Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Operační program Životní prostředí (OPŽP)
Aktuality:

Informace pro obce o změnách v rámci OPŽP v novém programovém období

Celková alokace programu bude pravděpodobně 61 mld. Kč, z toho je 10,6 mld. Kč (17 %) z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 50,4 mld. Kč (83 %) z Fondu soudržnosti.

Co se připravuje nového?

 • Zjednodušené vykazování u menších projektů
 • Nastavení „paušálu“ na projektovou přípravu vč. řízení projektu, TDI
 • Škrtání povinných příloh, přenesení větší odpovědnosti na žadatele a příjemce
 • Změna formy programových dokumentů pro žadatele a příjemce, uživatelsky přívětivější
 • Podpora komplexních projektů naplňující více specifických cílů
 • Prioritizace průběžných „nehodnocených“ výzev
   

Harmonogram výzev pro rok 2021 bude zveřejněn v první polovině příštího roku.

 

Specifické cíle programu Životní prostředí 2021+

Specifický cíl

Opatření/skupina opatření

 1. Energetické úspory

rekonstrukce veřejných budov a infrastruktury

výstavba nových budov

 1. OZE

OZE pro veřejné budovy a infrastrukturu pro veřejné budovy a infrastrukturu

kotlíky

 1. Adaptace na změnu klimatu

vodní prvky, vegetační prvky, lesy

sídelní zeleň

studie a plány

odstranění odvodňovacích zařízení

sesuv půdy

preventivní opatření proti suchu a povodním

 1. Vodohospodářská infrastruktura

kanalizace a ČOV

omezení vypouštění odpadních vod a odlehčení na kanalizaci

vodovody

úpravny pitné vody

technologie pro odstraňování specifických polutantů

vodní zdroje

 1. Oběhové hospodářství

kompostéry

RE-USE centra, prevence textilního odpadu

potravinové banky

jednorázové obaly a nádobí

sběrné dvory

třídící systémy

úprava čistírenských kalů

zařízení pro materiálové využití odpadů

zařízení pro energetické využití odpadů

chemická recyklace

nebezpečné odpady

 1. Biodiverzita znečištění

péče o chráněná území

péče o přírodní stanoviště a druhy

emise za stacionárních zdrojů

monitoring úrovně znečištění i kontinuální měření emisí

sanace kontaminovaných lokalit

 

Projektová příprava

 • na zpracování kompletní projektové a zadávací dokumentace na budoucí investice - výstavbu vodovodů, kanalizací, ČOV, úpraven vody a přivaděčů, hospodaření s vodou v obcích a krajině
 • na realizaci si obce požádají v novém OPŽP 2021-2027

Výzva č. 3/2020 a č. 6/2020

Příjem žádostí: 9/2020 - 3/2021 a 12/2020 - 3/2021

Výše dotace : 90% (až 5 mil. vypláceno zálohově)

Celková alokace: 350 mil. Kč

Způsobilé výdaje:

 • Variantní studie záměru/odborný posudek
 • Podkladové studie a analýzy
 • Projektová dokumentace
 • Zadávací dokumentace
 • Organizace zadávacího řízení

Galerie :

Článek vyšel : 27.11.2020