Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5) 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1) 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4) Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

IROP - ZMĚNA zadávání data u VÝCHOZÍ hodnoty INDIKÁTORU

V návaznosti na 11. revizi dokumentu Obecná pravidla pro žadatele a přjemce, které mají platnost od 15.5.2018, je nutné věnovat všem změnám ZE STRANY ŽADATELŮ POZORNOST.

Již jsme Vás informovali 16.5.2018, že došlo k revizi dokumentu "Obecných pravidel pro žadatele a příjemce" ze strany řídícího orgánu integrovaného regionálního operačního programu (ŘO IROP). Revize se týkala nejen kapitol tohoto dokumentu, ale také povinných příloh. Je tedy nutné, aby ŽADATELÉ a ADMINISTRÁTOŘI zpracování žádostí těmto změnám opravdu věnovali POZORNOST.

 

Tato revize a dodržení uvedených podmínek se týká za MAS Vladař až vyhlášených výzev po datu uvedené revize, což je tedy od 16.5.2018, kdy se nyní jedná již o 6. výzvu MAS Vladař:

 

U současně vyhlášených a otevřených výzev před datem 15.5.2018, se žadatelé řídí obecnými pravidly pro žadatele a příjemce s platnou 1.10 verzí s datem 27.10.2017, pouze zatím s jedinou výjimkou, která se bude vztahovat jen na žadatele, kteří budou vyzváni na doplnění či přepracování žádosti o podporu v součinnosti s probíhajícím procesem hodnocení přijatých žádostí FNaP (formální hodnocení a přijatelnost projketu) za MAS Vladař. V tomto případě bude nutné, aby žadatel při zpětném vkládání dat již nastavil nově hodnoty v datové položce s názvem !!! "Datum výchozí hodnoty indikátoru" na nově požadovanou hodnotu = datum se musí rovnat datu podání žádosti o podporu nebo mu musí předcházet !!! Pokud nebude datum nastaveno dle nových podmínek, NEPŮJDE žadateli žádost o podporu opětovně ZFINALIZOVAT. Jedná se o tyto výzvy:

Galerie :

Článek vyšel : 24.5.2018