Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař 9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5) 11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5) 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

UKONČEN PŘÍJEM žádostí - výzva č. 9., 10., 11. MAS Vladař

Dne 30.9.2019 v 10:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 9.výzva MAS Vladař – IROP 5 (MŠ), 10.výzva MAS Vladař - IROP 5 (ZŠ), 11.výzva MAS Vladař - IROP 5 (VOŠ a SOŠ)

9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5)

Do 9. výzvy MAS Vladař nebyla ze strany žadatelů zaregistrována žádná žádost o podporu. MAS Vladař bude nyní řešit možnosti využití alokace této výzvy a to ve výši "CV" 2.631.578,94 Kč. O tom jakým způsobem bude využita zbývající alokace výzvy fiše IROP 5, budeme opět informovat prostřednictvím našich webových stránek MAS Vladař.

 

10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)

Na základě přijatých žádostí o podporu byl sestaven seznam přijatých žádostí, v kterém zatím naleznete všeobecné ifnormace, kolik bylo přijato žádostí do systému MS 2014+, respektive, kolik žadatelů podalo svoji žádost o podporu. Dále jsou zde uvedeny základní specifika přijatých žádostí, jako je registrační číslo žádosti, název projektu, název žadatele a CZV (celkové způsobilé výdaje žádosti). Níže uvádíme potřebné informace pro žadatele, jak nyní bude MAS Vladař postupovat po ukončeném příjmu žádostí.

Do 10. výzvy MAS Vladař, která byla zacílena na aktivitu pro základní školy bylo podáno celkem 9 žádostí o podporu. Do celého procesu hodnocení žádostí o podporu bude tedy zařazeno celkem 9 žádostí o podporu. Více informací uvádí již samotný dokument "Seznam přijatých žádostí o podporu" - viz. příloha tohoto článku.

 

11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5)

Na základě přijatých žádostí o podporu byl sestaven seznam přijatých žádostí, v kterém zatím naleznete všeobecné ifnormace, kolik bylo přijato žádostí do systému MS 2014+, respektive, kolik žadatelů podalo svoji žádost o podporu. Dále jsou zde uvedeny základní specifika přijatých žádostí, jako je registrační číslo žádosti, název projektu, název žadatele a CZV (celkové způsobilé výdaje žádosti). Níže uvádíme potřebné informace pro žadatele, jak nyní bude MAS Vladař postupovat po ukončeném příjmu žádostí.

Do 11. výzvy MAS Vladař, která byla zacílena na aktivitu pro střední a vyšší odborné školy byla podána celkem 1 žádost o podporu, která bude tedy zařazena do celého procesu hodnocení. Více informací uvádí již samotný dokument "Seznam přijatých žádostí o podporu" - viz. příloha tohoto článku.

 

JAK NYNÍ BUDE MAS Vladař postupovat po ukončeném příjmu žádostí

Jako 1. administrativní krok bude zahájeno hodnocení FNaP (hodnocení formální náležitosti a přijatelnosti projektu), které bude zahájeno nejpozději do 5 PD (pracovních dní) po ukončení příjmu žádostí v systému MS 2014+. Celková délka hodnocení FNaP je 15 PD po ukončení příjmu žádostí v systému MS 2014+. Žadatelé po ukončení FNaP budou o výsledku informováni v formou depeše a to přes systém MS 2014+.

Po úspěšném hodnocení FNaP bude zahájen 2. administrativní krok a to věcné hodnocení, kdy celková délka věcného hodnocení je 20 PD (lhůta začíná běžet následující den od ukončení FNaP). Po úspěšném ukončení věcného hodnocení bude zahájen 3. administrativní krok a to výběr projektů, tedy schválení seznamů projektů, které budou doporučeny nebo nedoporučeny k financování a dále schválení seznamů náhradních projektů, celková délka hodnocení je 20 PD (lhůta začíná běžet následující den od ukončení věcného hodnocení).

 

Výtah informací ze směrnice č. 01 "Interní postupy MAS Vladař o.p.s. pro hodnocení a výběr projektů, ošetření zamezení střetu zájmů / Operační program IROP", "kapitola č. 4.1. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti":

  1. V případě, že v průběhu hodnocení žádosti dojde k nesplnění jednoho či více NAPRAVITELNÝCH kritérií bude žadatel vyzván k doplnění žádosti o podporu, lhůta na doplnění požadovaných informací je 5 PD od data doručení požadavku v systému MS 2014+ (za doručení požadavků je považováno odeslání depeše s výzvou k doplnění). Po doplnění požadovaných informací ze strany žadatele hodnotitel zpracuje novou verzi hodnocení, u kritérií nedotčených změnami budou převzata hodnocení z původního hodnoticího posudku, u ostatních kritérií se provede nové hodnocení, hodnotitel může vyzvat žadatele k doplnění žádosti o podporu maximálně dvakrát (kdy délka lhůty je opět 5 pracovních dnů od data doručení depeše žadateli), pokud žadatel ani po opakované výzvě nepodá doplněnou žádost o podporu splňující všechna kritéria, a nevyužije ani možnosti zaslání písemné depeše o prodloužení stanovené lhůty k doplnění žádosti o podporu, je hodnocení ukončeno a projektový manažer IROP zasílá žadateli interní depeší informaci o vyřazení projektu z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí.
  2. Lhůty pro posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu se pozastavují do doby, než žadatel zašle doplňující informace.
  3. žadatel může v odůvodněných případech písemně depeší požádat o prodloužení lhůty doplnění žádosti o podporu, které je možné využít jak u první tak i u druhé výzvy k doplnění žádosti o podporu. Aby bylo možné tuto žádost vyhodnotit před vypršením lhůty na doplnění žádosti o podporu, doporučuje MAS Vladař podat žádost alespoň 1 pracovní den před vypršením lhůty. Lhůtu pro doplnění žádosti o podporu lze prodloužit maximálně o 5 pracovních dní. Prodloužení lhůty je žadateli odesláno interní depeší jako odpověď na doručenou žádost o prodloužení lhůty
  4. v případě nesplnění jednoho kritéria s příznakem NENAPRAVITELNÉ musí být žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení a nemůže být již provedeno věcné hodnocení, u těchto žádostí, které nesplnily podmínky kontroly přijatelnosti, bude do 5 pracovních dnů od ukončení kontroly přijatelnosti odesláno rozhodnutí s odůvodněním, že byla žádost vyřazena z administrace
  5. Lhůta pro věcné hodnocení začíná běžet následující den od zaslání informace o ukončeném hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti členům Výběrové komise MAS

 

V případě Vašich dotazů či dalších informací, kontakujte projektového manažera IROP: p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz nebo na telefonním čísle: 724 168 451.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 2.10.2019