Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5)

Ke stažení:

Stáhnout vše
Identifikace výzvy  
Finanční alokace výzvy 31.578.947,00 Kč (CZV)
Finanční alokace výzvy - MODIFIKACE navýšení alokace ke dni 21. 09. 2018 32.217.400,34 Kč (CZV)
Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy ŘO IROP 68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
Číslo výzvy MAS 4.
Opatření integrované strategie  IROP 5 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Podopatření integrované strategie  
Druh výzvy  Kolová
Termíny:
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 26.3.18 10:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 26.3.18 10:00
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ N/R
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 26.6.18 10:00

Příjem žádostí prostřednictvím: https://mseu.mssf.cz/

 

Typy podporovaných projektů Podporované aktivity dle strategie SCLLD MAS Vladař:
Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol
Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky)
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích:
- v oblastech komunikace v cizích jazycích
- v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd
- ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou
Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám
Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
Doplňková aktivita – podporováno bude zahrnutí zeleně v okolí budov
Území realizace  Území MAS Vladař vymezené ve schválené SCLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Oprávnění žadatelé

Společné pro všechny aktivity:
- kraje
- organizace zřizované nebo zakládané kraji
- obce
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- nestátní neziskové organizace
- církve
- církevní organizace
- organizační složky státu
- příspěvkové organizace organizačních složek státu

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:
- zařízení péče o děti do 3 let
- školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti

Aktivita Infrastruktura základních škol:
- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Cílová skupina

Společné pro všechny aktivity:
- osoby sociálně vyloučené
- osoby ohrožené sociálním vyloučením
- osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
- pedagogičtí pracovníci
- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:
- děti do 3 let
- děti v předškolním vzdělávání

Aktivity Infrastruktura základních škol:
- žáci (studenti)

 

Webové odkazy na dokumenty výzvy č. 68:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Postup podání žádosti o podporu v systému MS2014+ naleznete v přílohách tohoto dokumentu "Specifická pravidla pro žadatele a příjemce", příloha č.1, pod názvem: P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Aktuality k tématu 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5):

Stránky v této kategorii: Avízo: 4.výzva MAS Vladař-IROP, 4. výzva IROP 5 - administrativní kroky

© MAS Vladař 2016