Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Avízo: 6.výzva MAS Vladař - IROP 4 Hasiči

Aktivita - Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V


MAS Vladař plánuje vyhlásit v březnu 2024 další výzvu v PO 2021 - 2027: 6. Výzva MAS Vladař - Opatření 4 - IROP 4 Hasiči_I.

 

Termín vyhlášení výzvy: BŘEZEN 2024

Termín otevření výzvy: DUBEN 2024

Termín ukončení výzvy: ČERVEN 2024

Typ regionu: MRR (méně rozvinutý region)

 

Alokace výzvy:

 • 3.424.165,47 Kč (CZV = 100%)
 • minimální výše CZV na projekt 130.000,00 Kč
 • maximální výše CZV na projekt 800.000,00 Kč

 

Způsobilé výdaje projektu:

 • Při financování projektu bude využita paušální sazba ve výši 7 % na paušální náklady
 • Způsobilé výdaje se dělí na:
  • přímé výdaje, které musí být doloženy daňovými, účetními či dalšími doklady dle kapitoly 4.2.4 Specifických pravidel a na jejichž základě dojde k výpočtu paušálních nákladů
  • nepřímé, paušální náklady, jejichž výše je stanovena za pomoci paušální sazby a které není potřeba prokazovat daňovými, účetními či dalšími doklady
  • náklady, na jejichž financování je použita paušální sazba, nelze zahrnout mezi přímé výdaje projektu
 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a specifického cíle
 • musí přímo souviset s realizací projektu
 • musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2021 do data ukončení realizace projektu uvedeného Rozhodnutí/Stanovení výdajů
 • musí být doloženy průkaznými doklady

 

Hlavní podporované aktivity:

 • A. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic
 • B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany
 • C. Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích
 • doprovodná část projektu - zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je doprovodnou (nepovinnou) částí projektu na úrovni způsobilých výdajů a bude intenzivně podporováno tam, kde to bude možné, a propagováno mezi žadateli. V případě památkově chráněných budov bude zvýšení energetické účinnosti využito tak, aby nedošlo ke změně charakteru či vzhledu budov

 

Soulad se schválenou SCLLD MAS Vladař - SC 1.7, opatření IROP 4 Hasiči:

Specifický cíl strategie:

Specifický cíl 1.7

Zajištění kvalitní ochrany majetku a péče o zdraví pro všechny obyvatele na území MAS Vladař

Opatření SC 1.7

1.7.1 - Zajištění akceschopných, vybavených složek IZS

 

potřebné odkazy:

Vazba na výzvu IROP - 61. výzva IROP - Hasiči - SC 5.1 (CLLD)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, aktivita "Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V"

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - verze 3, platná od 14. 8. 2023

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP -  andrea.nipauerova@vladar.cz

(Konzultační hodiny v rámci výzev IROP: PO, ÚT, v čase od 8.30 - 13.00 hod

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 13.2.2024