Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Modifikace 4. výzvy MAS Vladař - IROP 5

Modifikace 4. výzvy MAS Vladař - IROP 5 z důvodu navýšení alokace výzvy

Dne 19. 9. 2018 proběhlo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů, které budou doporučeny k financování. Z důvodu poptávky projektů - přijatých žádostí o podporu, které úspěšně splnily formální hodnocení a přijatelnost projektů a věcné hodnocení projektů, je současná alokace výzvy nedostačující, aby mohli být tyto projekty podpořeny a předány k dalšímu kroku hodnocení a to ZOZ (závěrečné ověření způsobilosti) na "CRR - IROP", proto se Rozhodovací komise MAS Vladař usnesla a rozhodla, že bude provedena modifikace výzvy "4. výzva MAS Vladař–IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)".

Jaký nyní bude postup ze strany MAS Vladař, a co to znamená pro žadatele?

Modifikace výzvy je vlastně žádost o provedení potřebné změny v textaci výzvy MAS Vladař, která se musí zaslat na ŘO IROP ke schválení. Až proběhne schvalovací proces, manažer operačního programu IROP nebo vedoucí pracovník SCLLD provede schválenou a požadovanou změnu v systému MS2014+, kdy se současně vyhlášená 4. výzva pozastaví, aby se mohla provést požadovaná změna, tedy navýšení potřebné alokace 4. výzvy. Po té se opět musí zaslat tento krok v MS2014+ na schválení ŘO IROP, aby bylo možné výzvu znovu otevřít k dalším potřebným administrtaivním krokům v MS2014+. Do té doby je zatím pozastaveno hodnocení přijatých žádostí o podporu. Jakmile bude celý proces vyřešen, bude manažer operačního programu IROP informovat žadatele 4. výzvy, kdy budou žadatelům předány výstupy z jednání Rozhodovací komise a vybrané projekty bude moci předat k dalšímu kroku hodnocení - ZOZ, kolegům na CRR Karlovy Vary - IROP.

 

Případné dotazy směřujte na manažera operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Galerie :

Článek vyšel : 21.9.2018