Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ / 7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2) /

Avízo: 7.výzva MAS Vladař-IROP

Ke stažení:

Stáhnout vše

MAS Vladař plánuje vyhlásit v březnu tuto výzvu:

VÝZVA č.7. IROP 2 -  Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a kastrof

aktivita: "Technika pro integrovaný záchranný systém" a "Stanice integrovaného záchranného systému"

 

Dne 28. 1. 2019 byly ŘO IROP schválené aktualizované Interní postupy MAS Vladař - směrnice č. 01_verze 03, dle kterých bude probíhat proces vyhlašování výzev pro rok 2019 a hodnocení a výběr projektů (přijaté žádosti o popdoru). Této směrnici podléhá již chystaná 7. výzva IROP 2 -  Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a kastrof.

 

Dle schválené SCLLD MAS Vladař může být řešeno a podporováno:

  • cílem je zajistit připravenost na řešení rizik zejména přizpůsobením vybavenosti složek IZS a zajištěním odolnosti území. Opatření přispějí k eliminaci rizik a katastrof a zaručí efektivní řešení a řízení nových rizik a důsledků změn klimatu jako jsou přívalové a dlouhotrvající intenzivní srážky, nadprůměrné sněhové srážky, masivní námrazy, povodně, déletrvající sucha, vichřice, sesuvy, rozsáhlé požáry či mimořádné události antropogenního původu
  • projekty budou v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“, respektive „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 - 2020“.

Na řešení adekvátních rizik mohou čerpat pouze projekty s místem realizace v ORP uvedených v následující tabulce (s vyznačením zvýšeného rizika):

Seznam obcí s rozšířenou působností (ORP), jejichž správní území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí, způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek

Název ORP

Sucho

Orkány a větrné smrště

Sněhové srážky, masivní námrazy

Havárie nebezpečných látek

Karlovy Vary

X

X

X

X

Kadaň

X

X

X

 

Žatec

X

   

X

Viz. příloha č.5._Exponovaná území dokumentu "Specifických pravidel pro žadatele a příjemce"

 

Výzva bude zaměřena na:

1) Technika pro integrovaný záchranný systém - podpora aktivit zaměřených na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích (viz. příloha č. 5 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce) s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Projekt musí řešit alespoň jednu z následujících mimořádných událostí:
• sněhové srážky, masivní námrazy
• orkány a větrné smrště
• extrémní sucho
• havárie nebezpečných látek

2) Stanice integrovaného záchranného systému - podporovány jsou aktivity zaměřené na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanic základních složek IZS za účelem zvýšení odolnosti stanic vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Projekt musí řešit alespoň jednu z mimořádných událostí:

• sněhové srážky, masivní námrazy
• orkány a větrné smrště
• extrémní sucho
• havárie nebezpečných látek

• povodně (povodně s četností 20 let a méně)

 

Termín vyhlášení výzvy: ÚNOR 2019

Termín ukončení výzvy: DUBEN 2019

 

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.

potřebné odkazy:

Vazba na výzvu č.69 / IROP / integrované projekty CLLD - Integrovaný záchranný systém: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovan

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce: http://www.irop.mmr.cz/getmedia/a6cbafa2-1127-4787-ba24-8ba5a9edd9af/Specificka-pravidla_SC-1-3_69_CLLD_1-2_2-11-2018.pdf.aspx?ext=.pdf

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce: http://www.irop.mmr.cz/getmedia/854bc428-6a7a-4b02-af02-51e67870f8c9/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-11_15052018_final.pdf.aspx?ext=.pdf

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP - andrea.nipauerova@vladar.cz

(Konzultační hodiny v rámci výzev IROP: PO, ÚT, v čase od 8.30 - 13.00 hod., v kanceláři MAS Vladař, Podbořany - Masarykovo náměstí 22)

 

Pozn.: Směrnice č. 01 "Interní postupy MAS Vladař o.p.s. pro hodnocení a výběr projektů, ošetření střetu zájmů Operační program IROP" je zatím dostupná ve verzi 02 / 2018 (platná a účinná verze dnem 22. 1. 2018), která se ale vztahovala k vyhlášeným výzvám v roce 2017 a 2018 . Tato směrnice byla k 31. 12. 2018 aktualizována dle minimálních požadavků ze strany ŘO IROP a nyní je ve schvalovacím procesu. Jakmile bude nová verze "Inteních postupů - směrnice č. 01" schválená bude vložena na webové stránky MAS Vladař a dle ní bude řízen celý proces vyhlašování výzev a hodnocení přijatých žádostí pro rok 2019.

Aktuality k tématu Avízo: 7.výzva MAS Vladař-IROP:

© MAS Vladař 2016