Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ /

IROP 7 - Cestovní ruch

Ke stažení:

Stáhnout vše

Vazba na výzvu řídícího orgánu IROP:

Podporované aktivity:

 • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu (dále také „CR“)

Struktura financování v opatření IROP 7:

 • Podpora bude poskytována formou dotace
 • Podíl financování z celkových způsobilých výdajů
  • Typ MRR (méně rozvinutý region)
   • EFRR 95 %
   • příjemce 5 %
  • Typ PR (průběžný region)
   • EFRR 80%
   • Státní rozpočet 15%
   • příjemce 5%

Při financování projektu bude využita paušální sazba ve výši 7 % na paušální náklady. Základní podmínky aplikace paušální sazby jsou uvedeny v kapitole 7.2.3 Obecných pravidel.

Způsobilé výdaje se dělí na:

 • přímé výdaje, které musí být doloženy daňovými, účetními či dalšími doklady dle kapitoly Specifických pravidel a na jejichž základě dojde k výpočtu paušálních nákladů
 • nepřímé, paušální náklady, jejichž výše je stanovena za pomoci paušální sazby a které není potřeba prokazovat daňovými, účetními či dalšími doklady. Náklady, na jejichž financování je použita paušální sazba, nelze zahrnout mezi přímé výdaje projektu

Účel a cíle projektu:

 • zvýšení informovanosti a komfortu účastníků cestovního ruchu
 • zlepšení dostupnosti a zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu
 • cílem projektu je rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu sloužící návštěvníkům a rezidentům s důrazem na rekreační a volnočasové využití

Specifický cíl strategie:

Specifický cíl 3.1

Obnova, zachování a odpovědná péče o přírodní bohatství

Opatření SC 3.1

3.1.3 - Podpora obnovy prostupnosti krajinou a budování turistických stezek spolu s doprovodnou infrastrukturou v krajině pro zvýšení společenského účelu přírodních památek, lesů a významných krajinných prvků

Název opatření:

Opatření 7 - IROP - Cestovní ruch

"IROP 7 - Cestovní ruch"

Vazba na specifický cíl IROP:

Vazba a tématické zaměření IROP:

Priorita 4 - Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví, SC 4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích

Vazba na specifický cíl IROP:

Priorita 5 - Komunitně vedený máístní rozvojSC 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech

Popis opatření:

Opatření 3.1.3 - Všechny realizace aktivit v opatření jsou zamýšleny s maximální snahou o minimalizaci jejich dopadu na krajinu. Obnova a budování cest a stezek šetrně zpřístupní krajinu veřejnosti, umožní rozvoj udržitelného turistického ruchu. Postupná obnova zanikající historické sítě polních cest, která znovu poslouží k propojení sídel a významných prvků v krajině. Zamezit nenávratnému prodeji těchto cest do soukromého vlastnictví. Budování a údržba volnočasových stezek (cyklostezky, hipostezky,...) s využitím doprovodné infrastruktury pro zvýšení společenského účelu přírodních památek, lesů a významných krajinných prvků. Vytvoření informačního a navigačního systému, který podpoří atraktivitu stezek pro potřeby místních obyvatel i návštěvníků regionu.

Typy projektů:

 • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu (dále také „CR“)
  • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů)
  • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení
  • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí
  • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center
  • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu
  • parkoviště u atraktivit cestovního ruchu

Příjemci podpory:

 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
 • OSS
 • PO OSS
 • NNO činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky
 • církve
 • církevní organizace
 • státní podnik

Minimální a maximální výše:

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

Principy preferenčních kritérií:

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Výsledky:

INDIKÁTORY

Kód indikátoru

Název indikátoru

910 201

Nová či modernizovaná turistická infocentra

910 301

Vybudovaná nebo vybavená doprovodná infrastruktura pro turismus
910 401

Délka vybudované či rekonstruované sítě značení turistických tras

305 002

Počet pořízených informačních systémů

740 010

Parkovací místa pro vozidla

764 010

Parkovací místa pro jízdní kola

910 601

Vybudovaná nebo vybavená doprovodná infrastruktura pro vodní a vodáckou turistiku

910 052

Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu

323 000

Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů

  © MAS Vladař 2016