Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Přehled nástrojů podpory pro obce a podniky - červenec 2022

ZPRAVODAJ Ústeckého kraje červenec 2022 - přehled aktuálně vyhlášených výzev a nově připravovaných výzev pro rok 2022.

Vážení.

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny základní informace o jednotlivých výzvách, které jsou zaměřeny pro města, obce a podniky. Bližší specifikace, podmínky, kontakty naleznete především na jednotlivých webových odkazech, uvedených vždy v posledním řádku u jednotlivých výzev (poskytovatel / program).

 

Aktuálně vyhlášené výzvy - MĚSTA A OBCE:

 • Revitalizace nehospodářských brownfieldů - NOVÉ
  • Dotace a úvěry na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití – na park nebo občanské vybavení.
  • Lze financovat:
   • odstranění, částečné odstranění, opravy, stavební úpravy, přístavby nebo nástavby stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží a není podzemní stavbou, pozemní komunikací, dráhou, vodní cestou, oplocením, opěrnou zdí nebo inženýrskou sítí
   • odstranění, částečné odstranění, opravy, stavební úpravy nebo jiné změny podzemní stavby, která je součástí území se starou stavební zátěž
   • odstranění, částečné odstranění, opravy nebo jiné změny zařízení, které je součástí území se starou stavební zátěží
   • provedení stavby včetně jejího zařízení na území se starou stavební zátěží
   • terénní úpravy nebo úpravy zeleně na území se starou stavební zátěží
   • odstranění nebo částečné odstranění pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, inženýrské sítě, oplocení nebo opěrné zdi, které se nacházejí na území se starou stavební zátěží
   • vybudování, umístění nebo úpravy inženýrské sítě, účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře, opěrné zdi nebo oplocení na území se starou stavební zátěží
   • podporu lze zároveň použít i na koupi území se starou stavební zátěží nebo jeho části, má-li být toto území revitalizováno
  • 1. 8. 2022 - 31. 10. 2022
  • Oprávnění žadatelé - Oprávněným žadatelem je územní samosprávný celek (tj. obce, kraje, příp. městské části hlavního města Prahy a městské části statutárních měst, pokud to statut města umožňuje) a zároveň je jediným vlastníkem nebo budoucím jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží. V rámci jedné výzvy může žadatel podat pouze jeden investiční záměr. V rámci města lze podat pouze 1 žádost. U měst rozčleněných na městské obvody či části lze podat 1 žádost na každý městský obvod nebo každou městskou část.
  • Dotace - možnost kombinace dotace s bezúročným úvěrem. Celková kombinace dotace + úvěr až do výše 90 % uznatelných nákladů. Úvěr může být kdykoli splacen předčasně bez dalších poplatků.
   • Výše podpory činí v součtu nejméně 400 tis. Kč a nejvýše 50 mil. Kč
   • Dotace 30-50 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, dle typu žadatele a typu území. Úvěr nejvýše 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území
  • Státní fond podpory investic - www.sfpi.cz/brownfieldy
 •  
 • Podpora sociálního bydlení - NOVÉ
  • Cílem aktivit je zajistit podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených spočívající v přímé podpoře cílové skupiny zejména v podpoře zabydlování do bytů s podporou sociální práce a v podpoře integrovaného řešení bytové nouze včetně systémového ukotvení.
  • Povinná aktivita:
   • Podpora zabydlování a podpora bydlení
  • Volitelné aktivity:
   • Kontaktní místo pro bydlení
   • Sociální realitní agentura/garantované bydlení
   • Posílení prevence ztráty bydlení
   • Podpora multidisciplinárních týmů při řešení bytové situace, case managementu, vytváření podpůrných sítí služeb
   • Strategické a koordinační aktivity na území obce nebo širším území
   • Přechod do bydlení při odchodech z institucí
   • Nástroje pro podporu sousedského soužití
   • Prevence a řešení diskriminace v oblasti bydlení
   • Facilitace vzájemné podpory, svépomoci a dalších participativních forem podpory bydlení
  • 30. 6. 2022 - 30. 5. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Nestátní neziskové organizace, obce, organizace zřizované obcemi a kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb
  • Dotace - Podíl dotace: max. 76 %. Výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1-25 mil. Kč.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití - NOVÉ
  • Cílem programu je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů.
   • Za způsobilé výdaje (uznatelné náklady) jsou považovány investiční výdaje přímo související s realizací projektu. Liší se podle typu projektu (renovace/demolice a nová výstavba)
   • U projektu typu renovace jsou za způsobilé výdaje považovány investiční náklady na demolici, výstavbu a příslušné technologie bezprostředně související s předmětem podpory (výstavbou budovy), za dodržení podmínky, že 90 % těchto způsobilých výdajů musí tvořit investiční náklady spojené s energetickou úsporou budovy a 10 % těchto způsobilých výdajů mohou tvořit ostatní investiční náklady.
   • U tohoto typu projektu musí dojít k min. 30 % úspoře spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti výchozímu stavu budovy dle energetického posudku.
   • Není možná jen demolice nebo demolice a vybudování infrastruktury
  • 30. 6. 2022 - 30. 5. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Města, městské části, obce a kraje
  • Dotace - Podíl dotace: až 100 % způsobilých výdajů, max. 6 500 Kč/m3 obestavěného prostoru. Min. 10 % celkových nákladů projektu musí být hrazeno z jiných zdrojů než z dotace. Výše dotace 1-40 mil. Kč.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu - www.mpo.cz
 •  
 • Kulturní a kreativní centra - NOVÉ
  • Hlavním cílem je zajistit rozvoj kulturního a kreativního sektoru v rámci ČR. Důraz by měl být kladen na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury, a na kooperaci jednotlivých stakeholderů ke kooperativnímu financování při realizaci a udržitelnosti projektu.
   • Cílem investice je vytvořit alespoň patnáct kulturních a kreativních center, která zajistí rovnoměrný rozvoj kulturního a kreativního sektoru na celém území České republiky.
   • Podporované aktivity:
    • Výstavba nového kulturního a kreativního centra
    • Přestavba stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum
    • Rozšíření stávajícího kulturního a kreativního centra.
  • 11. 7. 2022 - 12. 9. 2022
  • Oprávnění žadatelé - Kraje, nestátní neziskové organizace, obce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, státní příspěvkové organizace
  • Dotace - Podíl dotace: až 100 %. Výše dotace: 30-200 mil. Kč.
  • Ministerstvo kultury - www.mkcr.cz
 •  
 • Podpora sociální práce - NOVÉ
  • Cílem aktivit je personálně posílit výkon sociální práce na obcích a krajích, zvýšit dostupnost sociální práce a zvýšit profesionální výkon sociálních pracovníků.
   • Aktivita A: Podpora sociální práce na obcích.
    • jedná se o výkon činností sociální práce dle § 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (zvýšení dostupnosti sociální práce, o výkon a koordinace sociální práce na úrovni obcí, resp. obecních úřadů podle § 92 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, o výkon sociální práce dle § 63 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, vytvořením nové pracovní pozice sociálního pracovníka s možností sdílení úvazku pro více obcí I. typu a vytvořením nové pracovní pozice case manažera s možností sdílení úvazku pro více obcí I. typu (obsazení nového pracovního místa je nutné provést nejpozději do 4 měsíců od zahájení projektu).
   • Aktivita B: Podpora sociální práce na krajích.
    • Posílení výkonu sociální práce na krajích a profesionalizace sociální práce směřuje na vytvoření nové pracovní pozice garanta sociální práce, vytvoření nové pracovní pozice nebo podpora rozšířeného/navýšeného úvazku case manažera, vytvoření nové pozice sociálního pracovníka nad rámec minimálního/maximálního rozsahu úvazků (obsazení nových pracovních pozic nebo rozšíření/navýšení úvazků je nutné provést nejpozději do 4 měsíců od zahájení realizace projektu). Podpora sociální práce směřuje na rozvoj služeb napříč kraji a obcemi.
  • 11. 7. 2022 - 12. 9. 2022
  • Oprávnění žadatelé - Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí
  • Dotace - Podíl dotace z EU 76 % + státní příspěvek až 18 % dle typu žadatele. Výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1-10 mil. Kč.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Investiční dotace pro JSDH obcí - NOVÉ
  • Soubor výzev pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí
   • Podporované aktivity:
    • Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky
    • Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
    • Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení
  • 19. 7. 2022 - 22. 8. 2022
  • Oprávnění žadatelé - Obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V
  • Dotace - Podíl dotace: až 70 % dle aktivity. Výše dotace: až 4,5 mil. Kč dle aktivity.
  • Ministerstvo vnitra - Hasičský záchranný sbor ČR - www.hzscr.cz
 •  
 • Ekomobilita pro obce
  • Nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu. Podporovány jsou:
   • elektromobily
   • automobily s vodíkovým pohonem.
  • Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla).
  • 6. 6. 2022 - 15. 12. 2023.
  • Oprávnění žadatelé - Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace územních samosprávných celků a další veřejnoprávní subjekty.
  • Dotace - Podíl dotace: max. 50 %. Výše dotace: dle kategorie vozidla.
  • Ministerstvo životního prostředí, národní program životního prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Výstavba pro obce
  • Pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení. Z dotace lze pořídit:
   • sociální dům
   • část smíšeného domu (odpovídající poměru podlahové plochy sociálních bytů k podlahové ploše všech bytů v domě)
   • sociální byt.
  • Výzva podporuje pořízení nájemních bytů:
   • výstavbou,
   • modernizací,
   • koupí nemovitosti v obci se sociálně vyloučenou lokalitou.
  • Průběžná do vyčerpání alokace.
  • Oprávnění žadatelé - Obce, dobrovolné svazky obcí, městský obvod nebo městská část u územně členěných statutárních měst (jsou-li k tomu oprávněny).
  • Dotace - Podíl dotace: až 100 % celkových způsobilých nákladů investičního záměru. Výše dotace: nejvýše do částky průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 užitkové plochy obdobných bytů.
  • Státní fond podpory investic - www.sfpi.cz
 •  
 • Zpracování místní energetické koncepce
  • Dotace je určena na zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí. Místní energetická koncepce by tak měla být dokumentem, podle něhož by místní samospráva měla postupovat při komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energie v příslušné lokalitě nebo také při dílčích řešeních v rámci jejích jednotlivých částí. Místní energetickou koncepci je možné vytvořit pro jednotlivé obce nebo města a také pro dobrovolné svazky obcí v případě, že jde o několik obcí, u kterých lze zpracovávat místní energetickou koncepci dohromady.
  • 30. 5. 2022 – 15. 10. 2022
  • Oprávnění žadatelé - Veřejnoprávní právnické osoby – obec, městská část, město, městys, statutární město, svazek obcí.
  • Dotace - Podíl dotace až 90 %. Výše dotace až 500 tis. Kč. Liší se podle počtu obyvatel v obci / obcích.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program Efekt - www.mpo-efekt.cz
 •  
 • Nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny
  • Rozšíření ubytovacích kapacit v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny. Nouzové ubytování je cílové skupině poskytováno bezplatně, není-li dále stanoveno jinak. Podpora se poskytne oprávněnému žadateli na:
   • provedení údržby nebo stavební úpravy (opravy, rekonstrukce) za účelem nouzového ubytování cílové skupiny v rodinných domech nebo v bytových jednotkách v bytových nebo rodinných domech
   • provedení údržby nebo stavební úpravy (opravy, rekonstrukce) ubytovacích jednotek (např. ubytoven, nebytových prostor, stavebních objektů neurčených pro dlouhodobé ani trvalé bydlení) za účelem nouzového ubytování cílové skupiny
   • pořízení mobilního domu nebo modulárního domu (včetně nezbytných souvisejících prací a služeb) za účelem nouzového ubytování cílové skupiny
  • 20. 4. 2022 - 31. 8. 2022.
  • Oprávnění žadatelé - Obce a jimi zřizované organizace, kraje a jimi zřizované organizace.
  • Dotace - Podíl dotace až 85 %. Výše dotace dle počtu ubytovaných osob.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - www.mmr.cz
 •  
 • Materiálně technická základna sociálních služeb
  • Dotace na nákup, rekonstrukci či výstavbu objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb. Pro služby sociální péče bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb. Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
   • Osobní asistence – pouze na území hl. m. Prahy; Pečovatelská služba – pouze na území hl. m. Prahy; Odlehčovací služby – celá ČR (mimo hl. m. Prahu) pouze v pobytové formě; v celkovém rozsahu pouze na území hl. m. Prahy; Centra denních služeb – pouze na území hl. m. Prahy; Denní stacionáře – v případě, že jsou součástí objektu, kde je poskytována pobytová služba – platí pro území ČR mimo Prahu. Pokud v objektu, kde je umístěn denní stacionář, není poskytována i pobytová služba, pak platí pouze na území hl. m. Prahy; Týdenní stacionáře; Domovy pro osoby se zdravotním postižením; Domovy pro seniory; Domovy se zvláštním režimem; Chráněné bydlení.
  • 20. 5. 2022 - 31. 7. 2022 (1. kolo uzavírky příjmu žádostí) / 30. 9. 2022 (2. kolo uzavírky příjmu žádostí) / 30. 11. 2022 – finální ukončení příjmu žádostí.
  • Oprávnění žadatelé - Poskytovatel služeb obecného hospodářského zájmu.
  • Dotace - Podíl dotace až 100 %. Výše dotace až 80 mil. Kč.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Národní plán obnovy - www.mpsv.cz
 •  
 • Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění
  • Cílem výzvy je modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění. Podporovanými aktivitami jsou:
   • Modernizace a rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo obnovitelných zdrojů nebo odpadního tepla z průmyslových procesů.
   • Rozvoj a propojování stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem dosažení úspor primární energie (tj. konkrétně výstavba nových rozvodů v rámci stávající SZTE – výstavba nových větví, ale i propojování stávajících větví).
   • Instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí tepelné energie včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií (např. řídící a zabezpečovací systémy a systémy přenosu dat).
  • 5. 5. 2022 - 5. 5. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Malé a střední podniky, velké podniky a veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu.
  • Dotace - Podíl dotace až 50 %. Výše dotace až 500 mil. Kč.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Národní plán obnovy - www.mpo.cz
 •  
 • Snížení obsahu radonu ve stavbách
  • Opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti. Těmito stavbami mohou být:
   • bytové domy
   • rodinné domy
   • školy, školská zařízení
   • budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb
  • Nutnou přílohou je doklad o výsledcích měření objemové aktivity radonu ne starší než 3 roky.
  • 21. 3. 2022 – 30. 9. 2022.
  • Oprávnění žadatelé - Vlastníci budov, tedy i obce a města.
  • Dotace - Podíl dotace až 85 %. Výše dotace min. 250 tis. Kč.
  • Ministerstvo financí ČR, Dotace z kapitoly VPS - www.mfcr.cz
 •  
 • Hospodaření s vodou v obcích
  • Výzva se zaměřuje na finanční podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Finance jsou poskytnuty v rámci Národního plánu obnovy. Podporované aktivity:
   • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž)
   • dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury)
   • podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty
   • povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady)
   • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku či splachování WC)
   • povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které budou doplňkově plnit i ekosystémové funkce
   • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu 1,0), při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu nižšího než 1,0 musí být rozdíl součinitelů odtoku větší nebo roven 0,5
   • budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5 včetně
   • výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně
  • 12. 1. 2022 - 31. 8. 2022 nebo do vyčerpání alokace.
  • Oprávnění žadatelé - Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, státní podniky a státní organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem a další.
  • Dotace až 100 % způsobilých výdajů.
  • Státní fond životního prostředí, Národní program ŽP - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Snížení emisí ze stacionárních zdrojů
  • Snížení emisí těžkých kovů a pachových látek ze stacionárních zdrojů průmyslových a dalších provozů. Cílem podpory je omezit negativní dopady na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míru obtěžování obyvatelstva zápachem. Na co lze dotaci získat:
   • Pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů – olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry).
   • Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek, jako například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení), podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu.
  • 15. 1. 2022 - 15. 1. 2023, nejpozději do vyčerpání alokace.
  • Oprávnění žadatelé - Obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, výzkumné organizace.
  • Dotace 100 tis. – 10 mil. Kč. Podíl dotace až 60 % způsobilých výdajů.
  • Ministerstvo životního prostředí, Národní program životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Energetické úspory veřejných budov
  • Státní fond životního prostředí, Národní program ŽP - www.narodniprogramzp.cz
  • Dotace 40 - 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu podle dosažených technických parametrů.
  • Oprávněný žadatel - Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, příspěvkové organizace, veřejnoprávní instituce, vysoké a další školy a školská zařízení, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem a další.
  • 1. 12. 2021 - 30. 9. 2022.
  • Výzva je primárně určena pro projekty 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí, nepodpořené z důvodu nedostatečné alokace prostředků, nicméně je možné podat i ryze nový projekt.
  • Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.
   Podporované aktivity:
   • Zateplení obvodového pláště budovy
   • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní
   • Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání)
   • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
   • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
   • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
   • Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie
   • Instalace solárně-termických kolektorů
 •  
 • Domovní čistírny odpadních vod
  • Zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. Díky dotaci lze vybudovat soustavy individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a pro budovy ve vlastnictví dané obce, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.
  • 1. 11. 2021 - 31. 12. 2023.
  • Oprávněný žadatel - Obce.
  • 150 / 300 tis. Kč dle počtu řešených EO. Míra podpory až 80 %.
  • Národní program Životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Zdroje pitné vody
  • Průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody řešící špatnou kvalitu pitné vody, nedostatečné zásoby nebo vysychající vrty. Možné využití dotace:
   • Realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.)
   • Instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.
  • 1. 11. 2021 - 31. 12. 2023.
  • Oprávněný žadatel - Obce; dobrovolné svazky obcí; obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty; zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
  • Dotace 200 tis. – 3 mil. Kč. Míra podpory až 70 %.
  • Národní program Životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Úspory energie a obnovitelné zdroje v bytových domech
  • Realizace opatření vedoucích k úsporám energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie ve stávajících bytových domech, výstavba nebo nákup nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu.
   • Oblast A – ZATEPLENÍ: V této oblasti podpory je podporována výměna výplní stavebních otvorů a zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce.
   • Oblast B – NOVOSTAVBA: V této oblasti je podporován nákup bytové jednotky v novém bytovém domě, nebo výstavba nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností.
   • Oblast C – ZDROJE ENERGIE: V této oblasti jsou podporována pouze opatření realizovaná ve stávajících dokončených bytových domech. Nejsou podporována opatření, která byla uváděna a započítána v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavební řízení nebo opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) dříve než za 2 roky po řádném dokončení bytového domu, za které je považováno datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitostí.
   • Oblast D – ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ: V této oblasti jsou podporovány místní adaptační a mitigační opatření, která napomáhají ke snížení dopadů změny klimatu.
   • Oblast podpory E – PROJEKTOVÁ PODPORA: Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy.
  • 12. 10. 2021 - 30. 6. 2025, nejpozději však do vyčerpání alokace.
  • Oprávněný žadatel - Vlastníci stávajících bytových domů, stavebníci nových bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek, nabyvatelé bytových jednotek v nových bytových domech, osoby, kterým svědčí právo stavby nového bytového domu.
  • Míra podpory až 50 %.
  • Státní fond životního prostředí, Nová zelená úsporám - novazelenausporam.cz
 •  
 • Udržitelná doprava - intergované projekty ITI
  • Dotace na podporu udržitelné dopravy. Podporované projekty:
   • Terminály a parkovací systémy: Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů.
   • Telematika pro veřejnou dopravu: Zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu.
   • Nízkoemisní a bezemisní vozidla: Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu.
   • Bezpečnost dopravy: Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší.
   • Cyklodoprava: Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.
  • Jedná se o výzvu původně ukončenou k 31. 12. 2019, nyní prodlouženou do 31. 10. 2022.
  • Oprávněný žadatel - Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.
  • Dotace 85 – 100 % celkových způsobilých nákladů dle žadatele a typu projektu.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program - www.irop.mmr.cz
 •  
 • Výsadba stromů
  • Předmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání. Dotaci mohou žadatelé čerpat na:
   • pořízení sazenic (jednotková výše dotace podle obvodu kmínku od 1 050 Kč/ks – 5 000 Kč/ks)
   • zajištění závlahy (1 000 Kč/strom)
   • zpracování odborného posudku
   • zajištění odborného dozoru (max. 10 % z celkové výše dotace) a požadované publicity
  • 2. 8. 2021 - 30. 12. 2023.
  • Oprávněný žadatel - Subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.
  • Podíl dotace až 100 %. Výše dotace: 150 tis. – 250 tis. Kč.
  • Státní fond životního prostředí ČR, Národní program ŽP - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Protipovodňová prevence
  • Zvýšení ochrany před povodněmi především v oblastech s významným povodňovým rizikem realizací technických protipovodňových opatření s prioritou opatření, která jsou identifikována v plánech pro zvládání povodňových rizik. Budou upřednostňována efektivní technická opatření vytvářející akumulační a retenční prostory (tj. zřizování, úprava a rekonstrukce poldrů včetně realizace dalších doprovodných opatření jako jsou např. zasakovací průlehy atp., zřizování a rekonstrukce vodních nádrží s vyčleněnými retenčními prostory a řízené rozlivy povodní) a dále výstavba opatření podél vodních toků v intravilánu. Bude přihlíženo k systémovému řešení protipovodňové ochrany v rámci povodí.
  • Průběžně do 31. 12. 2023.
  • Oprávněný žadatel - Obce pro aktivity B) Zřizování nových retenčních prostorů - stávající nádrže, poldry, suché nádrže atd. a C) Zvyšování průtočné kapacity a stabilizace koryt.
  • Dotace až 90 % stavebních nákladů.
  • Ministerstvo zemědělství, Dotace ve vodním hospodářství - www.eagri.cz
 •  
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení
  • Rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení.
  • 5. 5. 2022 - 30. 6. 2023
  • Oprávněný žadatel - Obce a společnosti 100% vlastněné obcí, která se nenachází na území Národních parků.
  • Výše dotace: 30 Kč na 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně. Maximální výše dotace: 4 mil. Kč pro obce do 10 000 obyvatel včetně, 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyvatel.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT - www.mpo-efekt.cz
 •  
 • Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu
  • Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti. Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe. Dotace se nevztahuje na ověření funkčnosti zavedeného systému formou certifikace, ale předpokládá se, že zavedený systém bude odpovídat požadavkům stanoveným ČSN EN 50001 nebo systémem environmentálního řízení a auditu (EMAS z anglického Eco-Management and Audit Scheme).
  • 4. 4. 2022 - 31. 8. 2022
  • Oprávněný žadatel - Veřejnoprávní právnické osoby (obec, organizační složka státu, kraj, městská část, město, městys, příspěvková organizace, státní podnik, statutární město, svazek obcí, školská právnická osoba, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení), obchodní korporace (akciová společnost, družstvo, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost).
  • Dotace až 500 tis. Kč. Podíl dotace až 90 % způsobilých výdajů.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT - www.mpo-efekt.cz

 

Připravované výzvy - MĚSTA A OBCE:

 •  
 • Přírodní zahrady pro školy a školky
  • Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a dále na podporu rozvoje lesních mateřských a základních škol v rámci školského systému ČR. Podporováno bude:
   • Vybudování a úpravy zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.
   • Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské a základní školy.
   • Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních, středních škol a vyšších odborných škol pro podporu výuky ve venkovním prostředí.
  • 3. 10. 2022 - 30. 11. 2022.
  • Oprávnění žadatelé - Obce, mateřské školy, lesní mateřské školy, dětské skupiny, základní školy, lesní základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem (např. DDM).
  • Podíl dotace: 85 %. Výše dotace: 100-500 tis. Kč.
  • Ministerstvo životního prostředí, Národní program životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití
  • Cílem programu je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů. Obsahem projektu je revitalizace brownfieldů:
   • renovace budov pro dosažení energetických úspor
   • demolice a výstavba energeticky úsporných budov
  • Není možná jen demolice nebo demolice a vybudování infrastruktury. Za způsobilé výdaje (uznatelné náklady) jsou považovány investiční a neinvestiční (demolice, opravy) výdaje přímo související s přípravou a realizací projektu. Liší se podle typu projektu (renovace/demolice a nová výstavba). U projektu renovace budou za způsobilé výdaje považovány aktivity, které z 90 % souvisí s energetickými úsporami. U projektu typu demolice a výstavba nových budov mohou být mezi způsobilé zařazeny veškeré náklady související se stavbou.
  • Plánovaná výzva; od 21. 3. 2022 podávání předběžných žádostí. Konec výzvy při výrazném přečerpání alokace, nejpozději však 31. 12. 2023.
  • Oprávněný žadatel - Města, městské části, obce a kraje.
  • Bude upřesněno ve výzvě (výše dotace)
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - www.mpo.cz
 •  
 • Předběžný harmonogram výzev Operačního programu Životní prostředí na rok 2022
OPATŘENÍ TERMÍNY VÝZVY
Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře (zvláště gastro a prádelenský provoz ve zdravotnictví, školství a sociálních službách) 07/22 - 05/23
Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy 07/22 - 05/23
Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách a veřejné infrastruktuře 07/22 - 05/23
Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a opatření zaměřených na nakládání se srážkovými vodami 09/22 - 10/23
Realizace monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů 11/22 - 04/23
Stabilizování a sanace svahových nestabilit a skalních řícení atd. 11/22 - 05/23
Investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu 09/22 - 01/23
Prevence a řízení antropogenních rizik 11/22 - 11/23
Výstavba centrální ČOV (popř. decentralizované ČOV) a výstavba/dostavba kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci 07/22 - 02/23
Výstavby/dostavby vodovodu v lokalitách, kde neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu 07/22 - 02/23
Výstavba centrální ČOV (popř. decentralizované ČOV), intenzifikace ČOV a výstavba/dostavba kanalizace; retenční nádrže a odlehčení na jednotné kanalizaci 07/22 - 10/22
Výstavba/dostavba vodovodů, zdroje vody, výstavba a intenzifikace úpraven pitné vody 07/22 - 10/22
Výstavba centrální ČOV (popř. decentralizované ČOV), intenzifikace ČOV a výstavba/dostavba kanalizace; retenční nádrže a odlehčení na jednotné kanalizaci 11/22 - 02/23
Výstavba/dostavba vodovodů, zdroje vody, výstavba a intenzifikace úpraven pitné vody 11/22 - 02/23
Kompostéry; RE-USE centra; potravinové banky; vratné nádobí a obaly 10/22 - 10/23
Sběr a svoz odpadů; nakládání s čistírenskými kaly; materiálové využití odpadů 07/22 - 10/23
Třídění a dotřiďování odpadů; energetické využívání odpadů; chemická recyklace; nakládání s nebezpečnými odpady 07/22 - 12/22
Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek 07/22 - 10/22

 

Aktuálně vyhlášené - Firmy:

 •  
 • Záruční program COVID SPORT pro podnikatele působící v oblasti sportu (ČMZRB)
  • Cílem programu je pomoci překlenout malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu krizovou ekonomickou situaci vyvolanou COVID-19. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy. Záruka COVID SPORT je poskytována v rámci programu Expanze-záruky, který je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost MPO. Úvěr je možné využít na náklady na energie, nájemné, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení materiálu, zásob a jiného drobného hmotného či nehmotného majetku, úhrada mezd zaměstnanců, další provozní výdaje (vyjma splátek jiných úvěrů či leasingu). Program je určen pro malé a střední podnikatele. Výše a poskytnutí záruk:
   • za provozní úvěr
   • výše zaručovaného úvěru max. 15 mil. Kč
   • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru
   • doba ručení až 3 roky, bez poplatků
   • s finančním příspěvkem na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč
  • 1. 2. 2021 - do vyčerpání alokace.
  • Oprávnění žadatelé - Malé a střední podniky působící v oblasti sportu.
  • Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) - www.cmzrb.cz
 •  
 • Záruční program COVID III. pro firmy zasažené koronavirem (ČMZRB)
  • Ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Zaručovaný úvěr je možné využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod. Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč. Doba ručení max. 3 roky. Výše a poskytnutí záruk:
   • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců
   • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců
  • Do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání alokace, na investice do 30. 6. 2027
  • Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) - www.cmzrb.cz

 

Aktuálně vyhlášené - OSVČ:

 • Záruční program COVID SPORT pro podnikatele působící v oblasti sportu (ČMZRB)
  • Cílem programu je pomoci překlenout malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu krizovou ekonomickou situaci vyvolanou COVID-19. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy. Záruka COVID SPORT je poskytována v rámci programu Expanze-záruky, který je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost MPO. Úvěr je možné využít na náklady na energie, nájemné, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení materiálu, zásob a jiného drobného hmotného či nehmotného majetku, úhrada mezd zaměstnanců, další provozní výdaje (vyjma splátek jiných úvěrů či leasingu). Program je určen pro malé a střední podnikatele. Výše a poskytnutí záruk:
   • za provozní úvěr
   • výše zaručovaného úvěru max. 15 mil. Kč
   • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru
   • doba ručení až 3 roky, bez poplatků
   • s finančním příspěvkem na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč
  • 1. 2. 2021 - do vyčerpání alokace, na investice do  30. 6. 2027
  • Oprávnění žadatelé - Malé a střední podniky působící v oblasti sportu.
  • Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) - www.cmzrb.cz

 

Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 29.8.2022