Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař /

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027

S územní působností MAS Vladař pro realizaci SCLLD v období 2021-2027 souhlasilo následujících 53 obcí. Celkový počet obyvatel obcí tvořících území MAS Vladař je tedy k 31.12.2019 77.651 obyvatel a rozloha území je 1273,5 km2.

Vize SCLLD21+:

Dlouhodobou strategickou vizí rozvoje území je zlepšení kvality života ve venkovském prostoru na území MAS Vladař. V rámci časového období definovaného programovacím obdobím 2021 – 2027 jsou v rámci klíčových oblastí rozvoje stanoveny dílčí cíle a opatření s nadefinovanými měřitelnými výstupy a výsledky vedoucími k naplňování této vize:   „Území MAS Vladař je příjemným místem pro život zdejších obyvatel, respektujícím své přírodní a kulturní dědictví. Územím s dobře dostupnou a fungující veřejnou infrastrukturou nabízející výborné možnosti zaměstnání a volnočasových aktivit, místem s fungující lokální ekonomikou a službami, kvalitním vzděláváním, řešícím sociální začleňování a soudržnost, využívající také potenciál udržitelného cestovního ruchu, jímž území MAS Vladař disponuje a probíhá vzájemná spolupráce místních subjektů, tak i s dalšími na národní a mezinárodní úrovni.“

Strategické cíle SCLLD21+:

  • Strategický cíl 1: Území MAS vladař je bezpečné místo pro život s dobrou dostupností kvalitních služeb a zázemí v obcích i městech, pestrým kulturním, sportovním a komunitním životem. Indikátory : Počet obyvatel území MAS, Vystěhovalí celkem
  • Strategický cíl 2: Na území MAS Vladař je dostatek kvalitních pracovních příležitostí jakož i kvalifikovaných zaměstnanců, podniky mají dostatečné kapacity. Území se snaží o soběstačnost ve všech potřebných odvětvích, důraz je kladen na přidanou hodnotu. Indikátory : Počet podniků - RES - počet subjektů se zjištěnou aktivitou celkem, Podíl nezaměstnaných osob celkem
  • Strategický cíl 3: Území MAS Vladař si váží svého přírodního i kulturního dědictví, pečuje o něj a rozvíjí jej. Krásy MAS Vladař jsou navštěvovány místními i turisty z větších dálek. Přírodní zdroje jsou využívány s rozmyslem, krajině se navrací původní ráz.

Více informací viz. Koncepční část strategie MAS Vladař 2021+

Dosažení cílů je plánováno pomocí opatření, které lze financovat i z výzev MAS Vladař v rámci nástroje CLLD Operačních programů. Aktuálně má MAS Vladař pro realizaci těchto výzev pro region alokovánu částku 201 413 996 Kč.

Další informace obsahuje konkrétní Programový ramec operačního programu:

Aktuality k tématu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027:

Stránky v této kategorii: Příprava SCLLD MAS Vladař 2021+, Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+, Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK), Společná zemědělská politika (SZP) 2021+

© MAS Vladař 2016