Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III.

Ke stažení:

Stáhnout vše

IDENTIFIKACE VÝZVY

Finanční alokace výzvy

změna 01 - navýšení alokace

MODIFIKACE, navýšení alokace ke dni 18. 02. 2020:

3.508.018,26 Kč (CZV)

"PŮVODNÍ alokace výzvy: 2 105 263,16 Kč (CZV)"

Finanční alokace výzvy

minimální výše CZV na projekt:      500 000,00 Kč

maximální výše CZV na projekt:  2 105 263,16 Kč

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Číslo výzvy ŘO IROP

65. výzva IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy MAS

14.

Opatření integrované strategie

IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikateslkých aktivit v oblasti sociálního podnikání

Druh výzvy

Kolová

TERMÍNY

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

8.6.2020 10:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

8.6.2020 10:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

N/R

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

10.8.2020 10:00

 

Příjem žádostí prostřednictvím: https://mseu.mssf.cz/

 

ZACÍLENÍ PODPORY

Typy podporovaných projektů

Podporované aktivity dle strategie SCLLD MAS Vladař:

Sociální podnikání
• Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků – podpora je cílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, jedná se o aktivity, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí, vhodné je provázání investičních potřeb s aktivitami, které v této oblasti budou realizovány prostřednictvím OP Zaměstnanost
• Bude podporován nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání, podpora nemůže být chápana pouze jako dotace na zřízení pracovních míst pro znevýhodněné zaměstnance, ale jde o investiční podporu vznikajících a udržitelných podnikatelských aktivit, které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncept a principy sociálního podnikání
Podpora může být poskytnuta na:
1. Vznik nového sociálního podniku
- založením nového podnikatelského subjektu,
- rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem
2. Rozšíření podniku
v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:
- rozšíření nabízených produktů a služeb,
- rozšíření prostorové kapacity podniku,
- zavedení nových technologií výroby,
- zefektivnění procesů podniku
Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.
3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

Území realizace 

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.
Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
Oprávnění žadatelé Sociální podnikání
 - osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění
 - obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění
 - nestátní neziskové organizace
 - církve
 - církevní organizace
Cílová skupina Sociální podnikání
 - uchazeči o zaměstnání na Úřadu práce ČR déle než 1 rok
 - uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky minimálně 12 měsíců
 - osoby, které opustily výkon trestu, a to do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení
 - osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovny, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení
 - osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 - azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR

 

DŮLEŽITÉ: Osnovu Podnikatelského plánu je nutné převzít dle upravené verze MAS Vladař, která je dostupná ke stažení zde, v uvedených přílohách této výzvy. Jsou zde zapracované požadavky za MAS Vladař, které budou také hodnoceny v rámci formálního hodnocení a přijatelnosti projektu, dále jen "FNaP". Pokud žadatel nepřevezme upravenou verzi osnovy studie proveditelnosti této aktivity, vystavuje se riziku k nesplnění daného kritéria při hodnocení "FNaP", více viz. příloha směrnice č. 02 (kritéria pro hodnocení FNaP a VH) výše uvedené aktivity.

 

Webové odkazy na dokumenty výzvy č. 65:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 • Veřejné zakázky "SAMOSTATNÝ MODUL v systému ISKP14+ / MS2014+"
  • příloha obecných pravidel pro žadatele a příjemce č. 35, dostupná ke stažení i zde
  • dostupná také ke stažení zde u výše uvedených příloh ke stažení
  • modul Veřejné zakázky je v systému IKSP14+/MS2014+ vytvořen jako samostatný, aby v něm žadatel mohl neomezeně řešit potřebné stavy své veřejné zakázky
  • příručka pod přílohou č. 35 je důležitá pro žadatele a příjemce, aby správným způsobem provedl při podání žádosti také správné podání veřejné zakázky "VZ", dále nastavil správný administrativní stav "VZ", aby "VZ" po podání žádosti o podporu byla v systému tzv. viditelná
 • Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020
  • příloha obecných pravidel pro žadatele a příjemce č. 3, dostupná ke stažení i zde
  • příloha vychází z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek, která je Řídicím orgánem pro potřeby IROP upravena a některá pravidla a postupy se tak nemusí shodovat. Je-li v dalším textu odkazováno na Metodický pokyn (případně MP), je tím myšlena tato příloha (příloha č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce). Metodický pokyn obsahuje 5 příloh, přičemž tyto přílohy jsou nezávazné
  • ŘO IROP zavazuje příjemce a žadatele IROP povinnostmi obsaženými v tomto MP níže uvedeným způsobem.
   • Příjemci jsou povinni postupy upravenými v tomto MP zadávat zakázky, které nezadají v některém zadávacím řízení dle § 3 ZZVZ. Postupy upravenými v tomto MP však nejsou povinni zadávat zakázky, které splňují podmínky pro použití výjimky stanovené v § 29, § 30 ZZVZ, a které splňují podmínky pro jejich zadání v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 3 a 5 a § 64 až 66 ZZVZ.
   • Příjemci nejsou povinni postupy upravenými v tomto MP zadávat zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota je nižší než:
    a) 500 000,- Kč bez DPH nebo
    b) 2 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty v případě zakázky na stavební práce, pokud je zakázka zadávána příjemcem, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 %
    !!! Příjemci jsou však v těchto případech povinni dodržet ustanovení odst. 6.1 a 6.5 tohoto MP !!!
   • Příjemci nejsou povinni postupy upravenými v tomto MP zadávat zakázky malého rozsahu na služby nebo dodávky v případech, kdy tyto zakázky zadali jako dlouhodobé, a to nikoli pro jednotlivý projekt, ale pro standardní činnosti zadavatele, pokud cena těchto zakázek odpovídá cenám v místě a čase obvyklým, smluvní podmínky se kvůli realizaci projektu nemění a zároveň tyto zakázky byly zadány alespoň 6 měsíců před zahájením realizace projektu, nebo podáním žádosti o podporu, podle toho, který z úkonů zadavatel učinil dříve

 

Konzultační hodiny pro IROP - vyhlášené výzvy - v kanceláři MAS Vladař, Podbořany:

PO  8.30 – 13.00 hodin

ÚT  8.30 – 13.00 hodin

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání, si sjednejte konzultaci dopředu: na tel.: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale pouze po předešlé domluvě: na tel: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

 

Aktuality k tématu 14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III.:

Stránky v této kategorii: 14. výzva IROP 4 - administrativní kroky

© MAS Vladař 2016