Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

Avízo: 14.výzva MAS Vladař-IROP

Ke stažení:

Stáhnout vše

AKTUALIZACE ke dni 19. 5. 2020 - !!! došlo pouze ke změně pořadového čísla vyhlášení výzvy místo 15. výzva bude zařazena jako 14. výzva IROP 4 !!!

 

Vážení žadatelé, příjemci.

MAS Vladař plánuje vyhlásit v jarním období, tedy ve 2. čtvrtletí roku 2020 tuto výzvu:

VÝZVA č.14. IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

aktivita:

  • Vznik nového sociálního podniku - založení nového podnikatelského subjektu, rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti o podporu není sociálním podnikem, a to o nový předmět podnikání nebo o nově zřízenou živnost nebo o nový obor činnosti v rámci živnosti volné
  • Rozšíření podniku - v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb nebo rozšíření prostorové kapacity podniku nebo zavedení nových technologií výroby nebo zefektivnění procesů v podniku
  • Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ - realizací projektu vznikne nová podnikatelská aktivita nebo dojde k rozšíření podniku. V případě rozšíření existujících aktivit může jít o rozšíření nebo inovaci stávajícího oprávnění k podnikání nebo o získání nového oprávnění k podnikání

Cílem je podpořit podnikatelské prostředí zohledňující potřeby a specifika cílových skupin při jejich začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti regionu.

Výzva bude zaměřena na:

Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků – podpora je cílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, jedná se o aktivity, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí, vhodné je provázání investičních potřeb s aktivitami, které v této oblasti budou realizovány prostřednictvím OP Zaměstnanost.
Bude podporován nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání, podpora nemůže být chápana pouze jako dotace na zřízení pracovních míst pro znevýhodněné zaměstnance, ale jde o investiční podporu vznikajících a udržitelných podnikatelských aktivit, které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncept a principy sociálního podnikání.

Termín vyhlášení výzvy: duben / květen 2020

Termín ukončení výzvy: červenec / srpen 2020

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.

potřebné odkazy:

Výzva č.65 / IROP / integrované projekty CLLD - Sociální podníkání: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-65-socialni-podnikani-integrovane-projekty

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce: https://irop.mmr.cz/getmedia/41ab2a0d-dc1e-46d1-b0f2-bd474e1b9078/Specificka-pravidla-socialni-podnikani-CLLD_65_1-1.pdf.aspx?ext=.pdf

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce: https://irop.mmr.cz/getmedia/aa46a530-ad02-4714-924d-ed7fdf27a7ca/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP -  andrea.nipauerova@vladar.cz

(Konzultační hodiny v rámci výzev IROP: PO, ÚT, v čase od 8.30 - 13.00 hod., v kanceláři MAS Vladař, Masarykovo náměstí 22, Podbořany)

Aktuality k tématu Avízo: 14.výzva MAS Vladař-IROP:

© MAS Vladař 2016