Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Avízo: 2.výzva MAS Vladař - IROP 1 Doprava

Aktivita - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu, Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

MAS Vladař plánuje vyhlásit v červnu vyhlásti svou první výzvu v PO 2021 - 2027: 2. Výzva MAS Vladař - Opatření 1 - IROP 1 Doprava_I.

 

Termín vyhlášení výzvy: ČERVEN 2023

Termín ukončení výzvy: SRPEN 2023

Typ regionu: MRR (mémě rozvinutý region)

 

Alokace výzvy:

 • 10.000.000,00 Kč (CZV = 100%)
 • minimální výše CZV na projekt 500.000,00 Kč
 • maximální výše CZV na projekt (bude stanovena výzvou MAS, předpokládáme částku v rozmezí 2,5 až 3,0 mil. Kč)

 

Způsobilé výdaje projektu:

 • Při financování projektu bude využita paušální sazba ve výši 7 % na paušální náklady
 • Způsobilé výdaje se dělí na:
  • přímé výdaje, které musí být doloženy daňovými, účetními či dalšími doklady dle kapitoly ve Specifických pravidlech dané výzvy a opatření, na jejichž základě dojde k výpočtu paušálních nákladů
  • nepřímé, paušální náklady, jejichž výše je stanovena za pomoci paušální sazby a které není potřeba prokazovat daňovými, účetními či dalšími doklady
  • náklady, na jejichž financování je použita paušální sazba, nelze zahrnout mezi přímé výdaje projektu
 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a specifického cíle
 • musí přímo souviset s realizací projektu
 • musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2021 do data ukončení realizace projektu uvedeného Rozhodnutí/Stanovení výdajů
 • musí být doloženy průkaznými doklady

 

Dle schválené SCLLD MAS Vladař může být řešeno a podporováno:

 • Realizací opatření dojde k zatraktivnění alternativních forem dopravy, zvýšení bezpečnosti. Opatření podpoří zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v regionu. Investice do vzniku, údržby a opravy oddělených cest a pruhů pro pěší, cyklisty, inline-bruslaře atp. od automobilové dopravy. Budování chodníků a cyklostezek za účelem dopravy do zaměstnání, školy, ale i k turistickému využití.
 • V rámci investic bude docházet ke komplexnímu zhodnocení možných aktivit, např. při budování chodníků a místních komunikací bude v případě potřeby docházet také k pokládce energetických či datových sítí. Vytvořením a údržbou kvalitní sítě místních komunikací, včetně aplikace moderních bezpečnostních prvků dojde k zvýšení bezpečnosti v dopravě. Podporováno bude oddělení různých forem dopravy, zejména pěší a cyklo od motorové. V rámci opatření bude podporována také tvorba parkovacích míst pro možný přestup mezi různými formami dopravy. Vytvoření, údržba a modernizace kvalitní sítě místních komunikací s odpovídajícím povrchem a doprovodnými prvky i dostatkem parkovacích míst. Zvyšování bezpečnosti na komunikacích v obcích i mimo obce. Efektivní a bezpečné řízení dopravy. Zajištění napojení na další prvky a sítě dopravní infrastruktury.
 • Podporou zavádění moderních technologií bude podpořeno efektivnější cestování formou použitelných spojů hromadné dopravy, případně sdílením dopravních prostředků. Efektivnější formy přepravy osob i zboží také napomůžou snížit vliv na životní prostředí. Investice do prostředků hromadné dopravy, sdílení dopravních prostředků v obcích s důrazem na udržitelnou a bezemisní mobilitu včetně potřebné infrastruktury. Koordinace hromadné a sdílené dopravy, telematika a prostředky pro další zefektivnění veřejné dopravy. Budování doprovodné infrastruktury, míst pro přestup z individuální na hromadnou dopravu. Opatření řeší dopravu osob i zboží a nákladu.

 

Hlavní podporované aktivity:

 • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy
  • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách
   • Komunikací pro pěší se rozumí:
    • samostatná stezka pro chodce, chodník a pás pro chodce v přidruženém prostoru pozemní komunikace, stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem (s dopravním značením C9a/C9b) nebo stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem (s dopravním značením C10a/C10b) umístěná samostatně nebo v přidruženém prostoru pozemní komunikace (souhrnné označení „stezka pro chodce“).
   • Komunikací pro cyklisty se rozumí:
    • stezka pro cyklisty (s dopravním značením C8a/C8b), stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem (s dopravním značením C9a/C9b) nebo stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem (s dopravním značením C10a/C10b) umístěná samostatně nebo v přidruženém prostoru pozemní komunikace (souhrnné označení „stezka pro cyklisty“)
    • vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty (s dopravním značením IP20a/IP20b), samostatný jednosměrný cyklistický pás, ochranný jízdní pruh pro cyklisty, piktogramový koridor pro cyklisty nebo vyhrazený jízdní pruh pro vozidla veřejné dopravy a jízdní kola (s dopravním značením IP20a/IP20b) umístěný v hlavním dopravním prostoru pozemní komunikace (souhrnné označení „liniové opatření“)
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury
  • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy
   • Vyhrazenou komunikací pro cyklisty se rozumí:
    • stezka pro cyklisty (s dopravním značením C8a/C8b), stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem (s dopravním značením C9a/C9b), stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem (s dopravním značením C10a/C10b) umístěná samostatně nebo v přidruženém prostoru pozemní komunikace, cyklistická zóna s dopravním značením IZ9a/IZ9b (souhrnné označení „stezka“)
    • vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty (s dopravním značením IP20a/IP20b), samostatný jednosměrný cyklistický pás, ochranný jízdní pruh pro cyklisty, piktogramový koridor pro cyklisty nebo vyhrazený jízdní pruh pro vozidla veřejné dopravy a jízdní kola (s dopravním značením IP20a/IP20b) umístěný v hlavním dopravním prostoru pozemní komunikace (souhrnné označení „liniové opatření“).

 

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.

 

potřebné odkazy:

Vazba na výzvu IROP - 60. výzva IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, aktivita "Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu a Infrastruktura pro cyklistickou dopravu" (klikni na odkaz)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - verze 2, platná od 28. 7. 2022

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP -  andrea.nipauerova@vladar.cz

(Konzultační hodiny v rámci výzev IROP: PO, ÚT, v čase od 8.30 - 13.00 hod., v kanceláři MAS Vladař, Masarykovo náměstí 22, Podbořany)

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 12.5.2023