Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

VÝBĚR PROJEKTŮ 14. výzva IROP 4 a další postup ze strany MAS Vladař

Dne 26. 10. 2020 se konalo jednání s členy RK MAS, kde proběhl závěrečný administrativní krok hodnocení za MAS Vladař a to Výběr projektů.

Vážení žadatelé a příjemci podpory.

Jak jsme Vás již infomovali formou depeše v systému MS2014+ na jednotlivých projektech, v současné době probíhá příprava podání žádosti o změnu SCLLD MAS Vladař včetně změny finančního plánu operačního programu IROP, která bude předána na ŘO IROP ke kontrole a schválení.

 

Co to znamená pro žadatele a příjemce 14. výzvy IROP 4?

Aby bylo možné podpořit obě přijaté žádosti o podporu 14. výzvy IROP 4, bylo na jednání "RK MAS" rozhodnuto o potřebném navýšení alokace dané výzvy a to "přesunem potřebné alokace" z IROP 3 na IROP 4. Tento krok se řeší formou podání žádosti o změnu strategie MAS včetně finančního plánu operačního programu IROP. Žádost bude předložena na ŘO IROP ke kontrole a schválení. Po schválení podané žádosti o změnu ze strany ŘO IROP může MAS přikročit k navýšení alokace výzvy, tedy modifikaci a pak může být teprve ukončen Výběr projektů, zaslání výsledků žadatelům a předání žádostí o podporu k závěrečnému kroku hodnocení na CRR IROP. 

 

O co přesně jde?

Zástupci MAS Vladař byli pověřeni podáním žádosti o změnu strategie SCLLD MAS Vladař, a to s vazbou na přesun potřebné alokace z fiše IROP 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi do fiše IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Tato forma žádosti o změnu strategie MAS musí být postoupena kontrole a schvalovacímu procesu na ŘO IRO (řídící orgán IROP). Jakmile bude ukončen proces kontroly a schvalování ze strany ŘO IROP, které bude kladné, můžeme provést navýšení alokace a to formou modifikace 14. výzvy IROP 4. O dalším postupu a krocích Vás budeme opět informovat.

 

Co se bude nyní řešit na 14. výzvě IROP 4 a jak jsou na tom žádosti o podporu?

Jelikož musíme nejdříve vyčkat na výsledky žádosti o změnu, není možné zatím zveřejnit a informovat žadatele s výsledky jednání Rozhodvací komise MAS Vladař "RK MAS", která měla jednání 26. 10 .2020 a předat tak projekty 14. výzvy IROP 4 k ZOZ na ŘO IROP - CRR (závěrečné ověření způsobilosti / Řídící orgán IROP - Centrum regionálního rozvoje). Tak, jak je běžně zvykem dle pravidel a Interních postupů MAS. Nyní musíme vyčkat, až ŘO IROP schválí podanou žádost o změnu, po té může být provedena potřebná modifikace 14. výzvy, navýšení alokace výzvy a pak opět navážeme na formální dokončení procesu hodnocení za MAS Vladař.

 

Co z toho všeho plyne pro žadatele a příjemce 14. výzvy IROP 4?

Pro žadatele a příjemce se nic nemění, výše uvedená žádost o změnu a potřebné provedení modifikace výzvy NEMÁ ŽÁDNÝ VLIV na dosud ukončené hodnocení žádostí o podporu dané výzvy.

 

Případné dotazy směřujte na manažera operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Galerie :

Článek vyšel : 4.11.2020