Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

IROP 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Ke stažení:

Stáhnout vše

Podporované aktivity:

 • Rozvoj sociálních služeb
 • Rozvoj komunitních center
 • Sociální bydlení

Struktura financování v operačním programu IROP 3:

 • Podpora bude poskytována formou dotace
 • Podíl financování z celkových způsobilých výdajů
  • EFRR 95 %
  • příjemce 5 %

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Způsobilé výdaje:

 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a specifického cíle 2.1,
 • musí přímo souviset s realizací projektu,
 • musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2014 do data ukončení realizace projektu uvedeného v Rozhodnutí/Stanovení výdajů,
 • musí být doloženy průkaznými doklady,
 • nesmí přesáhnout výši výdajů uvedenou v každé jednotlivé smlouvě, uzavřené s dodavatelem, příp. jejích dodatcích

 

Specifický cíl strategie:

1.9.1 Rozvoj infrastruktury pro poskytování sociálních služeb a sociálního bydlení

Název opatření:

IROP3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Vazba na specifický cíl IROP:

Tematické zaměření: SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Vazba na investiční prioritu: SC 4.1 Komunitně vedený místní rozvoj

Popis opatření:

Očekávaným výsledkem je vyšší dostupnost a kvalita služeb vedoucí k sociální inkluzi, dostupné sociální bydlení pro potřebné a snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou.

Typy projektů:

 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby – podporován bude nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Je možné podpořit pouze sociální služby definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
 • Vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízením, které umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách, pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených lokalitách, nebo vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb sociální prevence či odborného sociálního poradenství
 • Ambulantní sociální služby se zaměřují na prostorové oddělení ambulantních služeb od pobytových forem, rekonstrukci a vybavení stávajících prostor nebo na výstavbu či nákup objektů pro realizaci stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru, na vybudování zázemí pro hygienický servis v ambulantním zařízení, rekonstrukci objektu a jeho adaptaci např. na terapeutické dílny nebo zřízení kontaktního centra v nebytových prostorách domu
 • Podpora pobytových sociálních služeb je zaměřena například na přestavby azylových domů, které společně obývají různé cílové skupiny, nebo těch, které koncentrují vysoký počet osob. Podpořena může být také rekonstrukce a úprava menšího domu na azylový dům pro rodiče s dětmi
 • Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce – jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována kombinace komunitních a veřejných služeb, minimálně základní sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. Prostorové vybavení integračních center musí vždy umožňovat vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové skupiny a jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti.
 • Sociální bydlení – bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení

Příjemci podpory:

Typy příjemců – sociální služby:

 • Nestátní neziskové organizace
 • Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
 • Kraje
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • Obce
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • Církve
 • Církevní organizace

Typy příjemců – sociální bydlení:

 • obce
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace

Minimální a maximální výše:

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

Principy preferenčních kritérií:

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Výsledky:

INDIKÁTORY VÝSLEDKU

Kód NČI2014+

název indikátoru

5 53 10

Nárůst kapacity sociálních bytů
5 53 20

Průměrný počet osob využívající sociální bydlení

6 75 10

Kapacita služeb a sociální práce

INDIKÁTORY VÝSTUPU

Kód NČI2014+

název indikátoru

5 54 02

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

5 53 01

Počet podpořených bytů pro sociální bydlení
5 54 01

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

  © MAS Vladař 2016