Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ /

IROP 1 - Doprava

Ke stažení:

Stáhnout vše

Vazba na výzvu řídícího orgánu IROP:

Podporované aktivity:

 • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Struktura financování v opatření IROP 1:

 • Podpora bude poskytována formou dotace
 • Podíl financování z celkových způsobilých výdajů
  • Typ MRR (méně rozvinutý region)
   • EFRR 95 %
   • příjemce 5 %
  • Typ PR (průběžný region)
   • EFRR 80%
   • Státní rozpočet 15%
   • příjemce 5%

Při financování projektu bude využita paušální sazba ve výši 7 % na paušální náklady. Základní podmínky aplikace paušální sazby jsou uvedeny v kapitole 7.2.3 Obecných pravidel.

Způsobilé výdaje se dělí na:

 • přímé výdaje, které musí být doloženy daňovými, účetními či dalšími doklady dle kapitoly 3.2.5.2.5 Specifických pravidel a na jejichž základě dojde k výpočtu paušálních nákladů
 • nepřímé, paušální náklady, jejichž výše je stanovena za pomoci paušální sazby a které není potřeba prokazovat daňovými, účetními či dalšími doklady. Náklady, na jejichž financování je použita paušální sazba, nelze zahrnout mezi přímé výdaje projektu

Účel a cíle projektu:

 • Účelem projektu je výstavba, modernizace, rekonstrukce nebo stavební úpravy komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty, dále modernizace či rekonstrukce vyhrazené komunikace pro cyklisty nebo realizace doprovodné cyklistické infrastruktury
 • Cílem projektu je zajištění kontinuálního provozu nově postavené, zmodernizované, zrekonstruované nebo stavebně upravené komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty, zmodernizované či zrekonstruované vyhrazené komunikace pro cyklisty nebo zrealizované doprovodné cyklistické infrastruktury od data ukončení realizace projektu

Specifický cíl strategie:

Specifický cíl 1.2

V území MAS Vladař jsou dostupné všechny formy dopravy, kvalitní síť cest i moderní služby hromadné dopravy. Preferovány jsou alternativní formy dopravy, sdílení dopravních prostředků

Opatření SC 1.2

1.2.1 - Bezpečná a atraktivní nemotorová doprava

1.2.2 - Udržovaná síť místních komunikací

1.2.3 - Udržitelná doprava

Název opatření:

Opatření 1 - IROP - Doprava

"IROP 1 - Doprava"

Vazba na specifický cíl IROP:

Vazba a tématické zaměření IROP:

Priorita 6 - Rozvoj městské mobility, SC 6.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství

Vazba na specifický cíl IROP:

Priorita 5 - Komunitně vedený máístní rozvojSC 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech

Popis opatření:

Opatření 1.2.1 - Realizací opatření dojde k zatraktivnění alternativních forem dopravy, zvýšení bezpečnosti. Opatření podpoří zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v regionu. Investice do vzniku, údržby a opravy oddělených cest a pruhů pro pěší, cyklisty, inline-bruslaře atp. od automobilové dopravy. Budování chodníků a cyklostezek za účelem dopravy do zaměstnání, školy, ale i k turistickému využití.

Opatření 1.2.2 - V rámci investic bude docházet ke komplexnímu zhodnocení možných aktivit, např. při budování chodníků a místních komunikací bude v případě potřeby docházet také k pokládce energetických či datových sítí. Vytvořením a údržbou kvalitní sítě místních komunikací, včetně aplikace moderních bezpečnostních prvků dojde k zvýšení bezpečnosti v dopravě. Podporováno bude oddělení různých forem dopravy, zejména pěší a cyklo od motorové. V rámci opatření bude podporována také tvorba parkovacích míst pro možný přestup mezi různými formami dopravy. Vytvoření, údržba a modernizace kvalitní sítě místních komunikací s odpovídajícím povrchem a doprovodnými prvky i dostatkem parkovacích míst. Zvyšování bezpečnosti na komunikacích v obcích i mimo obce. Efektivní a bezpečné řízení dopravy. Zajištění napojení na další prvky a sítě dopravní infrastruktury.

Opatření 1.2.3 - Podporou zavádění moderních technologií bude podpořeno efektivnější cestování formou použitelných spojů hromadné dopravy, případně sdílením dopravních prostředků. Efektivnější formy přepravy osob i zboží také napomůžou snížit vliv na životní prostředí. Investice do prostředků hromadné dopravy, sdílení dopravních prostředků v obcích s důrazem na udržitelnou a bezemisní mobilitu včetně potřebné infrastruktury. Koordinace hromadné a sdílené dopravy, telematika a prostředky pro další zefektivnění veřejné dopravy. Budování doprovodné infrastruktury, míst pro přestup z individuální na hromadnou dopravu. Opatření řeší dopravu osob i zboží a nákladu.

Typy projektů:

 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy
 • Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách
 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující7 se na stávající8 komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury
 • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy

Příjemci podpory:

 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí

Minimální a maximální výše:

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

Principy preferenčních kritérií:

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Výsledky:

INDIKÁTORY VÝSLEDKU

Kód indikátoru

Název indikátoru

761 001

Počet nehod na km komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením

761 201 (RCR 64)

Počet uživatelů specializované cyklistické infrastruktury za rok

INDIKÁTORY VÝSTUPU

Kód indikátoru

Název indikátoru

726 001

Délka komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením

761 101 (RCO 58)

Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura

764 010

Parkovací místa pro jízdní kola

 

  © MAS Vladař 2016