Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 17.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení V. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Modifikace 17. výzvy MAS Vladař - IROP 5 - navýšení alokace

INFORMACE pro žadatele 17. výzvy - IROP 5 MAS Vladař, kdy se jedná o modifikaci výzvy s vazbou na navýšení alokace výzvy

Vážení žadatelé a příjemci podpory.

Dne 17. 3. 2022 byla zaslána žádost o změnu textace 17. výzvy / IROP 5 na ŘO IROP, kdy se jedná o navýšení alokace dané výzvy MAS Vladař, ke kontrole a schválení. Důvodem změny je usnesení Rozhodovací komise MAS Vladař o podpoření všech přijatých žádostí o podporu, které úspěšně splnily Formální hodnocení a přijatelnost projektů a Věcné hodnocení. Jelikož MAS Vladař zbývá v současné chvíli na operačním programu IROP zhruba 4,9 mil. Kč, za programové období 2014 - 2020, je možné potřebný převis 17. výzvy podpořit a provést potřebné navýšení na potřebnou částku 3,9 mil. Kč.

Po schválení změny textace 17. výzvy IROP 5, můžeme již provést modifikaci v systému MS2014+ a ŘO IROP poté může provést závěrečné ověření a soulad se schválenou změnou 17. výzvy IROP 5. Jakmile bude tento proces ukončen, můžeme jako MAS Vladař přistoupit k potřebnému předání žádostí o podporu na CRR IROP k zahájení závěrečné kontroly „ZoZ“. Časový úsek této části je zhruba odhadem cca na 1 týden. Co bude ještě vše probíhat v rámci všech žádostí o podporu a jaké vazby jsou s těmito úkony spojeny na MAS Vladař?

  • ČÁST 1. - po schválení a ověření souladu změny textace výzvy ze strany ŘO IROP může MAS Vladař provést modifikaci dané výzvy v systému MS2014+ a zaslat na závěrečnou kontrolu ŘO IROP
  • ČÁST 2. - po schválení a ověření souladu v systému MS2014+ ze strany ŘO IROP předá MAS Vladař žádosti o podporu k závěrečnému hodnocení, a to "ZoZ" (závěrečné ověření způsobilosti), kdy tento krok kontroly již není v kompetenci MAS Vladař, ale plně v kompetenci ŘO IROP / CRR IROP
  • ČÁST 3. - zaslání depeší na všech projektech 17. výzvy žadatelům o předání dané žádosti na CRR IROP včetně výsledků Výběru projektů MAS Vladař
  • ČÁST 4. - zveřejnění výsledků Výběru projektů na webových sránkách MAS Vladař a zaslání informačního mailu žadatelům

 

 

 

17. výzva MAS Vladař IROP 5 - "Infrastruktura základních škol" a "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 

 

 

původní alokace výzvy (CZV)

2.510.725,29 Kč

Žádost o změnu textace a modifikaci výzvy - navýšení alokace výzvy (CZV)

3.950.000,00 Kč

 

Případné dotazy směřujte na manažera operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Galerie :

Článek vyšel : 17.3.2022