Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Avízo: 3.výzva MAS Vladař - IROP 6 Kultura

Aktivita Revitalizace kulturních památek, Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

MAS Vladař plánuje vyhlásit v září (nejpozději v říjnu) další výzvu v PO 2021 - 2027: 3. Výzva MAS Vladař - Opatření 6 - IROP 6 Kuktura_I.

 

Termín vyhlášení výzvy: ZÁŘÍ 2023

Termín ukončení výzvy: LISTOPAD 2023

Typ regionu: MRR (méně rozvinutý region)

 

Alokace výzvy:

 • 6.000.000,00 Kč (CZV = 100%)
 • minimální výše CZV na projekt 300.000,00 Kč
 • maximální výše CZV na projekt (bude stanovena výzvou MAS, předpokládáme částku 1,0 mil. Kč)

 

Způsobilé výdaje projektu:

 • Při financování projektu bude využita paušální sazba ve výši 7 % na paušální náklady
 • Způsobilé výdaje se dělí na:
  • přímé výdaje, které musí být doloženy daňovými, účetními či dalšími doklady dle kapitoly ve Specifických pravidlech dané výzvy a opatření, na jejichž základě dojde k výpočtu paušálních nákladů
  • nepřímé, paušální náklady, jejichž výše je stanovena za pomoci paušální sazby a které není potřeba prokazovat daňovými, účetními či dalšími doklady
  • náklady, na jejichž financování je použita paušální sazba, nelze zahrnout mezi přímé výdaje projektu
  • HLAVNÍ část projektu - nezbytné k naplnění účelu a cíle projektu = min. 90% z CZV projektu
  • DOPROVODNÁ část projektu = max. 10% z CZV projektu
 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a specifického cíle
 • musí přímo souviset s realizací projektu
 • musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2021 do data ukončení realizace projektu uvedeného Rozhodnutí/Stanovení výdajů
 • musí být doloženy průkaznými doklady

 

Dle schválené SCLLD MAS Vladař může být řešeno a podporováno:

 • Realizací opatření dojde k zachování původních staveb i dalších drobných památek, důležitých prvků krajiny i historie, které budou sloužit dalším generacím. Rekonstrukce, obnova, údržba a zpřístupnění často zanedbaných památek místního i regionálního významu (kulturních a historických objektů či prvků, drobných sakrálních i lidových památek, technických památek, hřbitovů s národnostním dědictvím, muzeí, galerií). Katalogiace a studie mapující stav místních památek a prvků na území MAS Vladař

 

Hlavní podporované aktivity:

 • Revitalizace kulturních památek
  • revitalizace muzeí
  • expozice
  • depozitáře
  • technické zázemí
  • návštěvnická a edukační centr
  • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování
  • evidence a dokumentace muzejních sbírek
  • ochrana muzejních sbírek
 • Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
  • revitalizace muzeí
  • expozice
  • depozitáře
  • technické zázemí
  • návštěvnická a edukační centra
  • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování
  • evidence a dokumentace muzejních sbírek
  • ochrana muzejních sbírek

 

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.

 

potřebné odkazy:

Vazba na výzvu IROP - 70. výzva IROP - Kultura - Památky a muzea - SC 5.1 (CLLD)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, aktivita "Revitalizace kulturních památek" (kapitola č. 3.2 = str. 8. až 28.)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, aktivita "Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí" (kapitola č. 3.3 = str. 29. až 51.)

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 11.8.2023