Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ Harmonogram výzev ARCHIV 2021 Harmonogram výzev 2021_2 Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Avízo: 17.výzva MAS Vladař-IROP

VÝZVA č. 17. IROP 5 -  Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

MAS Vladař plánuje vyhlásit v listopadu tuto poslední výzvu: VÝZVA č. 17. IROP 5 -  Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Termín vyhlášení výzvy: LISTOPAD 2021

Termín ukončení výzvy: PROSINEC 2021

 

Alokace výzvy (plánovaná):

 • 2.040.641,78 Kč (CZV = 100%)
 • jedná se o zbývající částky alokací u dané fiše IROP 1, IROP 4 a IROP 5, které byly schváleny pro MAS Vladař na celé programové období 2014 - 2020. Dle aktualizace harmonogramu výzev na rok 2021 byla u fiše IROP 5 předběžně uvedena alokace na 17. výzvu 207.989,78 Kč, kdy během měsíce dubna 2021 až září 2021 došlo v rámci čerpání alokací IROP 1 až IROP 5 na MAS Vladař k celkovému posunu a tím mohla být na 17. výzvu využita současně uvedená alokace 2.040.641,78 Kč

 

Způsobilé výdaje projektu:

 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a specifického cíle 2.4
 • musí přímo souviset s realizací projektu
 • musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2014 do data ukončení realizace projektu uvedeného Rozhodnutí/Stanovení výdajů
 • musí být doloženy průkaznými doklady
 • nesmí přesáhnout výši výdajů uvedenou v každé jednotlivé smlouvě, uzavřené s dodavatelem, příp. jejích dodatcích.

 

AKTIVITA: "Infrastruktura základních škol"

Dle schválené SCLLD MAS Vladař může být řešeno a podporováno:

 • Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
 • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích
  • v oblastech komunikace v cizích jazycích
  • v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd
  • ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
 • Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou
 • Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám
 • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Hlavní podporované aktivity:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu (dle přílohy č. 7A dokumentu "Specifická pravidla pro žadatele a příjemce").

 

!!! Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání !!!

Místní akční plán vzdělávání (MAP)
Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP. Školy či školská zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP, který se stane přílohou schváleného MAP. Tyto schválené dokumenty budou zveřejněny na www.uzemnidimenze.cz. Hodnocení se provádí na základě MAP platného v době ukončení kolové podvýzvy MAS.

Učebny, výukové prostory, kabinety a další školní pracoviště podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově dostupné. Základním požadavkem je zajištění bezbariérové toalety a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do učebny (prostor) podpořené z IROP. Další stavební úpravy podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. jsou způsobilým výdajem v hlavní aktivitě a žadatel popisuje potřebnost těchto úprav ve Studii proveditelnosti (příloha č. 4B těchto Pravidel). Pokud je vzdělávací zařízení již bezbariérové a dostupnost výukových prostor bude zajištěna, žadatel popíše tento stav rovněž ve Studii proveditelnosti.

 

AKTIVITA: "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání"

Dle schválené SCLLD MAS Vladař může být řešeno a podporováno:

 • stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání:
  • v oblastech komunikace v cizích jazycích
  • v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd
  • ve schopnosti práce s digitálními technologiemi

Hlavní podporované aktivity projektu:

 • stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek

 

!!! Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo Krajským akčním plánem vzdělávání !!!

Místní akční plán vzdělávání (MAP) a Krajský akční plán vzdělávání (KAP)
Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP/KAP. Vzdělávací zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP, který se stane přílohou schváleného MAP/KAP. Tyto schválené dokumenty budou zveřejněny na www.uzemnidimenze.cz. Není podmínkou, aby byl projektový záměr uveden v obou dokumentech současně. Hodnocení se provádí na základě MAP/KAP platného v době ukončení kolové výzvy MAS.

Učebny, výukové prostory a zázemí pracoviště podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově dostupné. Základním požadavkem je zajištění bezbariérové toalety a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do učebny (prostor) podpořené z IROP. Další stavební úpravy podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, jsou způsobilým výdajem v hlavní aktivitě a žadatel popisuje potřebnost těchto úprav ve Studii proveditelnosti (osnova je přílohou č. 4D těchto Pravidel). Pokud je vzdělávací zařízení již bezbariérové a dostupnost výukových prostor bude zajištěna, žadatel popíše tento stav rovněž ve Studii proveditelnosti.

 

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.

potřebné odkazy:

Vazba na výzvu č.68 / IROP / integrované projekty CLLD - Zvyšování lvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživitní učení: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-68-zvysovani-kvality-a-dostupnosti-infrast

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, aktivita "Infrastruktura základních" (kapitola č. 3.2 = str. 30. až 49., ostatní všeobecné informace kapitola 1. až 3., 3.5. až 3.7, 4. až 11.), "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání" (kapitola č. 3.4 = str. 69. až 49., ostatní všeobecné informace kapitola 1. až 3., 3.5. až 3.7, 4. až 11.). : https://irop.mmr.cz/getmedia/e5e3a1f6-9501-4a4d-aee9-1a191480d877/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-4.pdf.aspx?ext=.pdf

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce: https://www.irop.mmr.cz/getmedia/6f92fe90-a06e-459a-acaa-68c2b291e410/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-12_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP - andrea.nipauerova@vladar.cz

(Konzultační hodiny v rámci výzev IROP: PO, ÚT, v čase od 8.30 - 13.00 hod., v kanceláři MAS Vladař, Podbořany - Masarykovo náměstí 22)

 

Pozn.: Směrnice č. 01 "Interní postupy MAS Vladař o.p.s. pro hodnocení a výběr projektů, ošetření střetu zájmů Operační program IROP" je dostupná ve verzi 03 / 2019 (platná a účinná verze dnem 28. 1. 2019), která se vztahuje k vyhlášeným výzvám v roce 2021, a dle níž bude řízen celý proces vyhlašování výzev a hodnocení přijatých žádostí pro rok 2021 / 2022.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 1.10.2021