Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 17.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení V. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ze semináře pro žadatele k 17. výzvě MAS Vladař IROP

Dne 29. 11. 2021 se konal seminář pro žadatele k 17. výzvě IROP 5:
1. BLOK - Infrastruktura základních škol
2. BLOK - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání


Za MAS Vladař poskytla věcné informace k 17. výzvě manažerka operačního programu IROP Andrea Nipauerová, dále proběhlo předání základních informací k systému ISKP 14+ / MS2014+, kam žadatelé v elektronické podobě zadávají svou žádost o podporu. Tuto část můžeme za MAS Vladař uskutečnit dále jako další školení, které v případě dalšího zájmu bude po předešlé domluvě, respektive zájmu / přihášení, zajišťovat ing. Josef Ryšavý (viz. níže uvedený kontakt).

V příloze článku naleznete prezentaci k semináři výzvy, zápis ze semináře a další potřebné přílohy jako celkový výstup.

 

ČASTO kladené dotazy:

 • podporované aktivity a způsobilé výdaje - viz dokument Specifická pravidla pro žadatele a příjemce / 68. výzva IROP
  • podporované aktivity jsou popsány v dokumentu:
   • Infrastruktura základních škol v kapitole 3.2.3
   • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v kapitole 3.4.3
  • způsobilé výdaje naleznete v příoze č. 6. tohoto dokumentu a také kapitolách:
   • Infrastruktura základních škol v kapitole 3.2.6
   • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v kapitole 3.4.6
 • udržitelnost projektuviz Specifická pravidla pro žadatele a příjemce kapitola 8. Udržitelnost s vazbou také na kapitolu 6. Monitorování projektů
  • doba udržitelnosti je stanovená na pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP, tzn. od data nastavení centrálního stavu Projekt finančně ukončen ze strany ŘO v MS2014+, o zahájení doby udržitelnosti CRR informuje příjemce
  • povinnosti příjemce v době udržitelnosti jsou definovány v kap. 20 Obecných pravidel,  příjemce je po dobu udržitelnosti zejména povinen:
   • každých dvanáct měsíců od zahájení udržitelnosti podávat v MS2014+ Průběžnou ZoU projektu (viz kap. 14.4 a přílohy č. 8 a 34 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, platná verze zde: Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
   • řádně vést účetní evidenci majetku pořízeného z dotace a výstup z této evidence předkládat jako přílohu ZoU a Závěrečné ZoU projektu za sledované období
   • doložit se závěrečnou ZoU projektu přepočet finanční mezery a maximální výše dotace (viz kap. 7.5.1 těchto Pravidel)
   • do 10 pracovních dnů ode dne ukončení udržitelnosti podat v MS2014+ Závěrečnou ZoU projektu (viz kap. 14.4 a příloha č. 8 těchto Pravidel)
   • udržet dosažené cíle a výstupy projektu
   • dodržovat pravidla publicity (viz kap. 13 těchto Pravidel)
   • prokázat naplnění a udržení indikátoru
   • informovat CRR o všech zahájených externích kontrolách, zasílat návrhy závěrečných zpráv a protokolů, zasílat CRR finální zprávy, plnit nápravná opatření z předcházejících kontrol
   • informovat CRR o všech změnách v projektu
   • monitorovat příjmy projektu do uzavření programu EK
   • řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací projektu
   • veškerý pořízený majetek používat k účelu, ke kterému se zavázal v žádosti o podporu
   • v případě integrovaných projektů informovat nositele strategie, případně ZS ITI, o podstatných změnách v projekt

 

SHRNUTÍ - Co nezapomenout před zahájením zpracování žádosti o podporu:

 • ve směrnici č. 02 - kritéria pro formálního hodnocení a přijatelnoti projektu a věcného hodnocení, mají žadatelé uvedeny referenční dokumenty, kde je patrné do jaké části žádosti či osnovy studie proveditelnosti se mají uvést požadované informace (kontrolní listy v současné době u všech výzev této části budou předány do schvalovacího procesu ŘO, jakmile budou na stránkách dostupné, budeme opět včas informovat)
  • 17. výzva - směrnice č. 02 - kritéria pro hodnocení FNaP a VH
   • Infrastruktura základních škol hodncoení FNaP a VH
   • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání hodncoení FNaP a VH
  • !!! POZOR nezapomenout na to, že jsou dané kritéria hodnocení na MAS Vladař, ale také kritéria na ŘO IROP, které navazují na hodnocení MAS Vladař = Hodnocení a výběr projektů (ŘO / CRR IROP), viz kapitola 5 / 5.2 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce
  • NEZAPOMENOUT také na přílohu 17. výzvy MAS Vladař "VZOR_cestne prohlaseni_staveb.povoleni_ohlaseni_mas vladar", která má vazbu na kritérium věcného hodnocení u aktivity základních škol neformálního vzdělávání
 • mít k dispozici správnou verzi dokumentů (uvedeno na dokumentech: vydání ...../ platnost od.....), jako jsou Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, Osnova studie proveditelnosti_verze upravená a doplněná MAS Vladař ("Infrastruktura základních škol" a "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání") včetně uvedených příloh jednotlivých dokumentů, veškeré potřebné informace jsou uvedeny v textacích výzev MAS Vladař
 • dodržení pravidel v rámci podporovaných cílových skupin a oprávněných žadatelů
 • rozdělení výdajů v rozpočtu na ZPŮSOBILÉ (výdaje, které jsou součástí žádosti o podporu) a NEZPŮSOBILÉ (výdaje, které nejsou součástí žádostí o podporu, ale vyplývají z mého projektu jako součást realizace a budou zcela financovány z vlastních zdrojů žadatele)
 • nahrávání povinných příloh žádosti, pokud se nějaká předepsaná / uvedená příloha neslučuje s mým záměrem / projektem / realizací, uvádí se do této přílohy, že je NERELEVANTNÍ a též se nahraje do systému k žádosti o podporu v MS2014+ / ISKP14+
 • ve studii proveditenosti se doporučuje, že pokud nějaká kapitola nebo odstavec se opět neslučuje s mým projektem, nemazat tuto část, ale opět uvést informace o relevantnosti vůči požadovaným údajům
 • POZOR na samostatný modul "VEŘEJNÉ ZAKÁZKY"
 • POZOR na vazbu a soulad 17. výzvy MAS s 68. výzvou / CLLD, kdy do výzev MAS Vladař se čerpají informace a pravidla z uvedených dokumentů, jak Specifická pravidla pro žadatele a příjemce tak Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, což je také uvedeno v každém textu výzvy MAS Vladař, viz odkaz na stránky MMR / IROP

 

V případě dotazů, nejasností nebo řešení konkrétních případů v rámci zpracování žádosti o podporu a osnovy studie proveditelnsoti, kontaktujte: p. Nipauerová Andrea, tel: 731 416 889, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

V případě technické podpopry nebo přípůadného školení systému MS2014+ / ISKP14+ kontaktujte: ing. Josef Ryšavý

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 2.12.2021