Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Území MAS Vladař
Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Přehled nástrojů podpory pro obce a podniky - listopad 2022

ZPRAVODAJ Ústeckého kraje listopad 2022 - přehled aktuálně vyhlášených výzev a nově připravovaných výzev pro rok 2022.

Vážení.

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny základní informace o jednotlivých výzvách, které jsou zaměřeny pro města, obce a podniky. Bližší specifikace, podmínky, kontakty naleznete především na jednotlivých webových odkazech, uvedených vždy v posledním řádku u jednotlivých výzev (poskytovatel / program).

Aktuálně vyhlášené výzvy - MĚSTA A OBCE:

 • Sanace svahových nestabilit - NOVÉ
  • Obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů. Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“. Stabilizování a sanace skalních řícení ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, která jsou evidována a kategorizována v „Registru svahových nestabilit“.
  • 16. 11. 2022 - 31. 5. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Obce, dobrovolné svazky obcí, spolky, obecně prospěšné společnosti, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající.
  • Dotace - Míra dotace max. 80 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby - NOVÉ
  • Výzva je zaměřena na navýšení stávající kapacity vozového parku a zkvalitnění materiálně technické základny sociálních služeb, a to zaváděním inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové a bezuhlíkové dopravy – elektromobility silničních vozidel. Pro terénní a ambulantní služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, bude podporován nákup nízkoemisních elektromobilů a bezemisních vozidel s hybridním pohonem typu plug-in. Typ podporovaných vozidel: M1 (os.), M2, M3 do 7,5 t včetně (minibus), N1 (nákl. do 3,5t).
  • 23. 11. 2022 - 28. 2. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Kraj, obec, městys, město, statutární město, městský obvod, dobrovolný svazek obcí a jimi zřizované organizace, příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje), další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec, a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl, další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat kraj, a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl, organizační složky státu, spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církve, církevní organizace a církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy.
  • Dotace - Minimální výše dotace na projekt 250 tis. Kč bez DPH a maximální výše na projekt je 5,36 mil. Kč bez DPH. Maximální výše dotace na jedno elektrovozidlo: 1 072 000 Kč. Maximální výše dotace na jedno plug-in vozidlo: 800 000 Kč. Podíl dotace 100 %.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Národní plán obnovy - www.mpsv.cz
 •  
 • Zpracování místní energetické koncepce - NOVÉ
  • Dotace je určena na zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí. Místní energetická koncepce by tak měla být dokumentem, podle něhož by místní samospráva měla postupovat při komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energie v příslušné lokalitě nebo také při dílčích řešeních v rámci jejích jednotlivých částí. Místní energetickou koncepci je možné vytvořit pro jednotlivé obce nebo města a také pro dobrovolné svazky obcí v případě, že jde o několik obcí, u kterých lze zpracovávat místní energetickou koncepci dohromady.
  • 1. 12. 2022 - 30. 5. 2023
  • Oprávěnní žadatelé - Veřejnoprávní právnické osoby – obec, městská část, město, městys, statutární město, svazek obcí.
  • Dotace - Výše a podíl dotace dle velikosti obce:
   - Obce a DSO do 5 000 obyvatel: 400 tis. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů 90 %
   - Obce a DSO do 10 000 obyvatel: 450 tis. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů 80 %
   - Obce a DSO nad 10 000 obyvatel: 500 tis. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů 70 %
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT - www.mpo-efekt.cz
 •  
 • Bezpečnost chodců a cyklistů - NOVÉ
  • Dotace na podporu výstavby, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy. Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu:
   - výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
   - zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.
  • 14. 11. 2022 - 31. 12. 2027
  • Oprávnění žadatelé - Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, Ředitelství silnic a dálnic ČR.
  • Dotace - Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt není stanovena. Podíl dotace 85 %.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program - www.irop.cz nebo www.vladar.cz
  • 53. výzva IROP - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (ITI) - SC 6.1 (MRR, PR), tato výzva je určena pro méně rozvinuté regiony a průběžné regiony
 •  
 • Odkup a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací - NOVÉ
  • Podpora odkupu vlastnických práv k vodohospodářské infrastruktuře za účelem jejího scelování a snížení vysoké atomizace vlastnické struktury oboru vodovodů a kanalizací. Program bude podporovat odkup vlastnických práv k vodovodům a kanalizacím (viz § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem dosažení scelení majetku a převedení vlastnických práv pod kontrolu měst a obcí České republiky.
  • 2. 1. 2023 - 30. 9. 2025
  • Oprávnění žadatelé - Obce, svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji, vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí
  • Dotace - ve výši 30 % z nejnižší ceny vzešlé z porovnání cen: znalecký posudek (zajistí žadatel) ceny pořizovaného infrastrukturního majetku, pořizovací (aktualizovaná) cena objektů, sjednaná cena dle kupní smlouvy (tržní cena).
  • Ministerstvo zemědělství ČR - www.eagri.cz
 • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 •  
 • eGovernment
 •  
 • Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
  • 6. 10. 2022 - 29. 9. 2023.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
 •  
 • Muzea
 •  
 • Vozidla pro veřejnou dopravu
 •  
 • Transformace pobytových sociálních služeb
  • 25. 10. 2022 - 10. 2. 2025
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Sociální služby (ITI)
 •  
 • Infrastruktura pro nemotorovou dopravu
 •  
 • Energetická konzultační a informační střediska
  • 20. 10. 2022 - 6. 10. 2023
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT - www.mpo-efekt.cz
 •  
 • Základní školy
 •  
 • Sociální bydlení
 •  
 • Sociální služby
 •  
 • Rozvoj knihoven
 •  
 • Rekultivace starých skládek
  • 7. září 2022 - 18. listopadu 2023
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 • .
 • Srážkové vody a opatření proti povodním
  • 14. září 2022 – 31. října 2023
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Sanace lokalit s ekologickou záteží
  • 7. září 2022 - 18. ledna 2023
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Mateřské školy
 •  
 • Třídění a dotřiďování odpadů
  • 7. 9. 2022 - 30. 12. 2022
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
  • 24. 8. 2022 - 31. 5. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách
  • 24. 8. 2022 - 31. 5. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Veřejné budovy v pasivním standardu
  • 24. 8. 2022 - 31. 5. 2023.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Stacionární zdroje znečišťování ovzduší
  • 17. 8. 2022 - 31. 7. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Systémy pro posuzování znečištění ovzduší
  • 17. 8. 2022 - 31. 7. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Udržitelné nakládání s odpady
  • 7. 9. 2022 - 31. 12. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Vodovodní přivaděče, vodovodní řady
  • 15. 8. 2022 - 28. 2. 2023.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Čistírny odpadních vod a kanalizace
  • 15. 8. 2022 - 28. 2. 2023.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé
  • 24. 8. 2022 - 8. 12. 2023
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Sociální začleňování ve vyloučených lokalitách
  • 29. 8. 2022 - 8. 12. 2023
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Knihovny
 •  
 • Podpora sociálního bydlení
  • 30. 6. 2022 - 30. 5. 2023
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití
  • 30. 6. 2022 - 30. 5. 2023
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu - www.mpo.cz
 •  
 • Ekomobilita pro obce
  • 6. 6. 2022 - 15. 12. 2023.
  • Ministerstvo životního prostředí, národní program životního prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Výstavba pro obce
  • Průběžná do vyčerpání alokace.
  • Státní fond podpory investic - www.sfpi.cz
 •  
 • Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění
  • 5. 5. 2022 - 5. 5. 2023
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Národní plán obnovy - www.mpo.cz
 •  
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení
  • 5. 5. 2022 - 30. 6. 2023
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT - www.mpo-efekt.cz
 •  
 • !!!Snížení emisí ze stacionárních zdrojů
  • 15. 1. 2022 - 15. 1. 2023, nejpozději do vyčerpání alokace.
  • Ministerstvo životního prostředí, Národní program životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Domovní čistírny odpadních vod
  • 1. 11. 2021 - 31. 12. 2023.
  • Oprávněný žadatel - Obce.
  • Národní program Životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Zdroje pitné vody
 •  
 • Úspory energie a obnovitelné zdroje v bytových domech
  • 12. 10. 2021 - 30. 6. 2025, nejpozději však do vyčerpání alokace.
  • Státní fond životního prostředí, Nová zelená úsporám - novazelenausporam.cz
 •  
 • Výsadba stromů
  • 2. 8. 2021 - 30. 12. 2023.
  • Státní fond životního prostředí ČR, Národní program ŽP - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Protipovodňová prevence
  • Průběžně do 31. 12. 2023.
  • Ministerstvo zemědělství, Dotace ve vodním hospodářství - www.eagri.cz

 

Připravované výzvy - MĚSTA A OBCE:

 •  
 • Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití
  • Cílem programu je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů.
  • Obsahem projektu je revitalizace brownfieldů - renovace budov pro dosažení energetických úspor, demolice a výstavba energeticky úsporných budov
  • Není možná jen demolice nebo demolice a vybudování infrastruktury. Za způsobilé výdaje (uznatelné náklady) jsou považovány investiční a neinvestiční (demolice, opravy) výdaje přímo související s přípravou a realizací projektu. Liší se podle typu projektu (renovace/demolice a nová výstavba). U projektu renovace budou za způsobilé výdaje považovány aktivity, které z 90 % souvisí s energetickými úsporami. U projektu typu demolice a výstavba nových budov mohou být mezi způsobilé zařazeny veškeré náklady související se stavbou.
  • Plánovaná výzva; od 21. 3. 2022 podávání předběžných žádostí. Konec výzvy při výrazném přečerpání alokace, nejpozději však 31. 12. 2023.
  • Oprávněný žadatel - Města, městské části, obce a kraje.
  • Bude upřesněno ve výzvě (výše dotace)
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - www.mpo.cz

Aktuálně vyhlášené - Firmy:

 •  
 • Záruční program COVID SPORT pro podnikatele působící v oblasti sportu (ČMZRB)
  • 1. 2. 2021 - do vyčerpání alokace.
  • Oprávnění žadatelé - Malé a střední podniky působící v oblasti sportu.
  • Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) - www.cmzrb.cz

 

UZAVŘENÉ výzvy z důvodu vyčerpání alokace:

 • Přírodní zahrady pro školy a školky
  • 3. 10. 2022 - 30. 11. 2022 / Výzva byla dne 3. 10. 2022 uzavřena z důvodu vyčerpání alokace.
  • Ministerstvo životního prostředí, Národní program životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz

 

Připravované výzvy:

 

 Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 8.12.2022