Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Avízo: 7.výzva MAS Vladař - IROP 2 Veřejná prostranství

Aktivita - Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí

MAS Vladař plánuje vyhlásit v březnu 2024 další výzvu v PO 2021 - 2027: 7. Výzva MAS Vladař - Opatření 2 - IROP 2 Veřejná prostranství_I.

 

Termín vyhlášení výzvy: KVĚTEN 2024

Termín otevření výzvy: ŘÍJEN 2024

Termín ukončení výzvy: LEDEN 2025

Typ regionu: MRR (méně rozvinutý region)

 

Alokace výzvy:

 • 8.421.052,64 Kč (CZV = 100%)
 • minimální výše CZV na projekt 500.000,00 Kč
 • maximální výše CZV na projekt 1.500.000,00 Kč

 

Způsobilé výdaje projektu:

 • Při financování projektu bude využita paušální sazba ve výši 7 % na paušální náklady
 • Způsobilé výdaje se dělí na:
  • přímé výdaje, které musí být doloženy daňovými, účetními či dalšími doklady dle kapitoly 4.2.5 Specifických pravidel a na jejichž základě dojde k výpočtu paušálních nákladů
  • nepřímé, paušální náklady, jejichž výše je stanovena za pomoci paušální sazby a které není potřeba prokazovat daňovými, účetními či dalšími doklady
  • náklady, na jejichž financování je použita paušální sazba, nelze zahrnout mezi přímé výdaje projektu
 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a specifického cíle
 • musí přímo souviset s realizací projektu
 • musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2021 do data ukončení realizace projektu uvedeného Rozhodnutí/Stanovení výdajů
 • musí být doloženy průkaznými doklady

 

Hlavní podporované aktivity:

 • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu (modrou a zelenou složku) a opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí
 • revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství
 • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch

Podpora je zaměřena na veřejná prostranství podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jejich vznik či úpravu ve vazbě na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu. Podporována budou například náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, volně dostupné vnitrobloky, náplavky:

 • VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
 • VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
 • TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
 • ZELENÁ INFRASTRUKTURA
 • DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

 

Soulad se schválenou SCLLD MAS Vladař - SC 1.1, opatření IROP 2 Veřejná prostranství:

Specifický cíl strategie:

Specifický cíl 1.1

O všechny občany MAS Vladař se dobře starají vybavené obce a otevřené obecní úřady. Technické vybavení obcí umožňuje zajistit chybějící komerční služby jakož i řádnou péči o veřejné prostranství v obci i blízkém okolí.

Opatření SC 1.1

1.1.4 - Síť atraktivních míst pro setkávání

 

potřebné odkazy:

Vazba na výzvu IROP - 73. výzva IROP - Veřejná prosranství - SC 5.1 (CLLD)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, aktivita "Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí"

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - verze 3, platná od 14. 8. 2023

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP -  andrea.nipauerova@vladar.cz

(Konzultační hodiny v rámci výzev IROP: PO, ÚT, v čase od 8.30 - 13.00 hod

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 24.4.2024