Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Společná zemědělská politika (SZP) 2021+
Aktuality:

MZE: Schválena pravidla pro žadatele SZP (dříve PRV) ve výzvách přes MAS

Dne 3. 11. 2023 schválil ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027, pro intervenci 52.77 – LEADER (dále jen „Pravidla pro konečné žadatele“).

Intervence 52.77 – LEADER se zaměřuje na implementaci metody LEADER prostřednictvím podpory realizace strategií komunitně vedeného místního rozvoje, které připravují místní akční skupiny (MAS). Jednotlivé MAS mají stanovenou předpokládanou alokaci, kterou mohou rozdělit na realizaci projektů spolupráce nebo pro projekty konečných žadatelů.  Pravidla pro konečné žadatele stanovují podmínky pro žadatele z území MAS a jejich projekty, které jsou příslušnou MAS vybírány. Pravidla pro konečné žadatele jsou rozdělena na tři části, a to na Obecné podmínky, kde je vysvětlen zejména postup administrace Žádosti o dotaci, dále na Specifické podmínky společné pro všechny Fiche, které stanoví zejména definice žadatelů, výši a míru dotace, společné podmínky pro způsobilost výdajů, povinné přílohy a zejména charakterizují režimy veřejné podpory. Poslední částí jsou Specifické podmínky pro jednotlivé Fiche. Koneční žadatelé mohou realizovat své projekty v rámci 6 Fichí, a to Zemědělské podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh, Lesnické podnikání a hospodaření v lese, Nezemědělské podnikání, Podnikání malých a středních podniků, Základní služby a obnova obcí a Neproduktivní infrastruktura v krajině. Vyhlašování Výzev MAS a s tím související podávání Žádostí o dotaci pro konečné žadatele bude spuštěno počátkem roku 2024. Konkrétní termíny budou upřesněny později tiskovou zprávou. 

Inforamce na webu MZE: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fszp23%2Frozvoj_venkova%2Fproj%2Fintervence%2Fleader%2F1699346015747.pdf

MAS Vladař - programový rámec SZP pro 2021+

Článek vyšel : 14.11.2023