Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Avízo: 5.výzva MAS Vladař - IROP 3 Vzdělávání

Aktivita - Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

MAS Vladař plánuje vyhlásit v lednu 2024 již pátou výzvu v PO 2021 - 2027: 5. Výzva MAS Vladař - Opatření 3 - IROP 3 Vzdělávání_II.

 

Termín vyhlášení výzvy: LEDEN 2024

Termín otevření výzvy: ÚNOR 2024

Termín ukončení výzvy: DUBEN 2024

Typ regionu: MRR (méně rozvinutý region)

 

Alokace výzvy:

 • 7.259.509,05 Kč (CZV = 100%)
 • minimální výše CZV na projekt 350.000,00 Kč
 • maximální výše CZV na projekt (bude stanovena výzvou MAS, předpokládáme částku 2,5 mil. Kč)

 

Způsobilé výdaje projektu:

 • Při financování projektu bude využita paušální sazba ve výši 7 % na paušální náklady
 • Způsobilé výdaje se dělí na:
  • přímé výdaje, které musí být doloženy daňovými, účetními či dalšími doklady dle kapitoly 3.2.6.4 Specifických pravidel a na jejichž základě dojde k výpočtu paušálních nákladů
  • nepřímé, paušální náklady, jejichž výše je stanovena za pomoci paušální sazby a které není potřeba prokazovat daňovými, účetními či dalšími doklady
  • náklady, na jejichž financování je použita paušální sazba, nelze zahrnout mezi přímé výdaje projektu
 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a specifického cíle
 • musí přímo souviset s realizací projektu
 • musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2021 do data ukončení realizace projektu uvedeného Rozhodnutí/Stanovení výdajů
 • musí být doloženy průkaznými doklady

 

Hlavní podporované aktivity:

 • navýšení kapacit v mateřské škole (dále i „MŠ“) v území působnosti MAS
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí
 • navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny

 

Soulad se schválenou SCLLD MAS Vladař - SC 1.4, opatření IROP 3 Vzdělávání:

Specifický cíl strategie:

Specifický cíl 1.4

Zkvalitnění a zvýšení kapacity vzdělávání na venkově, podporovat místní ekonomiku, zakládat nové podniky, zvyšovat konkurenceschopnost a zavádět inovace, podporovat komunitní a spolkový život, občanskou angažovanost, snižovat sociální rozdíly ve společnosti.

Opatření SC 1.4

1.4.1 - Investice do infrastruktury pro vzdělávání - navyšování kapacit, modernizace učeben a prostor pro vzdělávání

1.4.2 - Investice do podpůrné infrastruktury pro vzdělávání - sociální zázemí, jídelny a stravování, tělocvičny, zahrady, hřiště a okolí

1.4.5 - Dobře dostupná péče pro děti do 3let pracujících rodičů - podpora dětských skupin, jeslí, mikrojeslí

 

!!! Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání !!!

Místní akční plán vzdělávání (MAP)
Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP. Školy či školská zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP, který se stane přílohou schváleného MAP. Tyto schválené dokumenty jsou zveřejněny na www.uzemnidimenze.cz. Hodnocení a kontrola se provádí na základě MAP platného v době ukončení příjmu projektovách záměrů ve výzvě MAS Vladař.

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.

 

potřebné odkazy:

Vazba na výzvu IROP - 48. výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, aktivita "Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny" (kapitola č. 3.2 = str. 9. až 32.)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - verze 2, platná od 28. 7. 2022

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP -  andrea.nipauerova@vladar.cz

(Konzultační hodiny v rámci výzev IROP: PO, ÚT, v čase od 8.30 - 13.00 hod

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 16.1.2024