenosti IZS – PČR, HZS ČR a dle tabulky v ní uvedené na str. 38 / příloha č. 2, vyplývá, že pokud „žadatel / JSDH / obec“ příslušného ORP, není na tomto seznamu uveden, není možné, aby si podal žádost o podporu u této aktivity Stanice IZS, které se týkají způsobilých výdajů hlavní aktivity „STAVBA“.

!!! Což znamená, že novou HZS lze vystavět pouze v Karlovarském kraji, a to v Ostrově a úpravu stávající lze provést v Chebu. Nezáleží tedy na žadateli, ale na umístnění stavby. Z tohoto důvodu není možné podpořit projekty v území MAS Vladař a proto na tuto aktivitu 16. výzva IROP 2 nebude zaměřena a nebude její součástí !!!

 

Termín vyhlášení výzvy: KVĚTEN až ČERVEN 2020

Termín ukončení výzvy: ČERVENEC až SRPEN 2020

 

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.

 

potřebné odkazy:

Vazba na výzvu č.69 / IROP / integrované projekty CLLD - Integrovaný záchranný systém: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-69-integrovany-zachranny-system-integrovan

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce: https://irop.mmr.cz/getmedia/d2f9029e-05c4-4864-86b4-8ff5b4f5b219/Specificka-pravidla_SC-1-3_69_CLLD_1-3.pdf.aspx?ext=.pdf

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce: https://irop.mmr.cz/getmedia/aa46a530-ad02-4714-924d-ed7fdf27a7ca/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP - andrea.nipauerova@vladar.cz

(Konzultační hodiny v rámci výzev IROP: PO, ÚT, v čase od 8.30 - 13.00 hod., v kanceláři MAS Vladař, Podbořany - Masarykovo náměstí 22) - KONZULTAČNÍ hodiny v době Nouzového stavu ČR se řeší pouze formou mailové korespondence, telefonické konzultace nebo je mopžné i řešit formou online jednání, ale pouze po předešlé domluvě s manažerem operačníhoprogramu IROP. Děkujeme tak za pochopení.

Aktuality k tématu Avízo: 15.výzva MAS Vladař-IROP:

© MAS Vladař 2016