Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Avízo: 8.výzva MAS Vladař - IROP 5 Sociální služby

Aktivita - Infrastruktura pro sociální služby

MAS Vladař plánuje vyhlásit v březnu 2024 další výzvu v PO 2021 - 2027: 8. Výzva MAS Vladař - Opatření 5 - IROP 5 Sociální služby_I.

 

Termín vyhlášení výzvy: ČERVEN 2024

Termín otevření výzvy: ČERVENEC / SRPEN 2024

Termín ukončení výzvy: ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2024

Typ regionu: MRR (méně rozvinutý region)

 

Alokace výzvy:

 • 2.105.263,16 Kč (CZV = 100%)
 • minimální výše CZV na projekt 500.000,00 Kč
 • maximální výše CZV na projekt 1.000.000,00 Kč

 

Způsobilé výdaje projektu:

 • Při financování projektu bude využita paušální sazba ve výši 7 % na paušální náklady
 • Způsobilé výdaje se dělí na:
  • přímé výdaje, které musí být doloženy daňovými, účetními či dalšími doklady dle kapitoly 4.2.5 Specifických pravidel a na jejichž základě dojde k výpočtu paušálních nákladů
  • nepřímé, paušální náklady, jejichž výše je stanovena za pomoci paušální sazby a které není potřeba prokazovat daňovými, účetními či dalšími doklady
  • náklady, na jejichž financování je použita paušální sazba, nelze zahrnout mezi přímé výdaje projektu
 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a specifického cíle
 • musí přímo souviset s realizací projektu
 • musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2021 do data ukončení realizace projektu uvedeného Rozhodnutí/Stanovení výdajů
 • musí být doloženy průkaznými doklady

 

Hlavní podporované aktivity:

 • sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“).
  • Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
   Pozn.: Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze pro sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uvedené v příloze č. 7 Specifických pravidel. V případě nákupu vozidel pro sociální služby se musí jednat o vozidla na alternativní paliva (CNG/elektro/vodík) nebo na konvenční paliva (benzín/diesel), v obou případech splňující emisní limit 50 g CO2/km
 • U vozidel jsou uplatněny následující limity celkových způsobilých výdajů:
  • maximální výše celkových způsobilých výdajů pro pořízení automobilu bez dalších úprav je 1 820 000 Kč
  • maximální výše celkových způsobilých výdajů pro pořízení automobilu s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu je 2 210 000 Kč.

 

Soulad se schválenou SCLLD MAS Vladař - SC 1.6, opatření IROP 5 Sociální služby:

Specifický cíl strategie:

Specifický cíl 1.6

Zkvalitnění sociální infrastruktury

Opatření SC 1.6

Opatření 1.6.1 - Sociální služby a jejich zázemí je třeba modernizovat a zajistit jejich dostatečnou kapacitu. Opatření řeší investice do zázemí a vybavení sociálních služeb poskytovaných na venkově. Podpora investic do rozšiřování infrastruktury pro poskytování sociálních pobytových i terénních služeb, včetně doprovodné a podpůrné infrastruktury (prádelny, kuchyně, nádvoří, zahrady, atd.).

Opatření 1.6.2 - Opatření podporuje efektivní řešení poskytování sociálních služeb v širším území, koordinaci. Díky tomu budou dostupnější. Podpora sdílení vybavení a služeb za účelem efektivního pokrytí ve všech potřebných místech území MAS Vladař.

 

potřebné odkazy:

Vazba na výzvu IROP - 49. výzva IROP - Sociální infrastruktura - SC 5.1 (CLLD)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, aktivita "Infrastruktura pro sociální služby"

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - verze 3, platná od 14. 8. 2023

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP -  andrea.nipauerova@vladar.cz

(Konzultační hodiny v rámci výzev IROP: PO, ÚT, v čase od 8.30 - 13.00 hod

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 30.5.2024