Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Přehled nástrojů podpory pro obce a podniky - duben 2023

ZPRAVODAJ Ústeckého kraje duben 2023 - přehled aktuálně vyhlášených výzev a nově připravovaných výzev pro rok 2023.

Vážení.

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny základní informace o jednotlivých výzvách, které jsou zaměřeny pro města, obce a podniky. Bližší specifikace, podmínky, kontakty naleznete především na jednotlivých webových odkazech, uvedených vždy v posledním řádku u jednotlivých výzev (poskytovatel / program).

Aktuálně vyhlášené výzvy - MĚSTA A OBCE:

 •  
 • Rozvoj obcí do 3000 obyvatel - NOVÉ
  • Cílem je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel (včetně), s důrazem na obce do 1 500 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru, zejména v hospodářsky a sociálně ohrožených územích a ve strukturálně postižených krajích. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.
  • 2. 5. 2023 - 5. 6. 2023
  • oprávnění žadatelé - Obec do 3 000 obyvatel včetně. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce.
  • Dotace - Výše podpory: 500 tisíc - 10 mil. Kč. Podíl dotace 50% (komunikace) / 80% (budovy)
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - www.mmr.cz
 •  
 • Místní komunikace v obcích se 3-10 tis. obyvatel - NOVÉ
  • Cílem výzvy je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, s důrazem na obce do 9 tis. obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru, zejména v hospodářsky a sociálně ohrožených území a ve strukturálně postižených krajích. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.
  • 2. 5. 2023 - 5. 6. 2023
  • oprávnění žadatelé - Obec, která má 3 001 – 10 000 obyvatel. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce
  • Dotace - Výše dotace 500 tis. – 10 mil. Kč. Podíl dotace 50 %
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - www.mmr.cz
 •  
 • Výstavba nájemních bytů - NOVÉ
  • Financování výstavby nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné. Účelem podpory je podpořit zvýšení kapacit nájemního bydlení v České republice, a tím přispět k řešení současné krize v oblasti bydlení.
  • Průběžná výzva od 15. 5. 2023 do vyčerpání alokace
  • oprávnění žadatelé - Všechny právnické osoby
  • Dotace - Podpora je poskytována formou dotace, zvýhodněného úvěru nebo kombinací dotace a zvýhodněného úvěru, přičemž:
   - Dotace může být poskytnuta až do výše 25 % celkových způsobilých nákladů.
   - Úvěr může být poskytnut až do výše 90 % celkových způsobilých nákladů.
   Celková podpora při kombinaci dotace a úvěru být poskytnuta až do výše 90 % celkových způsobilých nákladů. Přičemž dotace může být maximálně 25 %.
   Výše podpory na 1 projekt:
   - úvěr až do výše 111,6 mil. Kč;
   - dotace až do výše do 31 mil. Kč;
   - kombinace dotace až do výše 31 mil. Kč a úvěr až do výše 80,6 mil. Kč
  • Státní fond podpory investic - www.sfpi.cz
 •  
 • Zelená infrastruktura (ITI) - NOVÉ
  • Revitalizace, modernizace a dostupnost stávajících veřejných prostranství ve vazbě na zelenou infrastrukturu. Podporované aktivity:
   - zkvalitnění veřejného prostranství a ekosystémových služeb;
   - revitalizace, modernizace a dostupnost stávajících veřejných prostranství ve vazbě na zelenou infrastrukturu;
   - revitalizace a úprava nevyužívaných ploch, vznik a dostupnost nového veřejného prostranství ve vazbě na zelenou infrastrukturu
  • 9. 5. 2023 – 31. 12. 2027
  • oprávnění žadatelé - Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, jejich organizace a další
  • Dotace - Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt není stanovena. Podíl dotace 85-100 % dle kategorie žadatele.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program - www.irop.cz nebo www.vladar.cz
  • 77. výzva IROP - Zelená infrastruktura - SC 2.2 (ITI)
 •  
 • Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb - NOVÉ
  • Dotace pro ambulantní a terénní služby sociální péče, kde bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb. Pro ambulantní a terénní služby sociální péče, kde bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.
  • 14. 4. 2023 – 15. 11. 2023
  • oprávnění žadatelé - Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, jejich organizace, NNO a další
  • Dotace - Dotace 1-30 mil. Kč
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - www.mpsv.cz
 •  
 • Budování kapacit dětských skupin - NOVÉ
  • Zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách zřízených dle zákona č. 247/2014 Sb., zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Za novou dětskou skupinu se nepovažuje situace, kdy byla na daném místě před realizací předkládaného projektu dětská skupina již evidována a evidence byla zrušena, a to bez ohledu na subjekt provozovatele. Podporované aktivity:
   - nákup nemovitostí včetně pozemků;
   - výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny.
  • 14. 4. 2023 – 15. 11. 2023
  • oprávnění žadatelé - Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, jejich organizace a další
  • Dotace - Dotace 1-25 mil. Kč. Podpora ve výši 100 %
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - www.mpsv.cz
 •  
 • Multimodální osobní doprava - NOVÉ
  • Dotace na podporu udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. Podporované aktivity:
   - výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu;
   - výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R);
   - realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací.
  • 3. 5. 2023 – 26. 4. 2024
  • oprávnění žadatelé - Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, jejich organizace, dopravci
  • Dotace - Výše podpory 3-75 mil. Kč
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program - www.irop.cz nebo www.vladar.cz
  • 68. výzva IROP - Multimodální doprava - SC 6.1 (MRR)
 •  
 • Architektonické a urbanistické soutěže obcí - NOVÉ
  • Podpora uspořádání architektonických a urbanistických soutěží, a to dotováním části nákladů na ceny a odměny.
   Předmětem soutěže jsou návrhy:
   - staveb veřejného občanského vybavení a veřejných prostranství (včetně změn dokončených staveb a veřejných prostranství)
   - ostatních staveb veřejné infrastruktury (včetně změn dokončených staveb)
   - staveb pro bydlení na pozemcích ve vlastnictví žadatele (včetně změn dokončených staveb)
   - koncepcí území (pro následné zadání územní studie, územního plánu či regulačního plánu pořizovaného obci)
  • 31. 3. 2023 – 31. 5. 2023
  • oprávnení žadatelé - obce
  • Dotace - 50 % souhrnné výše cen a odměn jedné soutěže, max. 400 tis. Kč na jednu soutěž
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - www.mmr.cz
 •  
 •  
 • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 •  
 • Příprava územních plánů
  • 14. 3. 2023 – 31. 10 2023
  • Dotace
   • Aktivita 1: dotace až 80 %, max. 50 tis. Kč.
    Aktivita 2: dotace až 90 %, max. 250 tis. Kč.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, program Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ - www.mmr.cz
 •  
 • Úsporné projekty na veřejných budovách
  • 3. 4. 2023 – 1. 3. 2024
  • Dotace - Vypočítává se dle dosažených energetických úspor.
  • Státní fond životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Bezmotorová doprava pro MAS
  • 14. 3. 2023 – 31. 12. 2027
  • Dotace - Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 500 000 Kč, maximální výše bude stanivena až ve výzvě MAS
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program - 60. výzva IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD)
 •  
 • Vybudování dětských skupin
  • 17. 3. 2023 – 30. 9. 2023
  • Dotace - Způsobilé výdaje projektu 627 tis. – 7,4 mil. Kč. Podíl dotace: 75-100 %
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Operační program Zaměstnanost plus - www.efcr.cz
 •  
 • Cyklostezky a cyklopruhy
  • 5. 3. 2023 – 30. 6. 2023
  • Dotace - Podíl dotace: 85 %
  • Státní fond dopravní infrastruktury ČR - www.sfdi.cz
 •  
 • Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu
  • 30. 3. 2023 – 30. 6. 2023
  • dotace - Výše podpory: max. 400 tis. Kč. Podíl dotace: 80 %
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT III - www.mpo-efekt.cz
 •  
 • Konektivita škol
  • 15. 2. 2023 – 31. 12. 2023
  • Dotace - Výše podpory: 500 tis. Kč - 30 mil. Kč na jednu podpořenou školu / školské zařízení. Podíl dotace: 85 % z celkových způsobilých výdajů
  • Státní fond životního prostředí, Operační program Spravedlivá transformace - www.opst.cz
 •  
 • Odborné učebny středních škol
  • 15. 2. 2023 – 31. 12. 2023
  • Dotace - Výše podpory: 900 tis. Kč - 350 mil. Kč na jednu podpořenou školu / školské zařízení. Podíl dotace: 85 % z celkových způsobilých výdajů
  • Státní fond životního prostředí, Operační program Spravedlivá transformace - www.opst.cz
 •  
 • Inovativní projekty oběhového hospodářství
  • 15. 2. 2023 – 31. 7. 2023
  • Dotace - Výše podpory: 8-500 mil. Kč
  • Státní fond životního prostředí, Operační program Spravedlivá transformace - www.opst.cz
 •  
 • Standardizace územních plánů
  • 28. 2. 2023 – 19. 2. 2025
  • Dotace - Celkové způsobilé výdaje projektu: minimální výše není stanovena, maximálně až 780 000 Kč. Výše dotace dle typu aktivity. Podíl dotace až 85 %.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operaační program - www.mmr.cz
 •  
 • Paliativní péče
  • 17. 3. 2023 – 28. 2. 2025
  • Dotace
   • Aktivita A: 0,5-1,5 mil. Kč
   • Aktivita B: 0,5-4 mil. Kč
   • Aktivita C: 1-9 mil. Kč
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program - www.mmr.cz
 •  
 • Veřejné budovy v pasivním standardu (fázové projekty)
  • 3. 2. 2023 – 15. 6. 2023
  • Dotace - Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 800 mil. Kč
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Podpora obcí v národních parcích
  • 23. 1. 2023 - 31. 7. 2023
  • Dotace - Výše dotace dle typu aktivity. Podíl dotace až 85 %.
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní program Životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Průzkum kontaminace životního prostředí
  • 1. 2. 2023 - 31. 5. 2023
  • Dotace - Podíl dotace až 85 %.
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině
  • 18. 1. 2023 - 20. 9. 2023.
  • Dotace - Míra financování činí v aktivitě 1.3.1.4 max. 85 % z celkových způsobilých výdajů s výjimkou realizace projektů vyplývajících ze studie systému sídelní zeleně, u kterých míra podpory činí max. 95 %. V aktivitě 1.3.1.5 činí míra financování max. 100 %.
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Pakt starostů pro klima a energii
  • 23. 1. 2023 - 5. 6. 2023
  • Dotace - Výše dotace 250 tis. – 2 mil. Kč. Podíl dotace u aktivit a) a b) 80 %, u aktivity c) 50 %.
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní program Životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Vozidla pro veřejnou dopravu (ITI)
 •  
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (ITI)
 •  
 • Muzea (ITI)
 •  
 • Sanace svahových nestabilit
  • 16. 11. 2022 - 31. 5. 2023
  • Dotace - Míra dotace max. 80 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Zpracování místní energetické koncepce
  • 1. 12. 2022 - 30. 5. 2023
  • Dotace - Výše a podíl dotace dle velikosti obce:
   • Obce a DSO do 5 000 obyvatel: 400 tis. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů 90 %
   • Obce a DSO do 10 000 obyvatel: 450 tis. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů 80 %
   • Obce a DSO nad 10 000 obyvatel: 500 tis. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů 70 %
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT - www.mpo-efekt.cz
 •  
 • Bezpečnost chodců a cyklistů
 •  
 • Odkup a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací
  • 2. 1. 2023 - 30. 9. 2025
  • Dotace - ve výši 30 % z nejnižší ceny vzešlé z porovnání cen: znalecký posudek (zajistí žadatel) ceny pořizovaného infrastrukturního majetku, pořizovací (aktualizovaná) cena objektů, sjednaná cena dle kupní smlouvy (tržní cena).
  • Ministerstvo zemědělství ČR - www.eagri.cz
 •  
 • Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
  • 6. 10. 2022 - 29. 9. 2023.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
 •  
 • Vozidla pro veřejnou dopravu
 •  
 • Transformace pobytových sociálních služeb
  • 25. 10. 2022 - 10. 2. 2025
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Sociální služby (ITI)
 •  
 • Infrastruktura pro nemotorovou dopravu
 •  
 • Energetická konzultační a informační střediska
  • 20. 10. 2022 - 6. 10. 2023
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT - www.mpo-efekt.cz
 •  
 • Sociální bydlení
 •  
 • Sociální služby
 •  
 • Rozvoj knihoven
 •  
 • Rekultivace starých skládek
  • 7. září 2022 - 18. listopadu 2023
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Srážkové vody a opatření proti povodním
  • 14. září 2022 – 31. října 2023
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Mateřské školy
 •  
 • Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
  • 24. 8. 2022 - 31. 5. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách
  • 24. 8. 2022 - 31. 5. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Veřejné budovy v pasivním standardu
  • 24. 8. 2022 - 31. 5. 2023.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Stacionární zdroje znečišťování ovzduší
  • 17. 8. 2022 - 31. 7. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Systémy pro posuzování znečištění ovzduší
  • 17. 8. 2022 - 31. 7. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Udržitelné nakládání s odpady
  • 7. 9. 2022 - 31. 12. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé
  • 24. 8. 2022 - 8. 12. 2023
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Sociální začleňování ve vyloučených lokalitách
  • 29. 8. 2022 - 8. 12. 2023
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Podpora sociálního bydlení
  • 30. 6. 2022 - 30. 5. 2023
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití
  • 30. 6. 2022 - 30. 5. 2023
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu - www.mpo.cz
 •  
 • Ekomobilita pro obce
  • 6. 6. 2022 - 15. 12. 2023.
  • Ministerstvo životního prostředí, národní program životního prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Výstavba pro obce
  • Průběžná do vyčerpání alokace.
  • Státní fond podpory investic - www.sfpi.cz
 •  
 • Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění
  • 5. 5. 2022 - 5. 5. 2023
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Národní plán obnovy - www.mpo.cz
 •  
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení
  • 5. 5. 2022 - 30. 6. 2023
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT - www.mpo-efekt.cz
 •  
 • Domovní čistírny odpadních vod
  • 1. 11. 2021 - 31. 12. 2023.
  • Oprávněný žadatel - Obce.
  • Národní program Životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Zdroje pitné vody
 •  
 • Úspory energie a obnovitelné zdroje v bytových domech
  • 12. 10. 2021 - 30. 6. 2025, nejpozději však do vyčerpání alokace.
  • Státní fond životního prostředí, Nová zelená úsporám - novazelenausporam.cz
 •  
 • Výsadba stromů
  • 2. 8. 2021 - 30. 12. 2023.
  • Státní fond životního prostředí ČR, Národní program ŽP - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Protipovodňová prevence
  • Průběžně do 31. 12. 2023.
  • Ministerstvo zemědělství, Dotace ve vodním hospodářství - www.eagri.cz

 

Připravované výzvy - MĚSTA A OBCE:

 •  
 • Výsadba stromů
  • Zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů. Výsadba dřevin především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu, či obnovu dřevin u veřejných budov, liniových dřevin, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit. Výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů dřevin a jejich odrůd (včetně pestrolistých a habituálně odlišných — kulovité, sloupovité, pyramidální).
  • 2. kolo: 1. 6. - 31. 7. 2023 pro podzimní výsadbu.
  • Oprávněný žadatel - Právnické osoby se sídlem v České republice.
  • Maximální výše příspěvku je 150 000 Kč. Jsou dány stropy cen pro různé kategorie dřevin.
  • Nadace ČEZ - www.nadacecez.cz
 •  
 • Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče
  • Dotace na zajišťování rovného přístupu ke zdravotní péči a posílení odolnosti systémů zdravotní péče včetně primární péče a podpory přechodu od institucionální péče k rodinně a komunitně založené péči. Integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb — podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče:
   Podporované aktivity:
   - Aktivita A – Podpora rozvoje a dostupnosti dětské akutní lůžkové psychiatrické péče.
   - Aktivita B — Podpora rozvoje a dostupnosti akutní lůžkové psychiatrické péče.
   - Aktivita C — Podpora rozvoje a dostupnosti ochranného léčení se střední úrovní dohledu.
  • 30. 5. 2023 – 31. 7. 2024.
  • oprávněný žadatel - PO OSS, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané, kraji/obcemi, NNO, další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče
  • Dotace - Způsobilé výdaje projektu: min. 10 mil. Kč, max. 150 mil. Kč (stavební projekty) / 30 mil. Kč (ostatní projekty).
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program - www.irop.mmr.cz
 •  
 • Zelená infrastruktura
  • ???????Revitalizace, modernizace a dostupnost stávajících veřejných prostranství ve vazbě na zelenou infrastrukturu. Zkvalitnění veřejného prostranství a ekosystémových služeb.
  • 23. 1. 2024 – 10. 6. 2024.
  • oprávněný žadatel - Kraje, obce a jimi zřizované organizace a další.
  • Dotace - Způsobilé výdaje projektu 5-100 mil. Kč.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program - www.irop.mmr.cz
 •  
 • ???????Obnova území z OP Spravedlivá transformace
  • ???????Dotace a finanční nástroje na obnovu území v obcích ovlivněných dopady těžby. Podporované aktivity:
   - Koncepce a příprava: příprava, plánování a koordinace rozvoje území.
   - Infrastruktura: cyklostezky, naučné stezky apod.
   - Příroda a krajina: vodní a vegetační prvky, ochrana biodiverzity.
   - Sanace: Sanace kontaminovaných lokalit.
   - Veřejné služby, kultura, sport a rekreace: sportovní a multifunkční rekreační infrastruktura, regenerace brownfieldu pro účely vzdělávací infrastruktury, sociálních služeb, zdravotnictví nebo budování veřejných prostranství (např. parky).
   Projekty musejí být realizované ve vymezeném území dotčeném těžbou. Seznam katastrálních území bude přílohou výzvy.
  • oprávněný žadatel - Obce a další – bude upřesněno ve výzvě.
  • Dotace - Způsobilé výdaje projektu min 5 mil. Kč. Podíl dotace 60-100 % dle aktivity.
  • Státní fond životního prostředí ČR, Operační program Spravedlivá transformace - www.opst.cz

 

Připravované výzvy:

 • Předběžný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2022 / 2023
 •  
 • Předběžný harmonogram výzev operační program Životní prostředí na rok 2023 (vybrané relevantní výzvy)
  • Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury v kombinaci s: Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov, Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu, Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
   • výzva od 04/2023 do 03/2024, žadatelé bez omezení
  • Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech
   • výzva od 01/2023 do 09/2023, žadatelé bez omezení
  • Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod
   • výzva od 02/203 do 10/2023, žadatelé bez omezení
  • ???????Průzkum rozsahu znečištění horninového prostředí a rizik s ním spojených, včetně návrhu efektivního řešení
   • výýzva od 02/2023 do 05/2023, žadatelé bez omezení
  • ???????Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek
   • výzva od 06/2023 do 08/2023, žadatelé bez omezení

 

 Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 3.5.2023