Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Operační program Životní prostředí (OPŽP)
Aktuality:

Schválena žádost o změnu strategie - přidání programového rámce OPŽP

Dnešním dnem byla oficiálně potvrzena řídícím orgánem žádost MAS Vladař o rozšíření programovývh rámců strategie komunitně vedeného místního rozvoje o Operační program životního prostředí. Prakticky pro území znamená, že MAS může vyhlásit výzvy z tohoto OP, v našem případě s dotací minimálně 10 mil. Kč na opatření realizace a revitalizace ÚSES a sídelní zeleň. MAS Vladař plánuje vyhlásit výzvy na tato opatření již příští týden!

Podporovaná opatření OPŽP MAS Vladař:

 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur (dotace 5.000.000 Kč, až 100% z CZV)
  • Realizace ÚSES:
   • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
   • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES
 • Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (dotace 5.000.000 Kč, 60% z CZV)
  • Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
   • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
   • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
   • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Pravidla:

Článek vyšel : 19.2.2019