Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)

Ke stažení:

Stáhnout vše

IDENTIFIKACE VÝZVY

Finanční alokace výzvy

změna 03 - navýšení alokace

MODIFIKACE, navýšení alokace ke dni 24. 08. 2020:

19.198.426,09 Kč (CZV)

"PŮVODNÍ alokace výzvy: 17.898.426,09 Kč (CZV)"

Finanční alokace výzvy

změna 02 - navýšení alokace

MODIFIKACE, navýšení alokace ke dni 07. 02. 2020:

17.898.426,09 Kč (CZV)

"PŮVODNÍ alokace výzvy: 15.161.547,00 Kč (CZV)"

Finanční alokace výzvy

minimální výše CZV na projekt:     500 000,00 Kč

maximální výše CZV na projekt:  3 000 000,00 Kč

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Číslo výzvy ŘO IROP

68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy MAS

10.

Opatření integrované strategie 

IROP 5 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podopatření integrované strategie  
Druh výzvy Kolová
     

TERMÍNY

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 28.6.19 10:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 28.6.19 10:00
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ N/R
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 6.9.19 10:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ - MODIFIKACE prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu 30.9.19 10:00

 

 Příjem žádostí prostřednictvím: https://mseu.mssf.cz/

 

ZACÍLENÍ PODPORY

Typy podporovaných projektů

Podporované aktivity dle strategie SCLLD MAS Vladař, aktivita "Infrastruktura základních škol":

Aktivita Infrastruktura základních škol
Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol. Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Podpora může být poskytnuta na:
- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
- pořízení vybavení budov a učeben
- pořízení kompenzačních pomůcek
- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)
- budování bezbariérovosti škol
- ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Území realizace 

Území MAS Vladař vymezené ve schválené SCLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Oprávnění žadatelé

Aktivita Infrastruktura základních škol

 - školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
 - další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 - kraje
 - organizace zakládané nebo zřizované kraji
 - obce  
 - organizace zakládané nebo zřizované obcemi
 - nestátní neziskové organizace
 - církve
 - církevní organizace
 - organizační složky státu
 - příspěvková organizace organizačních složek státu
Cílová skupina

Aktivita Infrastruktura základních škol

 - osoby sociálně vyloučené
 - osoby ohrožené sociálním vyloučením
 - osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
 - pedagogičtí pracovníci
 - pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působicích v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
 - žáci (studenti)

 

 

DŮLEŽITÉ: Osnovu Studie proveditelnosti u aktivity "Infrastruktura základních škol" je nutné převzít dle upravené verze MAS Vladař, která je dostupná ke stažení zde, v uvedených přílohách této výzvy. Jsou zde zapracované požadavky za MAS Vladař, které budou také hodnoceny v rámci formálního hodnocení a přijatelnosti projektu, dále jen "FNaP". Pokud žadatel nepřevezme upravenou verzi osnovy studie proveditelnosti této aktivity, vystavuje se riziku k nesplnění daného kritéria při hodnocení "FNaP", více viz. příloha směrnice č. 02 (kritéria pro hodnocení FNaP a VH) výše uvedené aktivity.

 

Webové odkazy na dokumenty výzvy č. 68:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Postup podání žádosti o podporu v systému MS2014+ naleznete v přílohách dokumentu "Specifická pravidla pro žadatele a příjemce", příloha č.1, pod názvem: P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+_fin

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 

Konzultační hodiny pro IROP - vyhlášené výzvy - v kanceláři MAS Vladař, Podbořany:

PO  8.30 – 13.00 hodin

ÚT  8.30 – 13.00 hodin

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání, si sjednejte konzultaci dopředu: na tel.: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale pouze po předešlé domluvě: na tel: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Aktuality k tématu 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5):

Stránky v této kategorii: Avízo: 10.výzva MAS Vladař-IROP, 10. výzva IROP 5 - administrativní kroky

© MAS Vladař 2016