Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ /

IROP 6 - Kultura

Ke stažení:

Stáhnout vše

Vazba na výzvu řídícího orgánu IROP:

Podporované aktivity:

 • Revitalizace kulturních památek
 • Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
 • Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven

Struktura financování v opatření IROP 6:

 • Podpora bude poskytována formou dotace
 • Podíl financování z celkových způsobilých výdajů
  • Typ MRR (méně rozvinutý region)
   • EFRR 95 %
   • příjemce 5 %
  • Typ PR (průběžný region)
   • EFRR 80%
   • Státní rozpočet 15%
   • příjemce 5%

 

70. výzva IROP - Kultura - památky a muzea - SC 5.1 (CLLD)

 • Na hlavní části projektu musí být vynaloženo minimálně 90 % celkových způsobilých výdajů projektu. Na doprovodné části projektu může být vynaloženo maximálně 10 % celkových způsobilých výdajů projektu.
 • způsobilé výdaje se dělí na:
  • hlavní části projektu
  • doprovodné části projektu
 • Účel a cíle projektu:
  • revitalizace památek a posílení ochrany a odborné vybavení památek
  • cílem projektu je zajištění ochrany kulturního dědictví a zlepšení přístupnosti památky
  • revitalizace muzeí a posílení odborné infrastruktury a odborného vybavení muzeí
  • cílem projektu je zlepšení přístupnosti a zajištění ochrany muzejních sbírek

 

114. výzva IROP - Kultura - knihovny - SC 5.1 (CLLD)

 • Na hlavní části projektu musí být vynaloženo minimálně 90 % celkových způsobilých výdajů projektu. Na doprovodné části projektu může být vynaloženo maximálně 10 % celkových způsobilých výdajů projektu.
 • způsobilé výdaje se dělí na:
  • přímé výdaje, které musí být doloženy daňovými, účetními či dalšími doklady dle kapitoly 4.4 těchto Specifických pravidel a na jejichž základě dojde k výpočtu paušálních nákladů
  • nepřímé, paušální náklady, jejichž výše je stanovena za pomoci paušální sazby a které není potřeba prokazovat daňovými, účetními či dalšími doklady. Náklady, na jejichž financování je použita paušální sazba, nelze zahrnout mezi přímé výdaje projektu
 • Účel a cíle projektu:
  • rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
  • posílení odborné infrastruktury a odborného vybavení obecních profesionálních knihoven
  • cílem projektu je zlepšení přístupnosti a zajištění ochrany knihovních fondů

Specifický cíl strategie:

Specifický cíl 3.3

Zachování kulturního dědictví pro další generace

Opatření SC 3.3

3.3.1 - Obnova a rekonstrukce kulturních památek místního a regionálního významu

Název opatření:

Opatření 6 - IROP - Kultura

"IROP 6 - Kultura"

Vazba na specifický cíl IROP:

Vazba a tématické zaměření IROP:

Priorita 4 - Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví, SC 4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích

Vazba na specifický cíl IROP:

Priorita 5 - Komunitně vedený máístní rozvojSC 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech

Popis opatření:

Opatření 3.3.1 - Realizací opatření dojde k zachování původních staveb i dalších drobných památek, důležitých prvků krajiny i historie, které budou sloužit dalším generacím. Rekonstrukce, obnova, údržba a zpřístupnění často zanedbaných památek místního i regionálního významu (kulturních a historických objektů či prvků, drobných sakrálních i lidových památek, technických památek, hřbitovů s národnostním dědictvím, muzeí, galerií). Katalogiace a studie mapující stav místních památek a prvků na území MAS Vladař

Typy projektů:

 • Revitalizace kulturních památek
  • revitalizace kulturních památek
  • expozice
  • depozitáře
  • technické zázemí
  • návštěvnická a edukační centra
  • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování
  • evidence a dokumentace mobiliárních fondů
  • parkoviště u památek – max. 10 % celkových způsobilých výdajů
 • Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
  • revitalizace muzeí
  • expozice depozitáře
  • technické zázemí
  • návštěvnická a edukační centra10
  • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování
  • evidence a dokumentace muzejních sbírek
  • ochrana muzejních sbírek
 • Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
  • rekonstrukce knihoven, včetně nové výstavby
  • návštěvnické a technické zázemí
  • zařízení pro digitalizaci a aplikační software
  • technické vybavení knihoven.

Příjemci podpory:

 • vlastníci památek
 • subjekty s právem hospodaření
 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi

Minimální a maximální výše:

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

Principy preferenčních kritérií:

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Výsledky:

INDIKÁTORY

Kód indikátoru

Název indikátoru

908 021

Počet revitalizovaných památkových objektů

740 010

Parkovací místa pro vozidla
910 052

Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu

323 000

Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů

908 101

Počet podpořených muzeí

907 030

Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů

908 201

Počet podpořených knihoven

  © MAS Vladař 2016