Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ Příprava SCLLD MAS Vladař 2021+ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Programový rámec IROP - návrh opatření a podporovaných aktivit MAS Vladař pro programové období 2021-2027

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
Specifický cíl 5.1: Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech


Cílem podpory v těchto opatřeních je především udržitelný územní rozvoj a stabilizace venkovských oblastí, předcházení odchodu obyvatel z venkovských oblastí do měst, zlepšení vybavenosti služeb a modernizace technické infrastruktury.

V programovém období 2021 - 2027 je celková alokace pro  MAS Vladař v operačním programu IROP z Evropského fondu dle návrhu výboru NS MAS ČR k 10. 5. 2022 vypočtena na částku celkem „CZV“: 126.889.096,00 Kč

 • Pro méně rozvinuté regiony „MRR“, tedy částka z výše uvedené celkové alokace bude celkem: 123.244.114,00 Kč
 • Pro průběžné regiony „PR“, tedy částka z výše uvedené celkové alokace bude celkem: 3.644.982,00 Kč

 

Aktualizace k datu 12. 10. 2022 (příloha k zápisu z jednání RK MAS - 11. 10. 2022)

Návrh rozdělení alokace do jednotlivých fiší IROP na 2021-2027

    MRR 2021-2027 PR 2021-2027
Opatření 1 Doprava 17 256 968,30 Kč 3 644 982,00 Kč
Opatření 2 Veřejné prostrantví 13 920 960,80 Kč
Opatření 3 Vzdělávání 61 273 013,20 Kč
Opatření 4 Hasiči 3 252 957,20 Kč
Opatření 5 Sociální služby 3 698 292,90 Kč
Opatření 6 Kultura 9 920 960,80 Kč
Opatření 7 Cestovní ruch 13 920 960,80 Kč
    123 244 114,00 Kč 3 644 982,00 Kč

Poznámka: PR 2021-2027 nemá zatím jednoznačně navrženo jaké opateřní z výše uvedenou alokací budeme přímo podporovat. Bude řešeno na jednání se zástupcí obcí PR Plzeňský kraj - Manětín, Nečtiny, Štichovice.

 

OPATŘENÍ 1: IROP - DOPRAVA

 • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy
  • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami pro pěší a pro cyklisty a instalaci prvků zklidňující dopravu v nehodových loklailtách
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících kd opravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury
  • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy

 

OPATŘENÍ 2: IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

 • Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí
  • ucelené projekty veřejných prostranství zaměřené na veřejnou a technickou infrastruktru a související zelenou infrastrukturu a opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí
  • revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství
  • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch

 

OPATŘENÍ 3: IROP - VZDĚLÁVÁNÍ

 • Infrastuktura mateřksých škol a zařázení péče o děti typu dětské skupiny
  • navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS
  • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí
  • navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.
 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
  • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi
  • vnitřní konektivita škol
  • školní družiny a školní kluby
  • učebny neúplných škol
  • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí
   • doprovodné infrastruktury školy
   • pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny)
   • pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety)
   • vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.

 

OPATŘENÍ 4: IROP - HASIČI

 • Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
  • výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic
  • pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany
  • vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích

 

OPATŘENÍ 5: IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Infrastruktura pro sociální služby
  • infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních službách

 

OPATŘENÍ 6: IROP - KULTURA

 • Revitalizace kulturních památek
  • revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů
  • doprovodná část projektu: parkoviště u památek
 • Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
  • revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace muzejních sbírek
 • Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
  • výstavba, rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro digitalizaci a aplikační software, technické vybavení knihoven

 

OPATŘENÍ 7: IROP - CESTOVNÍ RUCH

 • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
  • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury CR (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů)
  • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení
  • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí
  • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center
  • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu
  • parkoviště u atraktivit CR

 

 

Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 9.11.2022