Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Modifikace 14. výzvy MAS Vladař - IROP 4 - navýšení alokace

INFORMACE pro žadatele 14. výzvy - IROP 4 MAS Vladař, kdy se jedná o modifikaci výzvy s vazbou na navýšení alokace výzvy

DOPLNĚNÍ, 19. 2. 2020

K dnešnímu dni, je zde v přílohách článku, ale i na níže uvedeném odkazu příslušné 14. výzvy IROP 4 dostupná aktualizovaná verze textu výzvy s vazbou na schválenou změnu 01, a to navýšení celkové alokace výzvy.

 

Dne 18. 2. 2021 byla zaslána žádost o změnu textace 14. výzvy / IROP 4 na ŘO IROP, kdy se jedná o navýšení alokace dané výzvy MAS Vladař, ke kontrole a schválení. Důvodem změny je usnesení Valné hromady MAS a Rozhodovací komise MAS Vladař o podpoření více přijatých žádostí o podporu, které úspěšně splnily Formální hodnocení a přijatelnost projektů a Věcné hodnocení. Jelikož na opatření IROP 4 MAS Vladař již vyčerpala (přečerpala) alokaci, musela být nejdříve podána potřebná žádost o změnu Startegie MAS Vladař, aby mohl být proveden tzv. finanční přesun z opatření IROP 3 na opatření IROP 4. Po tomto procesu a schvální ze strany ŘO IROP teprve mohla být provedena změna výše uvedené textace 14. výzvy IROP 4 a další potřebné administrativní kroky, které na tuto část navazují.

Po schválení změny textace 14. výzvy IROP 4, můžeme již provést modifikaci v systému MS2014+ a ŘO IROP poté může provést závěrečné ověření a soulad se schválenou změnou 14. výzvy IROP 4. Jakmile bude tento proces ukončen, můžeme jako MAS Vladař přistoupit k potřebnému předání žádostí o podporu na CRR IROP k zahájení závěrečné kontroly „ZoZ“. Časový úsek této části je zhruba odhadem cca 2 - 3 týdny. Co bude ještě vše probíhat v rámci všech žádostí o podporu a jaké vazby jsou s těmito úkony spojeny na MAS Vladař?

  • ČÁST 1. - po schválení a ověření souladu změny textace výzvy ze strany ŘO IROP může MAS Vladař provést modifikaci dané výzvy v systému MS2014+ a zaslat na závěrečnou kontrolu ŘO IROP
  • ČÁST 2. - po schválení a ověření souladu v systému MS2014+ ze strany ŘO IROP předá MAS Vladař žádosti o podporu k závěrečnému hodnocení, a to "ZoZ" (závěrečné ověření způsobilosti), kdy tento krok kontroly již není v kompetenci MAS Vladař, ale plně v kompetenci ŘO IROP / CRR IROP
  • ČÁST 3. - zaslání depeší na všech projektech 14. výzvy žadatelům o předání dané žádosti na CRR IROP včetně výsledků Výběru projektů MAS Vladař
  • ČÁST 4. - zveřejnění výsledků Výběru projektů na webových sránkách MAS Vladař a zaslání informačního mailu žadatelům

 

 

14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III.

 

 

původní alokace výzvy (CZV)

2.105.263,16 Kč

Žádost o změnu textace a modifikaci výzvy - navýšení alokace výzvy (CZV)

3.508.018,26 Kč

 

Případné dotazy směřujte na manažera operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 18.2.2021