Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

WORKSHOP - výstupy ze setkání IROP 2 Veřejná prostranství v Podbořanech

Dne 13. 12. 2023 proběhlo pracovní setkání v Podbořanech. Tématem a hlavním programem bylo mapování absorbční kapacity v rámci území MAS Vladař pro nové programové období CLLD IROP 2 – Veřejná prostranství.

Na základě potřebnosti mapování území MAS Vladař již s vazbou na výzvy v operačním programu IROP pro programové období 2021 - 2027 se konal v prostorách kanceláře MAS Vladař, v Podbořanech, další workshop v tomto roce, který měl za úkol a cíl řešit se zástupci obcí a zpracovateli aktuální potřeby, plány, projektové záměry, které měli vazbu na IROP 2 Veřejná prostranství (některé již byly řešeny i na osobních schůzkách a jednáních).

Za MAS Vladař poskytla věcné informace manažerka operačního programu IROP Andrea Nipauerová. Na základě často kladených dotazů ze strany zástupců a tak i potenciálních žadatelů byl sestaven program a také připravena prezentace. V průběhu workshopu byly řešeny dotazy s níže uvedenou tematikou.

Informace byly cíleny a mají vazbu na:

 • strategické dokumenty
 • oprávněnost žadatelů
 • termíny a harmonogram výzev na 2024
 • dostupné informace v pravidlech pro žadatele a příjemce IROP
 • výše dotace a spoluúčast žadatele
 • rozdělení regionů PR a MRR
 • vyhlášení a otevření výzvy MAS Vladař a navazující seminář pro žadatele
 • provázanost podmínek výzvy MAS a podmínek 73. výzvy IROP CLD
 • možnosti individuálních konzultací
 • dostupnost dokumentů a informací IROP a MAS Vladař

Co je na závěr velmi důležité a na co by žadatel neměl zapomenout před přípravou projektového záměru a podání na MAS Vladař, jsou tato důležitá kritéria a podmínky pravidel IROP u 73. výzvy CLLD - Kritéria přijatelnosti, na co NEZAPOMENOUT:

 • Projekt je realizován ve veřejném prostranství či realizací projektu dojde ke vzniku veřejného prostranství podle § 34 zákona 128/2000 Sb. (zákon o obcích). Žadatel v Podkladech pro hodnocení popíše, že výstupy projektu budou v době udržitelnosti pro hlavní cílové skupiny přístupné bez omezení, zdarma, a budou sloužit k obecnému užívání po celý den, a to všechny dny v roce. Možností je uzavření veřejného prostranství pouze v době nočního klidu od 22:00 do 6:00 (pokud vyhláška obce nestanovuje dobu nočního klidu jinak). V případě, že je předmětem realizace projektu hřbitov, bude veřejně přístupný min. 8 hod. za den.
 • Projekt je realizován v zastavěném území nebo v zastavitelných plochách v souladu s platným územním plánem
 • Projekt byl projednán s občany
 • Projekt je uceleným řešením zelené infrastruktury a souvisejících opatření ve veřejném prostranství. Projekt neřeší izolovaně pouze vegetaci či vodní toky či vodní plochy.
 • Součástí projektu není výsadba stanovištně nevhodných nebo invazních dřevin.  

 

V příloze článku naleznete prezentaci z konané akce a zápis. Všem, kteří meli možnost být přítomni děkujeme za jejich účast. Další workshop budeme připravovat opět s vazbou na potřeby od Vás a na témata, které jsme společně ještě neměli možnost řešit, infromace k jakým opatřením IROP bychom mohli opět připravit další takovou akci naleznete zde: programový rámec IROP MAS Vladař 2021+.

 

Pro případné dotazy či individuální konzultace kontaktujte:

 • Nipauerová Andrea - manažer IROP - CLLD MAS Vladař

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 18.12.2023