Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

2.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. (IROP4)

Ke stažení:

Stáhnout vše
Identifikace výzvy
Finanční alokace výzvy 7.000.000,00 Kč (CZV)
Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy ŘO IROP Výzva č. 65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD
Číslo výzvy MAS 2.
Opatření integrované strategie 

IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Podopatření integrované strategie  
Druh výzvy  Kolová
Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 21.12.17 10:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 21.12.17 10:00
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ N/R
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 21.2.18 10:00

Příjem žádostí prostřednictvím: https://mseu.mssf.cz/

Typy podporovaných projektů

Podporované aktivity dle strategie SCLLD MAS Vladař:

Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků – podpora je cílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, jedná se o aktivity, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí, vhodné je provázání investičních potřeb s aktivitami, které v této oblasti budou realizovány prostřednictvím OP Zaměstnanost.
Bude podporován nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání, podpora nemůže být chápana pouze jako dotace na zřízení pracovních míst pro znevýhodněné zaměstnance, ale jde o investiční podporu vznikajících a udržitelných podnikatelských aktivit, které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncept a principy sociálního podnikání.

Výklad podporovaných aktivit dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, ve znění platném ke dni vyhlášení  výzvy. Výzva č. 65 IROP Sociální podnikání - kapitola 3.4 Podporované aktivity:

1. Vznik nového sociálního podniku

- založením nového podnikatelského subjektu, 
- rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem

2. Rozšíření podniku

Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením. V rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:

- rozšíření nabízených produktů a služeb

- rozšíření prostorové kapacity podniku

- zavedení nových technologií výroby

- zefektivnění procesů podniku

3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

Území realizace  Území MAS Vladař vymezené ve schválené SCLLD.
Oprávnění žadatelé

 - osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

- obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, kdy se jedná o žadatele Malých a Středních podniků

- nestátní neziskové organizace

- církve

- církevní organizace

Cílová skupina

- uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok; 
- uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky minimálně 12 měsíců; 
- osoby, které opustily výkon trestu, a to do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení; 
- osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovny, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení;
- osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

- azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR.

Webové odkazy na dokumenty výzvy č. 65:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Postup podání žádosti o podporu v systému MS2014+ naleznete v přílohách tohoto dokumentu "Specifická pravidla pro žadatele a příjemce", příloha č.1, pod názvem: P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+_65.výzva_SC 2.2, v. 1.0

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Aktuality k tématu 2.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. (IROP4):

Stránky v této kategorii: 2. výzva IROP 4 - administrativní kroky

© MAS Vladař 2016